Σαν σήμερα 22 Νοεμβρίου αυτοκτόνησε ο Τζακ Λόντον

Σαν σήμε­ρα 21 Νοεμ­βρί­ου αυτο­κτο­νεί ο σοσια­λι­στής Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζακ Λόντον. Στην αρχή της ζωής του, έκα­νε διά­φο­ρα επαγ­γέλ­μα­τα για να βγά­λει το ψωμί του: εφη­με­ρι­δο­πώ­λης, λιμε­νερ­γά­της, ναυ­τι­κός, αλλά και πολε­μι­κός αντα­πο­κρι­τής στη διάρ­κεια του πολέ­μου των Μπό­ερς στη Νότια Αφρι­κή και του Ρωσοϊ­α­πω­νι­κού πολέ­μου στα 1904. Συν­δυά­ζο­ντας τις εμπει­ρί­ες του με τη μελέ­τη του Κομ­μου­νι­στι­κού Μανι­φέ­στου, ο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαν σήμε­ρα 22 Νοεμ­βρί­ου αυτο­κτό­νη­σε ο Τζακ Λόντον.