Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άουσβιτς, Εκεί που ο φασισμός εξόντωσε 1 εκατ. ανθρώπους — Αυτό που ονειρεύονται οι χρυσαυγίτες

Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει τους περί­που 7.500 αιχ­μα­λώ­τους κρα­του­μέ­νους στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Άου­σβιτς στην Πολω­νία, που βρί­σκο­νται εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νοι εκεί.
Στο Άου­σβιτς οι χιτλε­ρι­κοί εξό­ντω­σαν περισ­σό­τε­ρους από 1 εκα­τομ­μύ­ριο ανθρώ­πους, πάνω από 20 εθνο­τή­των. Τα βασα­νι­στή­ρια και τα πει­ρά­μα­τα στο στρα­τό­πε­δο, δεν τα χωρά­ει ο νους.

Το ναζι­στι­κό γερ­μα­νι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στο Άου­σβιτς έγι­νε σύμ­βο­λο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος, της γενο­κτο­νί­ας και του τρό­μου. Ιδρύ­θη­κε από τους Γερ­μα­νούς στα μέσα του 1940 στα προ­ά­στια του Οσβιέ­τσιμ, μιας πολω­νι­κής κωμό­πο­λης που είχε ενσω­μα­τω­θεί από τους ναζι­στές στο Τρί­το Ράιχ. Η πόλη μετο­νο­μά­στη­κε σε γερ­μα­νι­κό Άου­σβιτς, όνο­μα, το οποίο άρχι­σε να σημαί­νει επί­σης το στρα­τό­πε­δο: το Konzentrationslager Auschwitz.

Λόγω γειτ­νί­α­σης με τη βιο­μη­χα­νι­κή περιο­χή της Σιλε­σί­ας, ο Χάιν­ριχ Χίμ­λερ διέ­τα­ξε τον Ιού­νιο του 1940 να χτι­στεί το Άου­σβιτς, το μεγα­λύ­τε­ρο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης των ναζί. Απο­τε­λού­νταν από τρία κύρια και 39 δευ­τε­ρεύ­ο­ντα στρατόπεδα.

Auschwitz1

Οι πρώ­τοι κρα­τού­με­νοι του στρα­το­πέ­δου ήταν 28 Πολω­νοί, Εβραί­οι και Τσιγ­γά­νοι. Αργό­τε­ρα μετέ­φε­ραν και Σοβιε­τι­κούς στρα­τιώ­τες και τελι­κά έφτα­σε να έχει κρα­τού­με­νους απ’ όλες τις χώρες της Ευρώ­πης που είχαν κατα­κτη­θεί.. Το 1942–1944 γύρω από το στρα­τό­πε­δο φτιά­χτη­καν εργο­στά­σια, ανθρα­κω­ρυ­χεία κλπ. στα οποία χρη­σι­μο­ποιού­σαν κρα­τού­με­νους ως εργάτες,

Τρέ­να μετέ­φε­ραν καθη­με­ρι­νά αιχ­μα­λώ­τους ή ανύ­πο­πτους Εβραί­ους που νόμι­ζαν πως μετα­κι­νού­νται για δια­μο­νή τους σε άλλα μέρη. Μόλις έφτα­ναν στο Άου­σβιτς γινό­ταν η ταξι­νό­μη­σή τους: Οι ικα­νοί για δου­λειά έμε­να στο στρα­τό­πε­δο του Άου­σβιτς. Οι γέρο­ντες, οι γυναί­κες και τα παι­διά, οι ασθε­νείς, μετα­φε­ρό­ταν στο διπλα­νό στρα­τό­πε­δο Μπιργκενάου.

Auschwitz2

Εκεί οι περισ­σό­τε­ροι, με σύστα­ση των ναζί, γδυ­νό­ταν για να κάνουν δήθεν μπά­νιο και κλεί­νο­νταν σε μεγά­λους θαλά­μους που ήταν γεμά­τοι με δηλη­τη­ριώ­δες αέριο, και σε 15–20 λεπτά ήταν όλοι τους νεκροί. Στη συνέ­χεια όλοι μετα­φέ­ρο­νταν στο κρε­μα­τό­ριο. Όσους δεν προ­λά­βαι­ναν να τους κάψουν τους έθα­βαν σε ομα­δι­κούς τάφους. Πριν την ταφή οι δήμιοι κού­ρευαν τα πτώ­μα­τα και τα μαλ­λιά τους τα χρη­σι­μο­ποιού­σαν για την παρα­γω­γή υφα­σμά­των, έπαιρ­ναν ακό­μη, τα ρολό­για, τα κοσμή­μα­τα και έβγα­ζαν τα χρυ­σά δόντια.

Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση του στρα­το­πέ­δου από τον κόκ­κι­νο Στρα­τό, ανα­κα­λύ­φθη­καν στις απο­θή­κες 7 τόνοι μαλιά, που οι φασί­στες δεν πρό­λα­βαν να στεί­λουν για επεξεργασία!

Τα καθη­με­ρι­νά βασα­νι­στή­ρια, τα τερα­τώ­δη πει­ρά­μα­τα στα παι­διά και στους ανή­μπο­ρους, δεν επέ­τρε­παν να επι­ζή­σει κανείς στο στρα­τό­πε­δο και σε 3–6 μήνες ο κρα­τού­με­νος ή πέθαι­νε από τις κακου­χί­ες ή στέλ­νο­νταν στο κρε­μα­τό­ριο. Έτσι, για παρά­δειγ­μα, από τις 13 χιλιά­δες Σοβιε­τι­κούς αιχ­μα­λώ­τους„ την ημέ­ρα της απε­λευ­θέ­ρω­σης στο Άου­σβιτς βρέ­θη­καν ζωντα­νοί μόνο 92 άτομα!

Auschwitz3

Το Άου­σβιτς τέλειω­σε με τον Κόκ­κι­νο Στρατό.

Μετα­ξύ 17ης και 23ης Ιανουα­ρί­ου το στρα­τό­πε­δο εκκε­νώ­θη­κε και περί­που 60.000 κρα­τού­με­νοι οδη­γή­θη­καν σε πορεί­ες θανά­του προς τη δύση, Στα στρα­τό­πε­δα του Άου­σβιτς παρέ­μει­να συνο­λι­κά περί­πυο 7.500 φυλα­κι­σμέ­νοι, οι οποί­οι λόγω ασθέ­νειας και αδυ­να­μί­ας ήταν αδύ­να­το να ακο­λου­θή­σουν την πορεία.

Ως πρώ­το των κύριων στρα­το­πέ­δων απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε το Άου­σβιτς Ι (το αρχι­κό στρα­τό­πε­δο και διοι­κη­τι­κό κέντρο ολό­κλη­ρου του συγκρο­τή­μα­τος) το μεση­μέ­ρι της 27ης Ιανουα­ρί­ου 1945, από από­σπα­σμα της 60ής Στρα­τιάς του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, επι­κε­φα­λής του οποί­ου ήταν ο συνταγ­μα­τάρ­χης Πάβελ Κου­ρό­τσκιν. Μπρο­στά στα σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα εμφα­νί­στη­κε μια τερα­τώ­δη εικό­να βασα­νι­στη­ρί­ων και απανθρωπιάς.

Στις επό­με­νες ημέ­ρες πέθα­ναν περί­που 200 από τους επι­ζώ­ντες του Άου­σβιτς συνε­πεία της κακο­με­τα­χεί­ρι­σης από τους ναζί, παρ’ όλο που υπήρ­ξε ιατρι­κή βοή­θεια από πλευ­ράς Σοβιετικών.

Εμε­τι­κοί «αστεϊ­σμοί» Μιχα­λο­λιά­κου-χρυ­σαυ­γι­τών για τα θύμα­τα του Άου­σβιτς (Βίντεο Ντοκουμέντο)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο