Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩Κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ 🚩για τις εκλογές της 7ης Ιούλη

Μεγά­λη εξόρ­μη­ση για να φτά­σει πλα­τιά στους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία το Κάλε­σμα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 7ης Ιού­λη ξεκι­νά­ει από το το πρωί σήμε­ρα Σάβ­βα­το 8 Ιού­νη , με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαββατοκύριακου». 
Οι Οργα­νώ­σεις ανε­βά­ζουν τους ρυθ­μούς για την κρί­σι­μη μάχη των εθνι­κών εκλο­γών, παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από το πλα­τύ άνοιγ­μα που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μαζί με χιλιά­δες οπα­δούς, συνα­γω­νι­στές υπο­ψή­φιους στα ψηφο­δέλ­τια της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», με οπα­δούς που συγκρό­τη­σαν εκα­το­ντά­δες εκλο­γι­κές επι­τρο­πές στή­ρι­ξης του Κόμματος. 
 1
Τα πλά­να δια­κί­νη­σης είναι αυξη­μέ­να, με στό­χο να φτά­σει ο «Ριζο­σπά­στης» σε εργα­ζό­με­νους που στις πρό­σφα­τες τρι­πλές κάλ­πες έκα­ναν το βήμα και στή­ρι­ξαν το Κόμ­μα, αλλά και σε όσους δίστα­σαν, έρι­ξαν με βαριά καρ­διά ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ ή στη ΝΔ, υπο­κύ­πτο­ντας στα κάλ­πι­κα διλήμματα.
Το πρό­γραμ­μα των εξορ­μή­σε­ων περι­λαμ­βά­νει το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο άνοιγ­μα στις συνοι­κί­ες, σε χώρους νεο­λαί­ας και αλλού, ενώ από το πρωί της Δευ­τέ­ρας οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος θα βρε­θούν σε χώρους δουλειάς.

Παράλ­λη­λα «τρέ­χει» και πρό­γραμ­μα συσκέ­ψε­ων από όλες τις Οργα­νώ­σεις, όπου γίνε­ται συζή­τη­ση για τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις και την εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση της 7ης Ιού­λη, με την επε­ξερ­γα­σία του σχε­δια­σμού για να φτά­σει πλα­τιά το κάλε­σμα ισχυ­ρο­ποί­η­σης του ΚΚΕ.


Το Κάλε­σμα της ΚΕ του ΚΚΕ έχει ως εξής


 title 1
Με αισιο­δο­ξία μπο­ρού­με να αντι­με­τω­πί­σου­με την επό­με­νη μέρα, αν έχου­με δίπλα μια συνε­πή, μαχη­τι­κή και ασυμ­βί­βα­στη δύνα­μη στη Βου­λή και στο λαϊ­κό κίνημα.
Το παρα­μύ­θι της «μετα­μνη­μο­νια­κής επο­χής» και της «δίκαι­ης ανά­πτυ­ξης», που υπο­στη­ρί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή της «βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης» που προ­βάλ­λει η ΝΔ, δεν αφο­ρά την καθη­με­ρι­νό­τη­τα του λαού. Τα προ­βλή­μα­τα, τα βάσα­να, η ανα­σφά­λεια είναι εδώ. Για­τί παρα­μέ­νουν όλες οι αιτί­ες που μας έφτα­σαν έως εδώ και η κάθε κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή που τα ανα­πα­ρά­γει και τα ενι­σχύ­ει. Για­τί ενσω­μα­τώ­νε­ται η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των μνη­μο­νια­κών μέτρων και προ­στί­θε­ται νέος κύκλος με βάση την ατζέ­ντα της ΕΕ.
Τα διλήμ­μα­τα «πολι­τι­κή αλλα­γή και στα­θε­ρό­τη­τα», που προ­βάλ­λει η ΝΔ, και «πρό­ο­δος ή παλι­νόρ­θω­ση της συντή­ρη­σης», που προ­βάλ­λει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάλ­πι­κα, για­τί και οι δύο υπη­ρε­τούν την ίδια αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή. Είναι κόμ­μα­τα που εκφρά­ζουν την υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του μεγά­λου κεφα­λαί­ου ενά­ντια στις λαϊ­κές ανά­γκες. Όπως και τα άλλα κόμ­μα­τα που διεκ­δι­κούν μετε­κλο­γι­κά ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο στο πολι­τι­κό σύστημα.
Για τον λαό, το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα των εκλο­γών είναι ένα: Αν την επό­με­νη μέρα θα δυνα­μώ­σει εκεί­νη η δύνα­μη που θα μάχε­ται για τα δικαιώ­μα­τα, μέσα και έξω από τη Βου­λή, που θα ανοί­γει το δρό­μο της ριζι­κής ανατροπής.
Τη συντη­ρη­τι­κή πολι­τι­κή, με όποια αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, αυτο­δυ­να­μί­ας ή συνερ­γα­σί­ας, ούτε θέλουν ούτε μπο­ρούν να την αντι­πα­λέ­ψουν κόμ­μα­τα που δοκι­μά­στη­καν και από κυβερ­νη­τι­κές θέσεις όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια και σήμε­ρα βρί­σκο­νται ή αύριο θα βρε­θούν στο ρόλο της αντι­πο­λί­τευ­σης, ακο­λου­θώ­ντας «δεξιές» πολι­τι­κές, ακό­μα και με τη μάσκα της «αρι­στε­ράς» και της «προ­ό­δου». Δεν μπο­ρούν να οργα­νώ­σουν και να προ­ω­θή­σουν στο ελά­χι­στο τον αγώ­να και τις διεκ­δι­κή­σεις του λαού και μέσα στη Βου­λή και κυρί­ως έξω από αυτήν στους δρό­μους της πάλης, εκεί όπου όλα τελι­κά κρί­νο­νται. Τη συντη­ρη­τι­κή πολι­τι­κή στη­ρί­ζουν και ανα­πα­ρά­γουν και τα άλλα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης, ανε­ξαρ­τή­τως της όποιας κρι­τι­κής ασκούν στη διακυβέρνηση.

Το ΚΚΕ:

 • Αντι­πά­λε­ψε τις αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις, με πυρή­να είτε τη ΝΔ είτε τον ΣΥΡΙΖΑ, οργά­νω­σε και στή­ρι­ξε τους αγώ­νες, τις διεκ­δι­κή­σεις των μισθω­τών στα εργο­στά­σια, στον του­ρι­σμό, στις μετα­φο­ρές, στις κατα­σκευ­ές, στα σχο­λεία, στα νοσο­κο­μεία, των αγρο­τών, των μαθη­τών και φοι­τη­τών, των ατό­μων με αναπηρία.
 • Είναι ο πραγ­μα­τι­κός αντί­πα­λος του σημε­ρι­νού δρό­μου των μονο­πω­λί­ων, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, που υπη­ρε­τούν τα άλλα κόμ­μα­τα, ανε­ξάρ­τη­τα από τις όποιες επι­μέ­ρους δια­φο­ρές τους. Γι αυτό και είναι εκεί­νο που ενη­με­ρώ­νει τον λαό και αντι­μά­χε­ται τους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, στους οποί­ους εμπλέ­κε­ται η χώρα μας, με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη των άλλων κομμάτων.
 • Είναι το Κόμ­μα που στέ­κε­ται και θα στα­θεί δίπλα στον άνερ­γο, στον απο­λυ­μέ­νο, στον βιο­πα­λαι­στή, στον επαγ­γελ­μα­τία, στον επι­στή­μο­να, στον αγρό­τη, στη νεο­λαία, στον συντα­ξιού­χο, σε εκεί¬νους που βρί­σκο­νται υπό την απει­λή των κατα­σχέ­σε­ων και των πλειστηριασμών.
 • Είναι εκεί­νο που απο­τέ­λε­σε πραγ­μα­τι­κή, μαχη­τι­κή, λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση παντού. Κατα­θέ­τει προ­τά­σεις για την πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση των εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, των αγρο­τών, των νέων, των γυναι­κών, των συνταξιούχων.
Αυτό θα συνε­χί­σου­με να κάνου­με με τη δύνα­μη του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, την Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία.
Θα διεκ­δι­κή­σου­με:
 • Αυξή­σεις στους μισθούς, στις συντά­ξεις, δωρε­άν ανα­βαθ­μι­σμέ­νες κοι­νω­νι­κές παρο­χές για όλους και όλες.
 • Επα­να­φο­ρά των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού στα 751 ευρώ.
 • Στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, κατάρ­γη­ση των ελα­στι­κών εργα­σια­κών σχέ­σε­ων, όρους υγιει­νής και ασφά­λειας στους χώρους δουλειάς.
 • Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού στις δομές της δημό­σιας Υγεί­ας, της Παι­δεί­ας, στους οργα­νι­σμούς Τοπι­κής Διοί­κη­σης, γενι­κά στις κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες και οργανισμούς.
 • Μετα­τρο­πή των συμ­βά­σε­ων ορι­σμέ­νου χρό­νου σε αορί­στου στο δημό­σιο και ευρύ­τε­ρο δημό­σιο τομέα.
 • Κατάρ­γη­ση όλων των νόμων που απε­λευ­θε­ρώ­νουν τις απο­λύ­σεις, καταρ­γούν την κυρια­κά­τι­κη αργία, απε­λευ­θε­ρώ­νουν το ωράριο.
 • Δημό­σια καθο­λι­κή υπο­χρε­ω­τι­κή Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, κανέ­νας εργα­ζό­με­νος ανα­σφά­λι­στος. Επα­να­φο­ρά της 13ης και 14ης σύντα­ξης. Συντα­ξιο­δό­τη­ση στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες.
 • Κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ. Όχι άλλους φόρους.
 • Πάγω­μα των χρε­ών για όλο το διά­στη­μα της ανερ­γί­ας. Απα­γό­ρευ­ση πλει­στη­ρια­σμού κύριας κατοι­κί­ας για χρέη έως 200.000 ευρώ.
 • Επί­δο­μα ανερ­γί­ας για όλους τους ανέρ­γους στο ύψος του 80% του βασι­κού μισθού.
 • Παι­δι­κούς σταθ­μούς για όλα τα παι­διά. Κατάρ­γη­ση των τροφείων.
 • Επα­νέ­ντα­ξη των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων επαγ­γελ­μα­τιών, βιο­τε­χνών, εμπό­ρων στο αφο­ρο­λό­γη­το όριο, όπως ισχύ­ει για μισθω­τούς και αγρό­τες. Κατάρ­γη­ση των χαρα­τσιών, όπως το τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος. Δια­γρα­φή τόκων και προ­στί­μων καθώς και του 30% των υπο­λοί­πων χρε­ών τους σε εφο­ρία — τρά­πε­ζες — δήμους. Αντί­στοι­χα, για τα χρέη προ­σω­πι­κής ασφά­λι­σης τους στον ΕΦΚΑ, τη δια­γρα­φή τόκων, προ­στί­μων όπως και των χρε­ών για την εισφο­ρά Υγεί­ας, με παράλ­λη­λη από­δο­ση συντά­ξε­ων χωρίς περικοπές.
 • Μεί­ω­ση του κόστους της αγρο­τι­κής και κτη­νο­τρο­φι­κής παρα­γω­γής. Κατώ­τα­τες εγγυ­η­μέ­νες τιμές. Προ­στα­σία της παρα­γω­γής από κάθε κατα­στρο­φή και πλή­ρη απο­ζη­μί­ω­ση στους αγρό­τες — κτηνοτρόφους.
 • Αύξη­ση των δαπα­νών για την Πρό­νοια, τα επι­δό­μα­τα και τις συντά­ξεις ανα­πη­ρί­ας. Δου­λειά για όλους τους ικα­νούς προς εργα­σία αναπήρους.
 • Πλή­ρεις και δωρε­άν θερα­πεί­ες, φάρ­μα­κα, εξε­τά­σεις και τεχνο­λο­γι­κά βοη­θή­μα­τα για όλους τους ανα­πή­ρους χρό­νια πάσχοντες.
 • Δημό­σιες και δωρε­άν δομές διά­γνω­σης, εκπαί­δευ­σης και απο­κα­τά­στα­σης των παι­διών με ανα­πη­ρία και μαθη­σια­κές δυσκολίες.
 • Ειδι­κά για τις γυναί­κες: Επί­δο­μα τοκε­τού 1.000 ευρώ, άδεια μητρό­τη­τας για όλες τις μισθω­τές, με πλή­ρεις απο­δο­χές και Ασφά­λι­ση, ανε­ξάρ­τη­τα από εργα­σια­κές σχέ­σεις. Επί­δο­μα άδειας μητρό­τη­τας για τις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες και τις αγρότισσες.
 • Απο­κλει­στι­κά δημό­σια δωρε­άν φρο­ντί­δα και αγω­γή όλων των παι­διών προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας. Δίκτυο δωρε­άν παι­δι­κών κατασκηνώσεων.
 • Μέτρα και δημιουρ­γία των ανα­γκαί­ων υπο­δο­μών για την αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση, την αντι­πλημ­μυ­ρι­κή και αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία, σε όλες τις περιο­χές της χώρας κά.

 

Το ΚΚΕ είναι εκεί­νο που παλεύ­ει όχι μόνο για να πάρου­με πίσω όλα όσα χάσα­με, αλλά και για να έχουν όλοι και όλες εργα­σία ικα­νή να εξα­σφα­λί­σει ζωή με ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών, με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα, με ελεύ­θε­ρο χρό­νο, καθώς οι νέες τεχνο­λο­γί­ες στην υπη­ρε­σία του λαού μειώ­νουν τον ανα­γκαίο ημε­ρή­σιο χρό­νο εργα­σί­ας. Παλεύ­ει για την οργά­νω­ση της κοι­νω­νί­ας και της οικο­νο­μί­ας, όπου ο εργα­ζό­με­νος δεν θα είναι αντι­κεί­με­νο εκμε­τάλ­λευ­σης, αλλά θα έχει καθο­ρι­στι­κό, κυρί­αρ­χο ρόλο στην οργά­νω­ση της παρα­γω­γής, στην κατα­νο­μή του πλού­του, ώστε να ανε­βαί­νει συνο­λι­κά η ποιό­τη­τα ζωής για όλους και όλες.

title 2
Οι εκλο­γές δεν θα ανα­τρέ­ψουν το σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα. Μπο­ρούν όμως να ενι­σχύ­σουν το λαϊ­κό κίνη­μα σήμε­ρα, βάζο­ντας φρέ­νο στα χει­ρό­τε­ρα και ανοί­γο­ντας το δρό­μο της ανα¬τροπής. Η σημε­ρι­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα δεν είναι μονόδρομος.
 • Η Ελλά­δα έχει έμπει­ρο εργα­τι­κό και επι­στη­μο­νι­κό δυνα­μι­κό. Έχει τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες βιο­μη­χα­νι­κής και αγρο­τι­κής παρα­γω­γής, που μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν τη λαϊ­κή ευη­με­ρία, την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών, με ταυ­τό­χρο­νη προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και γενι­κή μεί­ω­ση του εργά­σι­μου χρόνου.
 • Αυτές, όμως, είτε υπο­τάσ­σο­νται στην κερ­δο­φο­ρία του κεφα­λαί­ου, είτε παρα­μέ­νουν ανα­ξιο­ποί­η­τες, για­τί δεν απο­τε­λούν «συγκρι­τι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα» μέσα στον καπι­τα­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό, δεν προ­σφέ­ρο­νται, δηλα­δή, για μεγά­λο και γρή­γο­ρο κέρδος.
 • Αυτές οι δυνα­τό­τη­τες υπο­νο­μεύ­ο­νται και από τους ευρω­ε­νω­σια­κούς περιο­ρι­σμούς και κατα­με­ρι­σμούς. Η κοι­νω­νία μπο­ρεί να ζήσει χωρίς τους καπι­τα­λι­στές, να βάλει σε κίνη­ση την παρα­γω­γή, τις υπη­ρε­σί­ες με άλλες κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις, τον σοσιαλισμό.
title 3
Οι αλλα­γές που έχουν ανά­γκη η εργα­τι­κή τάξη, η μικρο­με­σαία αγρο­τιά, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και επι­στή­μο­νες, θα προ­έλ­θουν από τα κάτω. Με γερή οργά­νω­ση και αγώ­να παντού. Με την οικο­δό­μη­ση της Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας τους. Με τη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, ανε­ξάρ­τη­τα από επι­μέ­ρους δια­φω­νί­ες σε προ­γραμ­μα­τι­κά ζητή­μα­τα. Το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα πρέ­πει και μπο­ρεί τόσο στην Ελλά­δα όσο και σ’ όλη την Ευρώ­πη να οργα­νώ­σει την αντε­πί­θε­ση του: Για την ανα­τρο­πή της εξου­σί­ας του κεφα­λαί­ου σε κάθε χώρα, για την κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία και τον κεντρι­κό σχε­δια­σμό με την εργα­τι­κή — λαϊ­κή συμ­με­το­χή στα όργα­να διεύ­θυν­σης και εξου­σί­ας, για την απο­δέ­σμευ­ση από ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες τύπου ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Μέσα από αυτόν το δρό­μο θα δημιουρ­γού­νται οι συν­θή­κες για ριζι­κές αλλα­γές και ανα­τρο­πές προς όφε­λος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων. Μέσα από αυτόν το δρό­μο θα μπο­ρέ­σει η εργα­τι­κή τάξη, σε συμ­μα­χία με τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, να κατα­κτή­σει τη δική της εξου­σία, την εργα­τι­κή εξου­σία. Να οικο­δο­μή­σουν οι «πολ­λοί» το δικό τους κρά­τος, που θα αντι­κα­τα­στή­σει το σημε­ρι­νό εχθρι­κό και σάπιο αστι­κό κρά­τος, τη δικτα­το­ρία του κεφαλαίου.

ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

title 4
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ έχουν διά­φο­ρες παραλ­λα­γές του ίδιου αντι­λαϊ­κού — αντι­δρα­στι­κού «σχε­δί­ου». Στα κυβερ­νη­τι­κά τους προ­γράμ­μα­τα φιγου­ρά­ρουν και εξειδικεύονται:
 • Οι εφαρ­μο­στι­κοί νόμοι των 3 μνη­μο­νί­ων που ψήφι­σαν και εφάρμοσαν
 • Τα μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας και οι μηχα­νι­σμοί επο­πτεί­ας της ΕΕ.
 • Τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα μέχρι το 2060.
 • Οι απαι­τή­σεις του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, που βαφτί­ζο­νται «μεταρ­ρυθ­μί­σεις».
 • Οι επι­κίν­δυ­νες δεσμεύ­σεις με τη συμ­με­το­χή της χώρας σε Ν ΑΤΟ — Ε Ε.
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ μοι­ρά­ζο­νται το ίδιο σχέ­διο, που λέει ότι η λύση, η διέ­ξο­δος για τον λαό θα έρθει μέσα από την περί­φη­μη ανά­καμ­ψη της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας.
Αυτή η ανά­καμ­ψη προ­ϋ­πο­θέ­τει και απαι­τεί:
Μεγα­λύ­τε­ρη ελα­στι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας, δου­λειά μέχρι τα βαθιά γερά­μα­τα, περαι­τέ­ρω εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, της Παι­δεί­ας, της Πρό­νοιας, πλει­στη­ρια­σμούς λαϊ­κών κατοι­κιών, σιω­πή νεκρο­τα­φεί­ου στους χώρους δου­λειάς, νέα προ­νό­μια στο κεφά­λαιο, όπως είναι οι δεκά­δες φορο­α­παλ­λα­γές για τους εφο­πλι­στές, το μεγά­λο κεφά­λαιο, όλα όσα μαζί ψήφι­σαν αυτά τα κόμματα.
Αυτά απαι­τού­σαν πριν οι «τροϊ­κα­νοί» της ΕΕ, αυτό απαι­τούν σήμε­ρα οι λεγό­με­νες «αγο­ρές», οι επεν­δυ­τές. Οι «μετα­μνη­μο­νια­κές» εκθέ­σεις της Κομι­σιόν δεί­χνουν τι περι­μέ­νει τον λαό την επό­με­νη μέρα με όποια κυβέρνηση.
Ολοι τους έχουν δεσμευ­τεί σε αυτό το σχέ­διο. Αυτά συνα­πο­φα­σί­ζουν στην ΕΕ όλες οι κυβερ­νή­σεις, δεξιές, σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές, ακρο­δε­ξιές, δήθεν «αρι­στε­ρές». ΓΓ αυτό και όλες, ανε­ξαρ­τή­τως από­χρω­σης, προ­κά­λε­σαν τη λαϊ­κή διαμαρτυρία.
Ο τσα­κω­μός τους για την «7ήμερη εργα­σία» ή το «Ασφα­λι­στι­κό Πινο­σέτ» επι­χει­ρεί να κρύ­ψει ότι αυτές οι προ­τά­σεις απο­τε­λούν ήδη κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, που υλο­ποιού­νται σε όλα τα κρά­τη — μέλη. Αρκεί να δού­με τι συμ­βαί­νει στους κλά­δους του Εμπο­ρί­ου, του Του­ρι­σμού — Επι­σι­τι­σμού, της Υγεί­ας, των Τηλε­πι­κοι­νω­νιών που συγκε­ντρώ­νουν μεγά­λο μέρος εργα­ζο­μέ­νων, νέων και γυναι­κών. Προ­ω­θή­θη­καν και στη χώρα μας από όλες τις κυβερ­νή­σεις, ανά­με­σα τους και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ (νόμος Κατρού­γκα­λου, κατάρ­γη­ση της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας κ.λπ). Πάνω εκεί πατά­ει η ΝΔ, για να δια­τυ­πώ­νει με κυνι­σμό τις αξιώ­σεις του κεφαλαίου.
Ο τσα­κω­μός τους για τη λεγό­με­νη «μεσαία τάξη» είναι επί­σης υπο­κρι­τι­κός. Βαφτί­ζουν «μεσαία τάξη» όσους είναι λίγο πάνω από τα όρια της φτώ­χειας, για να κρύ­ψουν ότι έχουν μαζί τσα­κί­σει το σύνο­λο των λαϊ­κών στρω­μά­των, εξι­σώ­νο­ντας προς τα κάτω μισθούς, παρο­χές, συντάξεις.
Το σχέ­διο της ΝΔ για «λιγό­τε­ρους φόρους» δεν αφο­ρά τον λαό, αλλά τη μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας του κεφα­λαί­ου. Είναι η άλλη εκδο­χή όλων όσα εφάρ­μο­σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέ­διο της ΝΔ δεν θα δια­σώ­σει τη «μεσαία τάξη», δηλα­δή τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους στο εμπό­ριο, στις υπη­ρε­σί­ες, στις μετα­φο­ρές, τους επι­στή­μο­νες, αγρό­τες και άλλους, για­τί τους κατα­στρέ­φει ο νόμος του καπι­τα­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού, «το μεγά­λο ψάρι τρώ­ει το μικρό», που υπη­ρε­τεί­ται και από την εκά­στο­τε κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή με τις «μεταρ­ρυθ­μί­σεις». Η ΝΔ συμ­φω­νεί με την ΕΕ και τον ΣΕΒ ότι οι μικρές επι­χει­ρή­σεις, ουσια­στι­κά οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, είναι «διαρ­θρω­τι­κό» πρό­βλη­μα για την ελλη­νι­κή οικονομία.
Μέσα από εκβια­σμούς, τρο­μο­κρα­τία και ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις και οι δύο καλούν τον λαό να δια­λέ­ξει τη δοσο­λο­γία λιτό­τη­τας, μνη­μο­νί­ων, ψίχου­λων και επεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων για κάποιες προ­σω­ρι­νές θέσεις εργα­σί­ας, με πολύ χαμη­λές αμοι­βές, ακα­τά­στα­το ωράριο.
Η λογι­κή «κάνε υπο­μο­νή, δέξου θυσί­ες, μη ζητάς πολ­λά, παραι­τή­σου οπό τη διεκ­δί­κη­ση όσων έχα­σες, ώστε όλοι μαζί να στη­ρί­ξου­με την ανά­καμ­ψη των κερ­δών και των επεν­δύ­σε­ων, μήπως και περισ­σέ­ψει και για εμάς κανέ­να ψίχου­λο», είναι ναρ­κο­πέ­διο για τον λαό.
Η άλλη όψη αυτού του νομί­σμα­τος είναι επί­σης η ενερ­γό­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στους ενερ­γεια­κούς αντα­γω­νι­σμούς που κλι­μα­κώ­νο­νται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Αυτή η πολι­τι­κή έφε­ρε και την αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κής κοπής συμ­φω­νία των Πρεσπών.
Αυτή η πολι­τι­κή φέρ­νει νέους μεγά­λους κιν­δύ­νους για το Αιγαίο και το Κυπρια­κό, στη λογι­κή της «συν­δια­χεί­ρι­σης», που προ­ω­θούν το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ. Φέρ­νει πάνω απ” όλα μεγά­λους κιν­δύ­νους για τους Λαούς στην περιο­χή, πιο γενι­κευ­μέ­νες πολε­μι­κές συρράξεις.
Είναι τερά­στιο ψέμα ότι αν η Ελλά­δα είναι το «καλό παι­δί των ιμπε­ρια­λι­στών», τότε θα προ­στα­τεύ­σει τα κυριαρ­χι­κά της δικαιώ­μα­τα, θα έχει ειρή­νη και ασφά­λεια. Ποτέ δεν επι­βε­βαιώ­θη­κε κάτι τέτοιο. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ πριν ήταν οι βασι­κοί κήρυ­κες αυτής της θέσης, ο ΣΥΡΙΖΑ έγι­νε ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρος τα τελευ­ταία 4 χρόνια.
Η οικο­νο­μι­κή κρί­ση, η ανερ­γία, η λιτό­τη­τα, η φτώ­χεια δεν είναι τα κακά που φέρ­νουν η υπερ­χρέ­ω­ση και η σπα­τά­λη, η κακο­δια­χεί­ρι­ση και οι τεχνο­κρά­τες Γερ­μα­νοί που επι­βλή­θη­καν στα όργα­να της ΕΕ. Όλα αυτά είναι προ­ϊ­ό­ντα της σαπί­λας του καπι­τα­λι­σμού. Δεν είναι η μοί­ρα των λαών. Υπάρ­χει άλλος δρό­μος ανά­πτυ­ξης της παρα­γω­γής, οργά­νω­σης της οικο­νο­μί­ας και της κοινωνίας.
Δεν είναι μονό­δρο­μος η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη με την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, με εναλ­λα­κτι­κές στη δια­χεί­ρι­ση της φτώ­χειας και της ανερ­γί­ας. Υπάρ­χει ο δρό­μος της αντί­στα­σης, της αντε­πί­θε­σης, του αγώ­να για να έρθει ο λαός στην εξου­σία, για να γίνει οργα­νω­τής και κυρί­αρ­χος του πλού­του που παρά­γει, να ικα­νο­ποι­η­θούν σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανάγκες.
 • Μη δώσε­τε κανέ­να συγ­χω­ρο­χάρ­τι σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
 • Μην επι­στρέ­φε­τε σε παλιές δοκι­μα­σμέ­νες και χρε­ο­κο­πη­μέ­νες επιλογές.
 • Αξιο­ποι­ή­στε την πεί­ρα σας από τις αυτα­πά­τες, τις ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες και την πολι­τι­κή υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων του μεγά­λου κεφα­λαί­ου που υλο­ποί­η­σε ο ΣΥΡΙΖΑ.
 • Σε αυτές τις εκλο­γές κρί­νε­ται κυρί­ως τι αντι­πο­λί­τευ­ση θα υπάρ­χει μέσα στη Βου­λή και μέσα στον λαό απέ­να­ντι στη συντη­ρη­τι­κή πολι­τι­κή όλων των αστι­κών κομμάτων.
 • Κρί­νε­ται αν το ΚΚΕ έχει μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη να πρω­το­στα­τεί στην οργά­νω­ση των αγώ­νων, να βγά­ζει στην επι­φά­νεια τη δύνα­μη του λαού, να πιέ­ζει απο­τε­λε­σμα­τι­κά, να διεκ­δι­κεί, να απο­σπά κατακτήσεις.

Για να απο­κα­λύ­πτει και να κατα­θέ­τει προ­τά­σεις μέσα στη Βου­λή για την πραγ­μα­τι­κή στή­ρι­ξη και ανα­κού­φι­ση του λαού, απέ­να­ντι σε κόμ­μα­τα και κυβερ­νή­σεις που το μόνο μέλη­μα τους είναι πώς να ξεζου­μί­ζουν τον Λαό.

Η ψήφος επί­σης που σκορ­πά­ει «δεξιά κι αρι­στε­ρά», χωρίς ουσια­στι­κό αντί­κρι­σμα στο κίνη­μα και στη Βου­λή, τελι­κά κατα­ντά άχρη­στη ψήφος για τις δυνά­μεις που θέλουν πραγ­μα­τι­κά να αντι­στα­θούν, να οργα­νώ­σουν τη λαϊ­κή αντεπίθεση.
title 5
Είδα­τε πώς το πολι­τι­κό σύστη­μα αξιο­ποιεί τα κόμ­μα­τα μιας χρή­σης. Αφού οι επί­δο­ξοι — σε κάθε εκλο­γές και περί­ο­δο — συστη­μι­κοί χρή­σι­μοι παί­ξουν το ρόλο του στη­ρίγ­μα­τος, του ανα­χώ­μα­τος και της εκτό­νω­σης, σβή­νουν ή επι­στρέ­φουν στη μήτρα τους.
Αυτό έγι­νε με το Ποτά­μι, την Ενω­ση Κεντρώ­ων, τους ΑΝΕΛ, παλιό­τε­ρα τη ΔΗΜΑΡ και τον ΛΑ.Ο.Σ. Αυτό γίνε­ται τώρα με κόμ­μα­τα, όπως το ακρο­δε­ξιό κόμ­μα της «Ελλη­νι­κής Λύσης» του Βελό­που­λου, που προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για να παί­ξει το ρόλο της δήθεν «σοβα­ρής Χρυ­σής Αυγής» στο πολι­τι­κό σύστημα.
Αυτό γίνε­ται και με άλλους, όπως το ΜΕΡΑ 25 του Βαρου­φά­κη, για να παί­ξει, όπως άλλοι στο παρελ­θόν, το ρόλο του ανα­χώ­μα­τος στον ριζο­σπα­στι­σμό, της δήθεν «ρεα­λι­στι­κής ανα­τρο­πής» εντός της ΕΕ και του Ευρώ, που δοκι­μά­στη­κε το πρώ­το 6μηνο της δια­κυ­βέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ και χρε­ο­κό­πη­σε πανη­γυ­ρι­κά, ενώ σήμε­ρα δηλώ­νει ξανά δια­θέ­σι­μος για συνερ­γα­σία με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι κόμ­μα­τα βαθιά συστη­μι­κά, γι αυτό μόνο τυχαία δεν είναι η υπερ­προ­βο­λή τους από τα ΜΜΕ των μεγά­λο καπιταλιστών.
title 6
Ο στό­χος για την απο­μό­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής από ευρύ­τε­ρα λαϊ­κά στρώ­μα­τα πρέ­πει να συνε­χι­στεί ακό­μα περισ­σό­τε­ρο και μπρο­στά στις εθνι­κές εκλο­γές. Ο ελλη­νι­κός λαός και η νεο­λαία να πετά­ξουν έξω από τη Βου­λή το ναζι­στι­κό δολο­φο­νι­κό συνον­θύ­λευ­μα. Και αυτή η μάχη για την απο­μό­νω­ση των ναζι­στών να γίνει μόνο με πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ. Για­τί μόνο το ΚΚΕ χτυ­πά την αιτία που γεν­νά το φασισμό.
Ταυ­τό­χρο­να, πρέ­πει να δοθεί χτύ­πη­μα, τώρα που είναι στην αρχή, στη συνο­λι­κό­τε­ρη δια­δι­κα­σία ανα­μόρ­φω­σης του εθνι­κι­στι­κού ακρο­δε­ξιού χώρου με την εμφά­νι­ση και ενί­σχυ­ση νέων σχη­μά­των και κομμάτων.
title 7
Ναι, κυριαρ­χεί αρνη­τι­κός συσχε­τι­σμός σε Ελλά­δα και Ευρώ­πη. Ναι, το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα δεν έχει περά­σει σε φάση αντε­πί­θε­σης. Ναι, σε πλα­τιά τμή­μα­τα μισθω­τών, αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, νέων, κυριαρ­χούν οι μειω­μέ­νες απαι­τή­σεις, η ηττο­πά­θεια, η μοι­ρο­λα­τρία, που ενσω­μα­τώ­νει, παθη­τι­κο­ποιεί, οδη­γεί σε απο­χή από το λαϊ­κό κίνημα.
Ομως, σήμε­ρα, ευρύ­τε­ρα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στέ­κο­νται πολύ πιο θετι­κά απέ­να­ντι στο ΚΚΕ, παρα­κο­λου­θούν τις θέσεις του, προ­βλη­μα­τί­ζο­νται, έστω κι αν ακό­μη δεν έχουν απο­φα­σί­σει να κάνουν ένα πιο σημα­ντι­κό βήμα. Δεν έχουν ακό­μη πιστέ­ψει στη δύνα­μη τους, με την ενερ­γη­τι­κή συμ­με­το­χή τους στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, την Κοι­νω­νι­κή Συμμαχία.
Όμως, σε αυτές τις συν­θή­κες, υπάρ­χει η στα­θε­ρή δύνα­μη, που λέγε­ται ΚΚΕ. Υπάρ­χει η συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ ανθρώ­πων που παλέ­ψα­με μαζί τα προη­γού­με­να χρό­νια στο εργα­τι­κό και αγρο­τι­κό κίνη­μα, ανθρώ­πων της Τέχνης, του Πολι­τι­σμού, του Αθλη­τι­σμού, από το χώρο των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των Σωμά­των Ασφα­λεί­ας, αρκε­τοί εκ των οποί­ων παλιό­τε­ρα έκα­ναν άλλες πολι­τι­κές επι­λο­γές. Αυτή η συμπό­ρευ­ση δεν έχει καμία σχέ­ση με τις μετα­γρα­φές ανά­με­σα στα αστι­κά κόμ­μα­τα, που έχου­με ζήσει το τελευ­ταίο διά­στη­μα. Εκφρά­ζει θετι­κές διερ­γα­σί­ες μέσα στο κίνη­μα και όχι στα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά παρασκήνια.
Όμως, υπάρ­χουν θετι­κές διερ­γα­σί­ες στους τόπους δου­λειάς, στις γει­το­νιές, με την πρω­το­πό­ρο δρά­ση των κομ­μου­νι­στών, ενά­ντια στα κόμ­μα­τα και τις κυβερ­νή­σεις του κεφα­λαί­ου, την ΕΕ. Αυτές οι διερ­γα­σί­ες δεν πρέ­πει να μειω­θούν, να ανα­στα­λούν, όσο πλη­σιά­ζου­με στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, κάτω από τα εκβια­στι­κά, τρο­μο­κρα­τι­κά και ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα. Η επό­με­νη μέρα πρέ­πει να βρει και νέες δυνά­μεις στο δρό­μο της οργά­νω­σης της αντε­πί­θε­σης, στο δρό­μο της πολι­τι­κής και μαζι­κής πάλης.

Αυτόν το συσχετισμό μπορούμε να τον αλλάξουμε και θα τον αλλάξουμε!

Έχου­με επί­γνω­ση των ευθυ­νών μας, να συμ­βά­λου­με πιο απο­φα­σι­στι­κά στην ανα­συ­γκρό­τη­ση, στη μαχη­τι­κό­τη­τα και μαζι­κό­τη­τα του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, στην οργά­νω­ση της καθη­με­ρι­νής πάλης του λαού, στη δημιουρ­γία μιας μεγά­λης Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας: Πα να εμπο­δι­στούν νέα μέτρα. Για την πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση των εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, των συντα­ξιού­χων, της νεο­λαί­ας, όλων όσοι υπο­φέ­ρουν. Για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών. Για να υπάρ­ξει επα­γρύ­πνη­ση και ετοι­μό­τη­τα για τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και τους αντα­γω­νι­σμούς στην περιοχή.
Για να υπάρ­χει μια πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση μέσα στον λαό και μέσα στη Βου­λή, απέ­να­ντι στην όποια επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση που θα προ­κύ­ψει, αλλά και για να μπει πραγ­μα­τι­κό τεί­χος στο φασι­σμό — ναζι­σμό, στον εθνι­κι­σμό και το ρατσι­σμό, για να ανοί­ξου­με το δρό­μο, με τον λαό πρω­τα­γω­νι­στή των εξελίξεων.
title 8
Απευ­θυ­νό­μα­στε σε όσους και όσες μας ψήφι­σαν στις ευρω­ε­κλο­γές, στις περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές εκλο­γές, ιδιαί­τε­ρα σε όσους μας ψήφι­σαν για πρώ­τη φορά, και τους καλού­με να συνε­χί­σουν με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και πεί­σμα το βήμα που έκα­ναν, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την επι­λο­γή τους στις εθνι­κές εκλο­γές, αλλά και να συνα­ντη­θού­με στο κίνη­μα, να βαδί­σου­με χέρι — χέρι στους αγώνες.
Απευ­θυ­νό­μα­στε σε όλους όσοι — με «βαριά καρ­διά» — στις ευρω­ε­κλο­γές ψήφι­σαν τα κόμ­μα­τα που τους απο­γο­ή­τευ­σαν ή αυτά που είχαν απορ­ρί­ψει τα προη­γού­με­να χρό­νια, τα ψήφι­σαν χωρίς ενθου­σια­σμό και χωρίς μεγά­λες προσ­δο­κί­ες για κάτι καλύτερο.
Απευ­θυ­νό­μα­στε σε εκεί­νους και εκεί­νες που προ­τί­μη­σαν να μην πάνε να ψηφί­σουν, τους καλού­με να το ξανα­σκε­φτούν. Στις 7 του Ιού­λη η αγα­νά­κτη­ση τους να μη μετα­τρα­πεί σε μια ακό­μα απο­χή, αλλά σε ενερ­γη­τι­κή συμ­με­το­χή, για ισχυ­ρό ΚΚΕ παντού.
Απευ­θυ­νό­μα­στε σε όλους όσοι νιώ­θουν αρι­στε­ροί, προ­ο­δευ­τι­κοί, δημο­κρά­τες και δεν ξέχα­σαν, δεν αλλοί­ω­σαν, μαζί με την τετρά­χρο­νη δια­κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, τις αξί­ες και τα ιδα­νι­κά τους, τους στό­χους και τις ελπί­δες τους, δεν τα κατέ­θε­σαν όλα αυτά στο σύστη­μα της κάθε είδους βαρ­βα­ρό­τη­τας, της εκμε­τάλ­λευ­σης, στα επι­τε­λεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ξέρουν πως οι έννοιες «αρι­στε­ρά», «πρό­ο­δος», «δημο­κρα­τία» είναι έννοιες ταυ­τι­σμέ­νες με τον ανυ­πο­χώ­ρη­το ταξι­κό αγώ­να, για να βελ­τιώ­σου­με τη ζωή μας, με υψη­λά ιδα­νι­κά και αξί­ες για την πρό­ο­δο της κοι­νω­νί­ας, με την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο και όχι για να γυρί­σου­με πίσω στον μεσαί­ω­να. Είναι ταυ­τό­χρο­να και έννοιες ασυμ­βί­βα­στες με την εξα­πά­τη­ση, την κοροϊ­δία, το ψέμα, την αλαζονεία.
Απευ­θυ­νό­μα­στε σε όσους προ­βλη­μα­τί­ζο­νται να ξανα­ψη­φί­σουν ΣΥΡΙΖΑ, υπό το φόβο της επα­νό­δου της ΝΔ. Το απο­τέ­λε­σμα των ευρω­ε­κλο­γών ήρθε να επι­βε­βαιώ­σει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη δια­κυ­βέρ­νη­ση και τις συμ­μα­χί­ες του, όχι μόνο δεν «ξεμπέρ­δε­ψε με το παλιό», αλλά το «ξέπλυ­νε» και το ανέ­στη­σε, του έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα να εμφα­νί­ζε­ται δικαιω­μέ­νο, αφού και αυτός κινή­θη­κε στα αντι¬λαϊκά χνά­ρια των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Αλλω­στε, είναι απο­τέ­λε­σμα της ενιαί­ας στρα­τη­γι­κής τους. Μάλι­στα, ο ίδιος ο κ. Τσί­πρας δηλώ­νει ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξει συγκυ­βέρ­νη­ση με τη Δεξιά, «εάν το απαι­τή­σουν οι συνθήκες»…
Απευ­θυ­νό­μα­στε στους εργα­ζό­με­νους, στους ανθρώ­πους του μόχθου, που μπο­ρεί να ξανα­έ­δω­σαν την ψήφο τους στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, πιστεύ­ο­ντας ότι έτσι θα τιμω­ρή­σουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όμως δεν έδω­σαν άφε­ση αμαρ­τιών στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή ούτε λευ­κή επι­τα­γή για τη συνέ­χεια. Βαθιά μέσα τους γνω­ρί­ζουν ότι αυτά τα κόμ­μα­τα δεν αλλά­ζουν. Τα ίδια θα συνε­χί­σουν να κάνουν και ξέρουν να το κάνουν σαν «παλιές καρα­βά­νες» του συστή­μα­τος, αξιο­ποιώ­ντας το συγ­χω­ρο­χάρ­τι που τους έδω­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, τους αντι­λαϊ­κούς μνη­μο­νια­κούς νόμους που και αυτός ψήφισε.
Απευ­θυ­νό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα στους νέους και τις νέες, στα «παι­διά της κρί­σης». Ξέρε­τε ότι το ΚΚΕ δεν είναι μια από τα ίδια. Δεν εμφα­νί­στη­κε ξαφ­νι­κά στις εκλο­γές για να «χτυ­πά­ει την πλά­τη» στους νέους και τις νέες. Δεν είναι κόμ­μα μιας χρή­σης, σαν κι αυτά που δημιουρ­γού­νται για να εκτο­νώ­νουν ανώ­δυ­να τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια και προ­βάλ­λο­νται μέσα σε μια μέρα, για να παί­ξουν έναν χρή­σι­μο ρόλο στο σύστη­μα και μετά από­το­μα εξα­φα­νί­ζο­νται, όπως ακρι­βώς εμφα­νί­στη­καν. Γνω­ρί­ζε­τε το ΚΚΕ και την ΚΝΕ από τη σχο­λή, το σχο­λείο, το χώρο δου­λειάς, τη γει­το­νιά. Μαζί σας πάλε­ψαν για κάθε μικρό και μεγά­λο πρό­βλη­μα που αφο­ρά τη μόρ­φω­ση, την επαγ­γελ­μα­τι­κή απο­κα­τά­στα­ση, τον ελεύ­θε­ρο χρό­νο, ενά­ντια στη μάστι­γα των ναρ­κω­τι­κών, για την ίδια τη ζωή σας, ήταν πρω­το­πό­ροι στον αγώ­να ενά­ντια στο φασι­σμό και το ρατσι­σμό. Εκεί ήταν, εκεί θα συνε­χί­σουν να είναι. Γι αυτό και έχει μεγά¬λη σημα­σία να είναι πιο δυνα­τό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, για να νιώ­θε­τε και εσείς πιο δυνα­τοί και σίγου­ροι ότι μπο­ρού­με να διεκ­δι­κή­σου­με έναν κόσμο «στο μπόι των ονεί­ρων μας». Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντι­συ­στη­μι­κή ψήφος για τη νεο­λαία, η μόνη πραγ­μα­τι­κά ριζο­σπα­στι­κή και ανατρεπτική.
Ολοι και όλες ξέρου­με πως τα δύσκο­λα δεν τέλειω­σαν, επει­δή η οικο­νο­μία βγή­κε από τη σχε­δόν δεκά­χρο­νη κρί­ση. Η αναι­μι­κή ανά­καμ­ψη τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και η «πιο δυνα­μι­κή» που υπό­σχε­ται η ΝΔ δεν θα φέρουν πραγ­μα­τι­κή στή­ρι­ξη και ενί­σχυ­ση μισθών, συντά­ξε­ων, συν­θη­κών εργα­σί­ας, κοι­νω­νι­κή στή­ρι­ξη της εργα­ζό­με­νης μητέ­ρας, για­τί όλα αυτά δεν χωρά­νε μέσα στον σκλη­ρό αντα­γω­νι­σμό για τα καπι­τα­λι­στι­κά κέρ­δη σε Ελλά­δα, ΕΕ και παγκόσμια.
Οι κατα­κτή­σεις έρχο­νται μόνο με αγώ­νες αλλά τους αγώ­νες, με συνέ­πεια, στη­ρί­ζει μόνο το ΚΚΕ.
title 9
 • Κάντε τώρα δική σας υπό­θε­ση την ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ.
 • Για να μπο­ρεί η πλειο­ψη­φία του λαού μας να χαμο­γε­λά το βρά­δυ των εκλογών. 
 • Για να τονώ­σου­με την αισιο­δο­ξία του λαού μας, για να δυνα­μώ­σου­με τους αγώ­νες, τη διεκ­δί­κη­ση. Το χρεια­ζό­μα­στε για να πάρου­με δύνα­μη που θα επι­στρέ­φει κάθε μέρα στον λαό. 
 • Για να φωτί­σου­με επι­τέ­λους τον δικό μας, το δρό­μο του λαού, με την εξου­σία στα δικά του χέρια.
title 10

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΙΟΥΝΗΣ 2019


1
23 4
5

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο