Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩Ήσυχα, ήσυχα κι απλά, Καταλαβαινόμαστε τώρα, Δε χρειάζονται περισσότερα 🚩 Στην Καισαριανή, ψηφίζουμε Ηλία Σταμέλο!

🚩 Κλι­μα­κώ­νε­ται η μάχη της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ για την επα­νε­κλο­γή της στη δημο­τι­κή αρχή στον 2ο γύρο της Κυρια­κής 2 Ιούνη.

🚩 Ο δήμαρ­χος του ΚΚΕ, Ηλί­ας Στα­μέ­λος, καλεί το λαό να επα­νε­κλέ­ξει την αγω­νι­στι­κή δημο­τι­κή αρχή, για να δοθεί συνέ­χεια στην αγω­νι­στι­κή διεκ­δι­κη­τι­κή πορεία, κόντρα σε κυβερ­νή­σεις, επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και ΕΕ.

Συνεχίζουμε για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων! Την Παρασκευή 31 Ιούνη στις 20.00 θα μιλήσει σε συγκέντρωση στην πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή, ο δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος, ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

  • Η Και­σα­ρια­νή δε χρειά­ζε­ται “πει­ρά­μα­τα”.
  • Συνε­χί­ζου­με αγω­νι­στι­κά, αυτό που αξί­ζει στην πόλη μας και στο λαό της.
  • Με ψηλά το κεφά­λι ψηφί­ζου­με για την ιστο­ρία της Και­σα­ρια­νής και τους αγώ­νες που πρέ­πει να συνε­χι­στούν.
  • Η δημο­τι­κή αρχή της Και­σα­ρια­νής ξεχρέ­ω­σε την πόλη, χωρίς να φορ­τώ­σει τα χρέη στο λαό. Μην το ξεχνάς!
  • Όχι στο χαρά­τσω­μα.
  • Μπρο­στά στην κάλ­πη σκε­φτό­μα­στε την επό­με­νη μέρα, τις δικές μας ανά­γκες.
  • Η Και­σα­ρια­νή να συνε­χί­σει να βρί­σκε­ται στα χέρια του λαού της!

Κι έτσι που να χαμο­γε­λά­νε οι άλλοι και να λένε: “Τέτοια ποι­ή­μα­τα σου φτιά­χνω εκα­τό την ώρα”. Αυτό θέλου­με κι εμείς. Για­τί εμείς δεν τρα­γου­δά­με για να ξεχω­ρί­σου­με, αδελ­φέ μου, απ’ τον κόσμο. Εμείς τρα­γου­δά­με για να σμί­ξου­με να σμί­ξου­με τον κόσμο.

Και να αδερ­φέ μου
που μάθα­με να κουβεντιάζουμε
ήσυ­χα, ήσυ­χα κι απλά.
Κατα­λα­βαι­νό­μα­στε τώρα
δε χρειά­ζο­νται περισσότερα.

Κι αύριο λέω θα γίνουμε
ακό­μα πιο απλοί.
Θα βρού­με αυτά τα λόγια
που παίρ­νου­νε το ίδιο βάρος
σ’ όλες τις καρδιές,
σ’ όλα τα χείλη,
έτσι να λέμε τα σύκα σύκα
και τη σκά­φη σκάφη.

Κι έτσι που να χαμο­γε­λά­νε οι άλλοι
και να λένε:
Τέτοια ποι­ή­μα­τα
σου φτιά­χνω εκα­τό την ώρα”.
Αυτό θέλου­με κι εμείς.
Για­τί εμείς δεν τραγουδάμε
για να ξεχω­ρί­σου­με, αδελ­φέ μου,
απ’ τον κόσμο.
Εμείς τραγουδάμε
για να σμί­ξου­με τον κόσμο
.

Καισαριανή Συγκέντρωση 2η post

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο