Στις 26 Σεπτεμβρίου 1687 ο Μοροζίνι καταστρέφει την Ακρόπολη

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Τα μεσά­νυ­χτα της 26ης προς 27ης Σεπτεμ­βρί­ου 1687, που είναι παν­σέ­λη­νος, μια οβί­δα δια­περ­νά τη στέ­γη του Παρ­θε­νώ­να και ανα­φλέ­γε­ται η πυρί­τι­δα που είναι απο­θη­κευ­μέ­νη στο εσω­τε­ρι­κό του. Η έκρη­ξη, που ακο­λου­θεί, ανοί­γει τον ναό στα δύο. Κατα­στρέ­φε­ται το τελειό­τε­ρο κτί­σμα της αρχαιό­τη­τας. Οι πολιορ­κη­τές ξεσπούν σε ζητω­κραυ­γές. Ο βομ­βαρ­δι­σμός της … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Στις 26 Σεπτεμ­βρί­ου 1687 ο Μορο­ζί­νι κατα­στρέ­φει την Ακρό­πο­λη.