Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩Ήρθε η ώρα. Τώρα ΚΚΕ! Μποφίλιου, Πασχαλίδης, άλλοι καλλιτέχνες και στελέχη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Νέα ονό­μα­τα του καλ­λι­τε­χνι­κού κόσμου, προ­στί­θε­νται καθη­με­ρι­νά στη μακριά λίστα στή­ρι­ξης του ΚΚΕ στις εκλο­γές της 7ης Ιούλη

 • Μάκης ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ Συν­θέ­της, στι­χουρ­γός και ερμηνευτής
 • Μαί­ρη ΡΑΖΗ Ηθοποιός
 • Χρή­στος Ηλ. ΚΟΛΟΒΟΣ Διευ­θυ­ντής Ορχήστρας
 • Ερη ΡΙΤΣΟΥ Συγ­γρα­φέ­ας, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής στο ψηφο­δέλ­τιο Επικρατείας
 • Μίλ­τος ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Τραγουδοποιός
 • Τάκης ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Ηθοποιός
 • Σταύ­ρος Σ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Σκη­νο­θέ­της, καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας
 • Γιάν­νης ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ Μου­σι­κο­συν­θέ­της, ενορ­χη­στρω­τής, διευ­θυ­ντής ορχήστρας
 • Νατάσ­σα ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
 • Αλέ­ξαν­δρος ΜΥΡΑΤ Διευ­θυ­ντής ορχήστρας
 • Παντε­λής ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Τραγουδοποιός
 • Βασί­λης ΓΙΣΔΑΚΗΣ Τραγουδιστής
 • Ανδρέ­ας ΚΟΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Ποι­η­τής, συνερ­γα­ζό­με­νος με το ΚΚΕ, πρώ­ην στέ­λε­χος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
 • Γιάν­νης ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ Μου­σι­κός — κοντραμπάσο
 • Ιωάν­να ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Συγγραφέας

Τα λόγια τους συγκι­νη­τι­κά και ενθαρ­ρυ­ντι­κά για την Κυρια­κή και την επό­με­νη μέρα…

✔️ Σήμε­ρα, περισ­σό­τε­ρο από ποτέ, είναι ανά­γκη η ψήφος στο ΚΚΕ για την ανά­δει­ξη ισχυ­ρής αντι­πο­λί­τευ­σης στη Βουλή…
Τώρα που ο αντι­πο­λι­τευ­τι­κός λόγος των αστι­κών κομ­μά­των έχει περισ­σό­τε­ρο από ποτέ δρα­μα­τι­κά περιο­ρι­στεί, σε επί­πε­δα κου­τσο­μπο­λιού (θυμά­στε τις συζη­τή­σεις για το γάλα) και η στά­χτη στα μάτια περισ­σεύ­ει, το ΚΚΕ, παρά τη λάσπη, εξα­κο­λου­θεί να μη συμ­βι­βά­ζε­ται και να πρω­το­στα­τεί σοβα­ρά στο δρό­μο, πλάι στον εργα­ζό­με­νο του μόχθου…
Εχω εμπι­στο­σύ­νη στο ΚΚΕ και το ψηφί­ζω για­τί έχει συνέ­πεια και στα­θε­ρή πολι­τι­κή άπο­ψη για τα γεγο­νό­τα. Δεν είναι ανε­μο­δού­ρα. Είναι μια ισχυ­ρή δύνα­μη αντιπολίτευσης.

✔️  Σίγου­ρα το ΚΚΕ ήταν από τις πρώ­τες λέξεις που άκου­σα, σαν γεν­νή­θη­κα. Η οικο­γέ­νειά μου, από μάνα και πατέ­ρα, Κου­κου­έ­δες «καρα­μπι­νά­τοι», όπως έλε­γε η για­γιά μου η Γωγώ, η ΕΠΟ­Νί­τισ­σα. Τα αδέρ­φια της είχαν στην πλά­τη τους ουκ ολί­γες εξο­ρί­ες, ενώ οι αδερ­φές της έδρα­σαν στην πόλη. Από τις πρώ­τες μου­σι­κές που άκου­σα, πλην της «Τόσκα», ήταν τα «Αντάρ­τι­κα» σε ενορ­χή­στρω­ση — δια­σκευή του Θάνου Μικρού­τσι­κου, η «Μου­σι­κή Πρά­ξη στον Μπρεχτ» και η «Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο» του ιδί­ου, με τη φωνή της Μαρί­ας Δημη­τριά­δη και το κλα­ρι­νέ­το του πατέ­ρα μου. Η πατρι­κή μου κατα­γω­γή, από τη «Μικρή μας Πόλη», τις Κρο­κε­ές Λακω­νί­ας, μια κωμό­πο­λη που έδω­σε πολ­λούς αγω­νι­στές, ιδε­ο­λό­γους κομ­μου­νι­στές και πολύ αίμα στους Χίτες (Παυ­λά­κο κ.λπ.) που κατέ­σφα­ξαν τον τόπο. Μαρ­τυ­ρι­κός τόπος πολ­λών. όλοι οι μπρο­στά­ρη­δες του λαϊ­κού κινή­μα­τος ήσα­ντε ή καλ­λι­τέ­χνες προ­ερ­χό­με­νοι από το λαό ή λάτρεις της Τέχνης, ιδί­ως της Μεγά­λης Τέχνης, της Μου­σι­κής (βλ. Ρίτσος, Βάρ­να­λης, Κατρά­κης, Βεά­κης, Αλέ­κος Ξένος και Μήτσος Πολί­της, Δρα­γα­τά­κης, Ακης Σμυρ­ναί­ος, Ελλη Νικο­λα­ΐ­δου, Ρόζα Ιμβριώ­τη, Δημή­τρης Γλη­νός, οι για­τροί Θάνος Κων­στα­ντι­νί­δης και Πέτρος Απο­στο­λί­δης, αλλά και ο Αρης με τον Σαρά­φη οι οποί­οι παρα­κο­λου­θού­σαν ανελ­λι­πώς όπε­ρα στα παλιά Ολύ­μπια κ.ά.).
✔️  Γι’ αυτούς τους λόγους το ΚΚΕ είναι ένα σύγ­χρο­νο κόμ­μα, ένα κόμ­μα πρω­το­πό­ρο, ένα κόμ­μα το οποίο δεν πρό­κει­ται ποτέ να ζητή­σει την ψήφο σου και μετά να την ανα­πο­δο­γυ­ρί­σει σε κάτι άλλο. Εάν πιστεύ­εις ότι όλοι οι άνθρω­ποι δικαιού­νται και αξί­ζουν να ζήσουν σε έναν κόσμο δίχως εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, να έχουν όλοι φαγη­τό και νερό, δου­λειά, σπί­τι, μόρ­φω­ση, υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη και να μην επι­στρέ­ψου­με στον Μεσαί­ω­να εργα­σια­κά και πολι­τι­σμι­κά, τότε δώσε φωνή στη φωνή σου με την ψήφο σου στο ΚΚΕ, αφή­νο­ντας στην άκρη τις δια­φο­ρές που ίσως έχεις μαζί του και κάνε την αλλα­γή με τη δύνα­μη που κρα­τάς ο ίδιος σφι­χτά στη χού­φτα σου.

✔️  Και η δύνα­μη αυτή δεν είναι άλλη από την ψήφο σου για ένα ισχυ­ρό ΚΚΕ, ώστε η λαϊ­κή εξου­σία να έρθει εκεί από όπου πηγά­ζει και ανή­κει. Στον παντο­δύ­να­μο λαό.

Μη με ρωτά­τε «για­τί ΚΚΕ;».
Με ρωτά­τε για­τί αναπνέω;
Ανα­πνέω για να ζω.
ΚΚΕ για να ζω και να ζήσω καλύτερα.
Τόσο απλά.

✔️  Δυνα­τό ΚΚΕ την επό­με­νη μέρα
Χρεια­ζό­μα­στε ένα δυνα­τό ΚΚΕ στη Βου­λή, για­τί είναι το μόνο κόμ­μα που μπο­ρεί να βάλει πλά­τη κόντρα στον εργα­σια­κό μεσαί­ω­να που είναι εν πλή­ρει εξελίξει.
Για­τί τώρα ΚΚΕ;
Για­τί πρέπει.
Για­τί πρέπει;
Αυτό όπως μέχρι τώρα φορ­τίο βαρύ το σήκω­σαν χιλιά­δες Μπε­λο­γιάν­νη­δες… Βελου­χιώ­τη­δες… Ηλέ­κτρες… Σου­κα­τζί­δη­δες… Λαμπρά­κη­δες… Χρέ­ος όλων και του Κόμ­μα­τος να ανά­ψει νέες φωτιές αγώ­να και με νέα ορμή να σαρώ­σει την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα. Μπο­ρεί! Μπορούμε!
Σε και­ρούς όπου οι απο­φά­σεις κρί­νουν και κρί­νο­νται, πρέ­πει και να δια­τυ­πώ­νο­νται με λόγια καθαρά.

✔️  Ψηφί­ζω ΚΚΕ για­τί αγα­πώ την Ελλά­δα.
Ψηφί­ζω ΚΚΕ και συντάσ­σο­μαι με την καθο­δη­γη­τι­κή γραμ­μή και τη στρα­τη­γι­κή του στον αγώ­να ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα που θέλει να εξα­λεί­ψει ό,τι ανθρώ­πι­νο απέ­μει­νε.
Ψηφί­ζω ΚΚΕ, για­τί η επό­με­νη μέρα είναι Σήμερα.
Ψηφί­στε ΚΚΕ.

✔️  Την Κυρια­κή 7/7 ψηφί­ζω και στη­ρί­ζω ΚΚΕ.
Για τον αγώ­να ενά­ντια στον συντη­ρη­τι­σμό και την οπι­σθο­δρό­μη­ση του νεοφιλελευθερισμού.
Για την υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων των εργαζομένων.
Για τη στή­ρι­ξη της πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς και των ανθρώ­πων του πολι­τι­σμού.

✔️  Στη­ρί­ζω το ΚΚΕ για­τί η ψήφος μου μετρά­ει. Οι αγώ­νες, οι θυσί­ες και το αίμα μετρά­νε. Η Ιστο­ρία μετρά­ει. Οι αξί­ες για αλλη­λεγ­γύη, ισό­τη­τα, δικαιο­σύ­νη μετρά­νε. Τα χέρια μετρά­νε. Η φωνή μετρά­ει. Οι άνθρω­ποι μετρά­νε. Όσα χρό­νια έζη­σα στην Ελλά­δα δια­πί­στω­σα ότι το ΚΚΕ δια­κρι­νό­ταν πάντα για τη σαφή­νεια και τιμιό­τη­τα των πολι­τι­κών του θέσε­ων. Αλλη μια φορά και κυρί­ως τώρα, μετά από τόσα που έχουν συμ­βεί τα τελευ­ταία χρό­νια, το ΚΚΕ απο­τε­λεί μια ουσια­στι­κή εναλ­λα­κτι­κή πολι­τι­κή λύση. Είναι ένα κόμ­μα με μεγά­λη ιστο­ρία που παρα­μέ­νει στα­θε­ρό στις από­ψεις του. Εχει κατα­φέ­ρει να στα­θεί πολι­τι­κά ζωντα­νό σε επο­χές πολύ δύσκο­λες και κρί­σι­μες για την Ελλά­δα. Πολύ­τι­μο εργα­λείο για μια αναγέννηση.

✔️  Οποιος θέλει να ψηφί­σει μνη­μό­νια μπο­ρεί να ψηφί­σει χωρίς φει­δώ. ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ και Βαρου­φά­κη. Οποιος είναι φασί­στας μπο­ρεί να ψηφί­σει τα άλλα δύο. Υπάρ­χει όμως και το ΚΚΕ που παλεύ­ει για το λαό και τον απελ­πι­σμέ­νο που προ­σπα­θεί να κρα­τή­σει την αξιο­πρέ­πειά τουΤο ΚΚΕ είσαι εσύ.

✔️  Δυστυ­χώς η χώρα μας είναι αφε­νός υπό τον έλεγ­χο του ολο­κλη­ρω­τι­κού μηχα­νι­σμού της ΕΕ και αφε­τέ­ρου στρα­τιω­τι­κού καθώς τα στρα­τεύ­μα­τα ελέγ­χο­νται από το ΝΑΤΟ και η χώρα εμπλέ­κε­ται ενερ­γά στα πολε­μι­κά του σχέ­δια. Για ακό­μη μια φορά έχει τεθεί στο λαό μας το ψευ­δές, δήθεν πολω­τι­κό δίλημ­μα της επι­λο­γής ανά­με­σα σε κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν τη χώρα και την οδή­γη­σαν στην κατα­στρο­φή της. Και οι δια­δο­χι­κές κυβερ­νή­σεις των ΝΔ — ΠΑΣΟΚ που με τις πολι­τι­κές τους δημιούρ­γη­σαν τερά­στια ελλείμ­μα­τα, η δήθεν αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ εφάρ­μο­σε τις ίδιες πολι­τι­κές που υπε­ρα­σπί­ζο­νται και υπερ­ψή­φι­σαν τα συνερ­γα­ζό­με­να ουσια­στι­κά με αυτήν κόμ­μα­τα. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, τα καθε­στω­τι­κά κόμ­μα­τα δια­χει­ρί­ζο­νται την κατο­χή της χώρας μας στο όνο­μα μιας ευρω­παϊ­κής ιδέ­ας, που δεν υφίσταται.
✔️  Οι πρό­σφα­τες επι­λο­γές και η τιμω­ρη­τι­κή ψήφος του ελλη­νι­κού λαού, μας έχει παγι­δέ­ψει, με απο­τέ­λε­σμα, στην ουσία, την τιμω­ρία του ίδιου μας του εαυ­τού, για­τί ο κάθε επό­με­νος απο­δει­κνύ­ε­ται χει­ρό­τε­ρος και πιο κατα­στρο­φι­κός από τον προη­γού­με­νο. Ομως, γνω­ρί­ζου­με πια και τέτοια επα­να­λαμ­βα­νό­με­να λάθη μάς καθι­στούν υπεύ­θυ­νους για τις απο­φά­σεις μας. Δεν τίθε­ται δίλημ­μα λοι­πόν, καθώς η μόνη πραγ­μα­τι­κή και σθε­να­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση στο ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο είναι το ΚΚΕ, είναι το μόνο κόμ­μα που έχει αντι­στρα­τευ­τεί τις αδη­φά­γες πολι­τι­κές της ΕΕ και έχει προ­α­σπί­σει με αγώ­νες τα δικαιώ­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού στο σύνο­λό του, τόσο ιστο­ρι­κά, όσο και απ’ αρχής της έντα­ξης της χώρας στην ΕΕ.

✔️Στη­ρί­ζου­με ένα κόμ­μα το οποίο υπε­ρα­σπί­ζε­ται και αγω­νί­ζε­ται για το δίκιο του απλού, καθη­με­ρι­νού εργα­ζό­με­νου αγω­νι­στή. Ενα κίνη­μα με στα­θε­ρή θέση και άπο­ψη. Η κοι­νω­νία βρί­σκε­ται σε σύγ­χυ­ση, έχει χάσει τις αρχές της ηθι­κής, της λογι­κής, της αλλη­λεγ­γύ­ης. Βαδί­ζει σχε­δόν με μια «αυτο­κα­τα­στρο­φι­κή» αδια­φο­ρία στο άδι­κο, στον πόνο και την ταλαι­πω­ρία του συναν­θρώ­που μας, σε μας τους ίδιους. Η φτώ­χεια και ο πλού­τος μεθο­δι­κά μεγε­θύ­νο­νται με τερά­στια ανι­σό­τη­τα και εις βάρος καθη­με­ρι­νών βιο­πα­λαι­στών. Στη­ρί­ζου­με το ΚΚΕ, το Κόμ­μα των πολ­λών, των μη προ­νο­μιού­χων και των αγώ­νων, κόντρα στον εθνι­κι­σμό και τον επι­κίν­δυ­να εξα­πλω­μέ­νο ισο­πε­δω­τι­κό φασι­σμό, ενά­ντια στον εθνι­κό και πνευ­μα­τι­κό ακρω­τη­ρια­σμό, το Κόμ­μα της στή­ρι­ξης του πολι­τι­σμού και της πολι­τι­στι­κής μας κλη­ρο­νο­μιάς, το Κόμ­μα της δωρε­άν Παι­δεί­ας και περί­θαλ­ψης, του κοι­νω­νι­κού κρά­τους και των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των, της δικαιο­σύ­νης. σχυ­ρό ΚΚΕ για την επό­με­νη μέρα.

✔️  Ισχυ­ρό ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βου­λή, σημαί­νει ισχυ­ρή εργα­τι­κή τάξη και ισχυ­ρός λαός. Οι καπι­τα­λι­στι­κοί και ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί δυσχε­ραί­νουν όλο και περισ­σό­τε­ρο τις ζωές μας. Το ΚΚΕ είναι η μόνη δύνα­μη που μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει τη λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση και τη λαϊ­κή αντί­στα­ση που είναι ανα­γκαία και να οργα­νώ­σει τη λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση που είναι απαραίτητη.

✔️  Οι πρό­σφα­τες ευρω­ε­κλο­γές και τοπι­κές εκλο­γές έδει­ξαν ότι, παρά τις πιέ­σεις που δέχτη­κε το ΚΚΕ από κάθε πλευ­ρά, κατά­φε­ρε και να κρα­τή­σει τις δυνά­μεις του και να ανοι­χτεί σε έναν κόσμο του αγώ­να που είτε το ψήφι­σε είτε συμπο­ρεύ­τη­κε μαζί του πιο ενερ­γά. Κι αυτό το άνοιγ­μα συνε­χί­ζε­ται και θα συνε­χί­ζε­ται όλο και πιο δημιουρ­γι­κά. Η επί­θε­ση που έγι­νε προ­ε­κλο­γι­κά στο ΚΚΕ από υπουρ­γούς μέσα στη Βου­λή, αλλά ακό­μα και από νέους σχη­μα­τι­σμούς που εμφα­νί­ζο­νται σαν «προ­ο­δευ­τι­κοί», όπως για παρά­δειγ­μα του πρώ­ην υπουρ­γού του Τσί­πρα Γιά­νη Βαρου­φά­κη, που θέλει να ξεχά­σου­με ότι κι αυτός στή­ρι­ξε τα μνη­μό­νια, αντι­κα­το­πτρί­ζουν τι θεω­ρούν απει­λή για τη δική τους αντί­λη­ψη των πραγ­μά­των. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή και η στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ και μη στις εντά­σεις που δια­μορ­φώ­νο­νται στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, με τη χώρα χωμέ­νη βαθιά στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά «παι­χνί­δια» της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

✔️  Το ΚΚΕ παλεύ­ει για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, χωρίς πολέ­μους και χωρίς δια­κρί­σεις. Για μια κοι­νω­νία χωρίς ρατσι­σμό και χωρίς φασι­σμό. Η ταξι­κή πάλη συνε­χί­ζε­ται καθη­με­ρι­νά. Ενα ισχυ­ρό ΚΚΕ λοι­πόν είναι η μόνη επι­λο­γή για τη λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της επό­με­νης μέρας και για το χτί­σι­μο της εργα­τι­κής και λαϊ­κής αντε­πί­θε­σης. Με στό­χο την εργα­τι­κή εξου­σία και τον σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό.

✔️  Από την αρχή της ύπαρ­ξής μου, λόγω οικο­γε­νεια­κής κατα­γω­γής αλλά και αυτά τα δέκα χρό­νια της κρί­σης, όπου η χώρα μας επι­λέ­χθη­κε ως πει­ρα­μα­τό­ζωο από το μεγά­λο κεφά­λαιο για να δού­νε πόσο μπο­ρεί να αντέ­ξει τον εξευ­τε­λι­σμό ο άνθρω­πος, συνα­ντή­θη­κα και γνώ­ρι­σα πολ­λούς ανθρώ­πους, τους οποί­ους τους εκτι­μώ βαθιά και ειλι­κρι­νά! Ανθρώ­πους από όλο το φάσμα της αρι­στε­ράς και μη, ανθρώ­πους απί­στευ­τα μορ­φω­μέ­νους από τον αντιε­ξου­σια­στι­κό χώρο, επη­ρέ­α­σα και επη­ρε­ά­στη­κα, δεν είμαι πια ο ίδιος… Σε αυτά τα χρό­νια που επι­κρα­τεί η ισο­πέ­δω­ση της αρμο­νί­ας, η κατα­στρα­τή­γη­ση της λογι­κής, η επι­βο­λή για απώ­λεια μνή­μης, η άπο­ψη για ένα ισχυ­ρό ΚΚΕ μοιά­ζει ανα­γκαία, για­τί απλά κανέ­νας άλλος εντός Βου­λής δεν υπε­ρα­σπί­ζε­ται εμέ­να και εσέ­να που κάνου­με δύο και τρεις δου­λειές, για εμέ­να και εσέ­να που δεν έχου­με πολ­λές φορές ελεύ­θε­ρο χρό­νο, για εμέ­να και εσέ­να που δεν ζητά­με πολ­λά, ζητά­με τα αυτο­νό­η­τα, να ζού­με ειρη­νι­κά, ελεύ­θε­ρα, χωρίς να λαχα­νιά­ζου­με κάθε μέρα και αυτό να μην έχει απο­τέ­λε­σμα, αλλά παρ’ όλα αυτά δηλώ­νου­με παρών, και χαμογελάμε!

✔️  Η ζωή μας που μακραί­νει γίνε­ται χάριν του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος που φρο­ντί­ζει όλους τους ανθρώ­πους όχι μόνο για να μαθαί­νουν την ύπαρ­ξή του, αλλά να γίνο­νται δρα­στή­ριοι για τις ιδέ­ες του που αφο­ρούν το σύνο­λο του λαού απ’ όπου προ­έρ­χο­νται.
Χωρίς ποτέ να ξεφεύ­γου­με το μήκος της ύπαρ­ξής του γίνε­ται όλο και πιο στέ­ρεο, και οι ιδέ­ες ισχυ­ρό­τε­ρες, τα μέλη πιο φιλι­κά και πρό­θυ­μα να μας δέχο­νται και να μας ενη­με­ρώ­νουν για την εκα­το­ντα­ε­τία της ύπαρ­ξής του με τους μονα­δι­κούς αγώ­νες που οι στό­χοι δεν ήταν προ­σω­πι­κοί αλλά πανανθρώπινοι.
Εύχο­μαι τους ανθρώ­πι­νους απο­δε­κτούς και απο­τε­λε­σμα­τι­κούς κομ­μου­νι­στι­κούς αγώ­νες να τους τιμού­με. Γι’ αυτό πιο δυνα­τό ΚΚΕ την Κυρια­κή, για να δυνα­μώ­σουν οι αγώ­νες μας από την επό­με­νη κιό­λας μέρα!

F B ΛΣ photo profile new

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο