Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩 Π.Α.Μ.Ε. Εκδήλωση — συγκέντρωση για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του

Με μαζι­κή συμ­με­το­χή, το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο, γιόρ­τα­σε στο κλει­στό γήπε­δο της Νήαρ Ηστ, στην Και­σα­ρια­νή, τη συμπλή­ρω­ση 20 χρό­νων μαχη­τι­κής, ζωντα­νής δράσης,

Με το σύν­θη­μα «20 χρό­νια ΠΑΜΕ: Συνε­χί­ζου­με στα­θε­ρά ταξι­κά, για εργα­τι­κό κίνη­μα χει­ρα­φε­τη­μέ­νο από την εργο­δο­σία και το κρά­τος, για συν­δι­κά­τα οργα­νω­τές του αγώ­να, για την κάλυ­ψη των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας», απέ­να­ντι στην εντει­νό­με­νη επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου και των κυβερ­νή­σε­ών του, το ΠΑΜΕ καλεί τους εργα­ζό­με­νους «να βάλουν μπρο­στά τις δικές τους ανά­γκες και όχι τα κέρ­δη των λίγων, να γίνουν βήμα­τα στην ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, να μαζι­κο­ποι­η­θούν τα σωμα­τεία, να φτια­χτούν νέα, να βελ­τιω­θεί η λει­τουρ­γία των Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων. Να χτι­στεί τεί­χος απέ­να­ντι στην ασυ­δο­σία της εργο­δο­σί­ας και να περά­σου­με στην αντε­πί­θε­ση, με μαζι­κούς αγώ­νες, με ανέ­βα­σμα των μορ­φών πάλης, με απερ­για­κούς αγώ­νες που θα παρα­λύ­ουν την παρα­γω­γή και θα ανα­γκά­ζουν την εργο­δο­σία σε υπο­χώ­ρη­ση (…) Να εκδιω­χθεί η εργο­δο­σία μέσα από τα συν­δι­κά­τα, να συγκρου­στού­με με τη λογι­κή του σωμα­τεί­ου — επιχείρηση.

Το ΠΑΜΕ, ως μέτω­πο ταξι­κών συν­δι­κά­των, συμ­βάλ­λει στην άνο­δο της ταξι­κής πάλης, για να πάρει αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ώστε η εργα­τι­κή τάξη να διεκ­δι­κή­σει να γίνει η ίδια ιδιο­κτή­της του πλού­του που παρά­γει. Καλού­με ιδιαί­τε­ρα τους νέους εργα­ζό­με­νους, που μπή­καν στην παρα­γω­γή σε συν­θή­κες κρί­σης, χωρίς δικαιώ­μα­τα, να έρθουν σε επα­φή με την ιστο­ρία του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, να μην απο­δε­χτούν να ζουν με ψίχου­λα, να οργα­νω­θούν και να παλέ­ψουν για τη ζωή που τους αξίζει».

  • Να σημειω­θεί ότι σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δίμη­νη Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση του ΠΑΜΕ, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 20 χρό­νων από την ίδρυ­σή του. Το ΠΑΜΕ καλεί την εργα­τι­κή τάξη, τα σωμα­τεία και τους συν­δι­κα­λι­στές να ενι­σχύ­σουν το πραγ­μα­τι­κό απο­κού­μπι τους, τον οργα­νω­τή της πάλης τους. Σε αυτό το πλαί­σιο, οι Ομο­σπον­δί­ες, τα Εργα­τι­κά Κέντρα και τα Συν­δι­κά­τα που είναι στη γραμ­μή του ΠΑΜΕ δια­κι­νούν σε όλους τους χώρους δου­λειάς κάρ­τες ενί­σχυ­σης των 2 και των 5 ευρώ.

Πριν την εκδή­λω­ση συν­δι­κα­λι­στές ηγέ­τες, από 33 χώρες των πέντε ηπεί­ρων πήραν μέρος σε συνά­ντη­ση στο δημαρ­χείο της Και­σα­ρια­νής, παρου­σία και του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα.

post 1 post34 Ο δήμαρ­χος Ηλί­ας Στα­μέ­λος ανα­φέρ­θη­κε στην ιστο­ρία της ηρω­ι­κής πόλης, από την επο­χή της εγκα­τά­στα­σης των προ­σφύ­γων, στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και στο “μικρό Στά­λιν­γκραντ”, στον ηρω­ι­κό Δεκέμ­βρη του 44, …Πανα­γιώ­της Μακρής και μέχρι τα τώρα, στη συνέ­χεια ο Γιώρ­γος Μαυ­ρί­κος, ΓΓ της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΠΣΟ), στους στό­χους του κινή­μα­τος σήμερα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, καλω­σό­ρι­σε τους προ­σκα­λε­σμέ­νους επι­ση­μαί­νο­ντας μετα­ξύ άλλων: «εκτι­μά­με βαθειά τη δρά­ση της ΠΣΟ σε κάθε χώρα ξεχω­ρι­στά και σ’ ολό­κλη­ρο τον κόσμο, σαν υπε­ρα­σπι­στή των δικαιω­μά­των των εργα­ζό­με­νων όλου του πλα­νή­τη για την ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τοςπαλεύ­ου­με μαζί σας για την ειρή­νη, την αλλη­λεγ­γύη, τη φιλία των εργα­ζο­μέ­νων όλων των χωρών …καλή δύνα­μη και νέες επι­τυ­χί­ες στους ταξι­κούς αγώ­νες» …

Την εκδή­λω­ση για τα 20χρονα του ΠΑΜΕ τίμη­σαν με τη συμ­με­το­χή τους συν­δι­κα­λι­στι­κοί ηγέ­τες από δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις του κόσμου, οι οποί­οι αυτές τις μέρες συμ­με­τέ­χουν στη συνε­δρί­α­ση του Προ­ε­δρι­κού Συμ­βου­λί­ου της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΠΣΟ), που γίνε­ται στην Αθή­να. Οι διή­με­ρες εργα­σί­ες του Προ­ε­δρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΠΣΟ ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα το πρωί με  63 διε­θνείς συν­δι­κα­λι­στές ηγέ­τες, από 33 χώρες των πέντε ηπείρων.

post 3 post 5

Για να έρθει στο προσκήνιο η εργατική τάξη!

Προχωράμε μπροστά για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος!

Η ομι­λία του Γ. Πέρ­ρου κλπ — πλή­ρες ρεπορ­τάζ (βλ. 902)

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 ¡H.lV .S

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο