Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ 🚩 ΠΑΝΤΟΥ!

Φυλ­λά­διο του Κόμ­μα­τος που δια­κι­νεί­ται πλα­τιά στην τελι­κή ευθεία προς τις κάλ­πες της επό­με­νης Κυρια­κής 26 Μάη

 • Λίγες μέρες απο­μέ­νουν μέχρι τις εκλογές!
 • Τα κόμ­μα­τα του διπο­λι­σμού — ΣΥΡΙΖΑ/ΝΔ — κάνουν τα πάντα για να εγκλω­βί­σουν τον λαό στον ίδιο αδιέ­ξο­δο δρόμο.
 • Στή­νουν ψεύ­τι­κες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές, εμφα­νί­ζο­νται ότι τους χωρί­ζει πολι­τι­κή άβυσσος.
 • Ο στό­χος τους είναι να κρύ­ψουν τη μεγά­λη τους συμ­φω­νία στη δια­τή­ρη­ση των μνη­μο­νια­κών αντι­λαϊ­κών νόμων, στην τήρη­ση των ματω­μέ­νων πλε­ο­να­σμά­των μέχρι το 2060, στη συμ­μόρ­φω­ση με την επο­πτεία της ΕΕ, στην υλο­ποί­η­ση των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχεδιασμών.
 • Οι όποιες δια­φο­ρές τους δεν αμφι­σβη­τούν αυτόν το δρό­μο που φέρ­νει συνε­χώς νέα δεινά.
 • Είναι «οξυ­γό­νο» για το σύστη­μα, για να μετα­κι­νεί­ται η λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια πότε στον έναν, πότε στον άλλον.
 • Η πεί­ρα μας όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια δεί­χνει ότι, ψάχνο­ντας τις πιο «ανώ­δυ­νες» δια­φο­ρές, κατέ­λη­γε ο λαός στο πιο επώ­δυ­νο σενά­ριο. Αφή­νου­με πίσω τη λογι­κή του «μικρό­τε­ρου κακού», που κάθε φορά οδη­γεί στο μεγαλύτερο.

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ 1

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις παρο­χές — ψίχου­λα, επι­στρέ­φο­ντας στον λαό 1 από τα 10 που του έχουν κλέ­ψει, ανα­ζη­τά συγ­χω­ρο­χάρ­τι για την αντι­λαϊ­κή του δια­κυ­βέρ­νη­ση. Ισχυ­ρί­ζε­ται ότι ξημε­ρώ­νει μια νέα μέρα, που αυτός μπο­ρεί να δια­χει­ρι­στεί καλύ­τε­ρα για­τί δήθεν δεν είναι με την ελίτ.

4 χρό­νια τώρα υπη­ρέ­τη­σε με συνέ­πεια τα μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα, την ελίτ, την «Ελλά­δα των λίγων». Από τη μια ψήφι­σε δεκά­δες αντερ­γα­τι­κούς νόμους και από την άλλη έδω­σε δεκά­δες «δώρα» στο κεφά­λαιο, όπως ήταν η εθε­λο­ντι­κή εισφο­ρά των εφο­πλι­στών κ.ά.

Γι’ αυτόν το λόγο, άλλω­στε, η ΕΕ, οι ΗΠΑ, οι διε­θνείς οίκοι «στά­ζουν μέλι» για την κυβέρ­νη­ση Τσίπρα.

Τώρα, προ­ε­κλο­γι­κά, ζητά από τον λαό να ξεχά­σει όλα όσα έχα­σε, να συμ­βι­βα­στεί με τα ψίχου­λα, τις δόσεις, τα κοι­νω­νι­κά μερί­σμα­τα και να πει και «ευχα­ρι­στώ».

 • Αυτή είναι η μεγα­λύ­τε­ρη συνει­σφο­ρά της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ στο σύστη­μα: Η μοι­ρο­λα­τρία, που καλ­λιερ­γεί, η δικαιο­λό­γη­ση των πιο βάρ­βα­ρων κι επι­κίν­δυ­νων πολι­τι­κών, στο όνο­μα της «προ­ό­δου», του δήθεν ρεαλισμού.
 • Αυτό έκα­νε όταν ψήφι­σε με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ένα τρί­το μνη­μό­νιο και δεκά­δες αντερ­γα­τι­κά μέτρα. Η «διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου εργα­σί­ας», που οδη­γεί σε 7ήμερη, 9ήμερη, 11ήμερη συνε­χή δου­λειά, έχει και τη δική του σφραγίδα.
 • Αυτό κάνει όταν στη­ρί­ζει τα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια, όπως η συμ­φω­νία των Πρε­σπών, όταν γεμί­ζει στρα­τιω­τι­κές βάσεις τη χώρα, όταν δίνει 4 δισ. ευρώ κάθε χρό­νο στο ΝΑΤΟ.
 • Αυτό κάνει όταν προ­κλη­τι­κά αθω­ώ­νει την ΕΕ, λέγο­ντας ότι αυτή ξεστρά­τι­σε απ’ τις «καλές» ιδρυ­τι­κές της αξί­ες και ότι μπο­ρεί να αλλά­ξει υπέρ των λαών.

H ΕΕ ενι­σχύ­ει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τον αντι­δρα­στι­κό της χαρα­κτή­ρα, με απο­φά­σεις που τις ψηφί­ζουν ομό­φω­να οι φιλε­λεύ­θε­ρες, οι σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές, οι ακρο­δε­ξιές και οι δήθεν «αρι­στε­ρές» κυβερ­νή­σεις, τύπου ΣΥΡΙΖΑ.

 • Από την άλλη, η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ ζητά­νε την ψήφο του λαού, για να επα­νέλ­θουν στη δια­κυ­βέρ­νη­ση. Ανα­ζη­τούν στα έργα του ΣΥΡΙΖΑ δικαί­ω­ση για τη δική τους αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή. Θέλουν να γίνουν αυτοί οι εκλε­κτοί του κεφαλαίου.

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ 2

Οι εκλο­γι­κές μάχες, που έχου­με μπρο­στά μας, απο­τε­λούν η μία συνέ­χεια της άλλης.

Απέ­να­ντί μας έχου­με την ΕΕ που σχε­διά­ζει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, τις κυβερ­νή­σεις που την εφαρ­μό­ζουν σε κάθε χώρα, τους δήμους και τις Περι­φέ­ρειες που την εξει­δι­κεύ­ουν σε τοπι­κό επίπεδο.

Το πραγ­μα­τι­κό δια­κύ­βευ­μα για τον λαό σε όλες τις κάλ­πες είναι ένα:

Θα συνε­χί­σου­με στον ίδιο γνώ­ρι­μο δρό­μο, που μας έφτα­σε έως εδώ, ή θα δυνα­μώ­σου­με τη ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, κόντρα στον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, την ΕΕ, το κεφά­λαιο και τα στη­ρίγ­μα­τά τους; Είτε αυτά βρί­σκο­νται σε κυβερ­νή­σεις, είτε στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές διοικήσεις.

Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στις τοπικές εκλογές, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά:

 • Για να βγει την επό­με­νη μέρα πιο δυνα­τός ο λαός. Για να μη δώσου­με δικαί­ω­μα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ να ισχυ­ρί­ζο­νται ότι ο λαός έδω­σε έγκρι­ση στις επι­λο­γές τους.
 • Για να αφή­σου­με πίσω τον δρό­μο των συνε­χών θυσιών για τα κέρ­δη των λίγων. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι χτύ­πη­μα στη λογι­κή των μειω­μέ­νων απαι­τή­σε­ων και της μισής ζωής.
 • Για να πού­με ένα δυνα­τό ΟΧΙ στην ΕΕ του κεφα­λαί­ου, της φτώ­χειας και των πολέ­μων. Μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ εκφρά­ζει τη γνή­σια λαϊ­κή αντί­θε­ση στην Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση. Η απο­δέ­σμευ­ση της Ελλά­δας και άλλων χωρών από αυτήν τη «λυκο­συμ­μα­χία», ως επι­λο­γή των ίδιων των λαών, μπο­ρεί να ανοί­ξει τον δρό­μο για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσιαλισμού.
 • Για να ορθω­θεί πραγ­μα­τι­κό τεί­χος στο φασι­σμό, που τρο­φο­δο­τεί­ται από το ίδιο το σύστη­μα, από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της ΕΕ, από την ανο­χή των άλλων πολι­τι­κών δυνά­με­ων. Σε αυτήν τη μάχη, θα έχει μεγά­λη σημα­σία το γκρέ­μι­σμα της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής από την 3η θέση, με ένα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ.
 • Για­τί στα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ και της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» συμ­με­τέ­χουν δεκά­δες δοκι­μα­σμέ­νοι αγω­νι­στές που μπο­ρεί στο παρελ­θόν να στή­ρι­ξαν άλλες επι­λο­γές, όμως δεν εξα­γο­ρά­στη­καν, έβγα­λαν συμπε­ρά­σμα­τα, συμ­με­τέ­χο­ντας στον αγώνα.
 • Για­τί οι εκλεγ­μέ­νοι του ΚΚΕ και της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» δεν θα κρυ­φτούν πίσω από τις δυσκο­λί­ες, πίσω από το αντι­λαϊ­κό θεσμι­κό πλαί­σιο, αλλά θα μπουν μπρο­στά στον αγώ­να για κάθε λαϊ­κό πρόβλημα.

Αυτό δεί­χνει η πεί­ρα από τους κομ­μου­νι­στές δημάρ­χους σε Πάτρα, Και­σα­ρια­νή, Πετρού­πο­λη, Χαϊ­δά­ρι, Ικαρία.

Για­τί το ΚΚΕ έχει σχέ­διο για το σήμε­ρα και το αύριο, φωτί­ζει με το ανα­τρε­πτι­κό του Πρό­γραμ­μα τον δρό­μο, για μια δια­φο­ρε­τι­κή οργά­νω­ση της κοι­νω­νί­ας και της οικο­νο­μί­ας, με τον λαό στην εξου­σία και ιδιο­κτή­τη του πλού­του που παράγει.

 • Αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο.

 • Η «Ελλάδα των πολλών» είναι η Ελλάδα του σοσιαλισμού!

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ 3

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ Φυλλάδιο 1ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ Φυλλάδιο 2

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο