Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🤔 Πρωταπριλιάτικο 👀 🙃

Στην καθη­με­ρι­νή μας στή­λη σαν σήμε­ρα  και συγκε­κρι­μέ­να “Τί έγι­νε στον τόπο μας και στον κόσμο την 1η Απρί­λη;” οι ανα­γνώ­στες μας είδαν τελευ­ταία είδη­ση _“επί του πιεστηρίου”

👊  2024

🎈 Συγ­χώ­νευ­ση των εκδό­σε­ων “Ατέ­χνως”, με το ηλε­κτρο­νι­κό περιο­δι­κό.
🗓️  Δημιουρ­γεί­ται η atexnos.gr#*spa ανώ­νυ­μη εται­ρεία λαϊ­κής βάσης και εισά­γε­ται στο χρη­μα­τι­στή­ριο Αθη­νών, με 93.742 κοι­νές και 1.012 προ­νο­μιού­χες μετοχές.
Λεπτο­μέ­ρειες εντός της ημέρας …

Φυσι­κά “πρω­τα­πρι­λιά­τι­κο” ήταν, που ειδώ­θη­κε ποι­κι­λο­τρό­πως από τους ανα­γνώ­στες και φαν των εκδό­σε­ων και του περιο­δι­κού, άλλοι μας έστει­λαν το “και σ΄ανώτερα” άλλοι … φατσού­λες 🤔 🙄 🎶 💯 👏 διά­φο­ρες, ενώ αυτοί που τα θέλουν όλα _είμα­στε ρεα­λι­στές ζητά­με το αδύ­να­το …«Κρύο στά­ρι το Γενά­ρη, κακός και­ρός το Φλε­βά­ρη, άνε­μος το Μάρ­τη, γλυ­κά νερά τ΄ Απρί­λη, δρο­σιά του Μάη, καλή σοδειά του Ιού­νη, καλή λάμ­ψη του Ιού­λη, τρία νερά τ΄ Αυγού­στου, αξί­ζουν περισ­σό­τε­ρο από τον θρό­νο του Σολο­μώ­ντα». Οι μανιώ­δεις της “αστρι­κής” (πέφτουν δύο ζώδια _του Κριού και του Ταύ­ρου), ανέ­τρε­ξαν στο Ζαρα­τού­στρα … τέλος καλό όλα καλά, έχου­με μαλ­λί να ξάνου­με, με πρώ­το σταθ­μό την απερ­για­κής μάχης της 17ης Απρίλη.

Οι εκδό­σεις Ατέ­χνως κλεί­νουν πια σχε­δόν 5 χρό­νια (έκα­ναν τα πρώ­τα τους βήμα­τα στο χώρο του βιβλί­ου το 2019) και όπως πλη­ρο­φο­ρούν το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό τους «Δεν υπο­σχε­θή­κα­με ότι θα φέρου­με κάτι και­νού­ριο σε ένα χώρο με μακρά ιστο­ρία, Υπο­σχε­θή­κα­με όμως ότι με καλαι­σθη­σία και αξιο­πι­στία, θα δώσου­με μορ­φή στις σκέ­ψεις σας, στα συναι­σθή­μα­τά σας, στο λόγο σας, στην εργα­σία σας»_ εγγυώ­νται χρή­σι­μες, μορ­φω­τι­κές, ψυχα­γω­γι­κές ποιο­τι­κές εκδό­σεις, με έμπει­ρη ομά­δα συνερ­γα­τών (διορ­θω­τές, γρα­φί­στες, επι­με­λη­τή έκδο­σης)… Μέχρι σήμε­ρα έχουν εκδο­θεί 10άδες βιβλία, κάθε είδους ιστο­ρία, λογο­τε­χνία, ποί­η­ση κλπ. επί­σης δια­τί­θε­νται τίτλοι τρί­των που δεν θα βρεί­τε πουθενά

Συνεχίζουμε !


Καλό μήνα _έχουμε και τη μεγά­λη συναυ­λία του ΚΚΕ στην Και­σα­ρια­νή _6 Απρί­λη με Μ. Φαρα­ντού­ρη και Φ. Βελεσιώτου

Συναυ­λία ΚΚΕ Και­σα­ρια­νή 6 Απρί­λη με Μ. Φαρα­ντού­ρη και Φ. Βελε­σιώ­του _συνέντευξη

Καλή πρω­τα­πρι­λιά με Γρί­λη … poisson d’avril & ψάρι τ΄ Απρίλη!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο