Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συντριβή “ANTONOV”: Πληθαίνουν αντί να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα

Αντί να δοθούν συγκε­κρι­μέ­νες απα­ντή­σεις για το είδος του φορ­τί­ου, την απο­στο­λή που εκτε­λού­σε το μοι­ραίο αερο­σκά­φος και άλλες κρί­σι­μες παρα­μέ­τρους που σχε­τί­ζο­νται με την συντρι­βή του ουκρα­νι­κού «Antonov» έξω από την Καβά­λα, εγεί­ρο­νται όλο και περισ­σό­τε­ρα ερω­τή­μα­τα, πόσο μάλ­λον σε ένα σκη­νι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και μιας ανε­ξέ­λεγ­κτης κούρ­σας εξοπλισμών…

Η εται­ρεία στην οποία ανή­κε το αερο­πλά­νο, η Meridian Air Cargo, που το είχε μισθώ­σει από κυπρια­κή οφσόρ,  ανα­φέ­ρει στην ιστο­σε­λί­δα της πως «συνερ­γά­ζε­ται στε­νά με τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ για την μετα­φο­ρά επει­γό­ντων φορ­τί­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου στρα­τιω­τι­κών φορ­τί­ων και φορ­τί­ων διπλής χρή­σης (στρα­τιω­τι­κής και πολι­τι­κής)».

Το αερο­σκά­φος απο­γειώ­θη­κε από το Νις της Σερ­βί­ας, με δηλω­μέ­νο επό­με­νο προ­ο­ρι­σμό την πρω­τεύ­ου­σα της Ιορ­δα­νί­ας, το Ομάν, ενώ μεση­μέ­ρι της ίδιας ημέ­ρας, Σάβ­βα­το 16 Ιού­λη είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει το δρο­μο­λό­γιο Αγκυ­ρα — Νις.

Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον έχει το ιστο­ρι­κό πτή­σε­ων του ίδιου αερο­σκά­φους μετα­ξύ 10 και 13 Ιού­λη, καθώς είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει 3 δρο­μο­λό­για (2 από το Μπουρ­γκάς της Βουλ­γα­ρί­ας και 1 από την Οστρά­βα της Τσε­χί­ας) προς την πολω­νι­κή πόλη Ρζεσζόφ.

Η Ρζεσ­ζόφ, που απέ­χει 100 χλμ από τα σύνο­ρα Πολω­νί­ας- Ουκρα­νί­ας έχει μετα­τρα­πεί από τα μέσα του Φλε­βά­ρη σε κόμ­βο επι­με­λη­τεί­ας του Αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού για την μετα­φο­ρά στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας προς την κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας. «Στρα­τιω­τι­κά φορ­τη­γά αερο­σκά­φη απο­γειώ­νο­νται και προ­σγειώ­νο­νται καθη­με­ρι­νά και στρα­τιω­τι­κά φορ­τη­γά χωρίς δια­κρι­τι­κά πηγαι­νο­έρ­χο­νται προς το Przemyl, στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία», έγρα­φε ο «Euobserver» τον περα­σμέ­νο Μάρτη.

Η σερ­βι­κή εται­ρεία όπλων και αμυ­ντι­κών συστη­μά­των «Valir» δήλω­σε πως τα πυρο­μα­χι­κά που βρί­σκο­νταν στο αερο­πλά­νο (εκπαι­δευ­τι­κά βλή­μα­τα όλμων 60mm M62, εκπαι­δευ­τι­κά βλή­μα­τα όλμων 82mm M62 και φωτι­στι­κά βλή­μα­τα όλμων 82mm M67) προ­ο­ρί­ζο­νταν για το Μπα­γκλα­ντές, και πως η μετα­φο­ρά είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί από το 2021.

Ωστό­σο αξί­ζει να ανα­φερ­θεί πως αντί­στοι­χα βλή­μα­τα όλμων, Σερ­βι­κής κατα­σκευ­ής, έχουν εντο­πι­στεί στα χέρια του Ουκρα­νι­κού στρα­τού. Στις 13 Μαρ­τί­ου 2022, το Ουκρα­νι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας δημο­σί­ευ­σε ένα βίντεο στο οποίο εμφα­νί­ζο­νται Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες να εκτο­ξεύ­ουν βλή­μα­τα όλμων 60 mm, τα οποία παρή­χθη­σαν από την βασι­κή συνερ­γά­τι­δα εται­ρεία της Valir, της Krusik

Η σερ­βι­κή εφη­με­ρί­δα ανέ­φε­ρε επί­σης ότι «σερ­βι­κής κατα­σκευ­ής όπλα και πυρο­μα­χι­κά, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων του­φε­κιών εφό­δου M‑70, είχαν παρα­τη­ρη­θεί στα χέρια Ουκρα­νών στρα­τιω­τών», υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι του­λά­χι­στον δύο απο­στο­λές πυρο­μα­χι­κών είχαν πωλη­θεί στην Ουκρα­νία τα τελευ­ταία χρόνια.

Το Κίε­βο έχει δημιουρ­γή­σει ένα επι­χει­ρη­σια­κό αρχη­γείο στο προ­ξε­νείο της Ουκρα­νί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη μετά το δυστύ­χη­μα, σύμ­φω­να με τις δηλώ­σεις εκπρο­σώ­που του Ουκρα­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, ο οποί­ος πρό­σθε­σε πως το υπουρ­γείο του «θα εξε­τά­σει διε­ξο­δι­κά το περι­στα­τι­κό αυτό και θα ανα­φερ­θεί σε όποιες κοι­νω­νι­κά σημα­ντι­κές λεπτο­μέ­ρειες διαπιστωθούν»

Σύμ­φω­να με διπλω­μα­τι­κές πηγές, με εντο­λή του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Νίκου Δέν­δια, ο γγ του ΥΠΕΞ Θεμι­στο­κλής Δεμί­ρης πραγ­μα­το­ποί­η­σε διά­βη­μα στον Ουκρα­νό Πρέ­σβη στην Αθή­να «ανα­φο­ρι­κά με την ανά­γκη πρό­τε­ρης ενη­μέ­ρω­σης της ελλη­νι­κής πλευ­ράς για την φύση του φορ­τί­ου του ουκρα­νι­κού αερο­σκά­φους» που κατέ­πε­σε πλη­σί­ον της Καβά­λας το Σάβ­βα­το βράδυ.

Νωρίτερα,με εντο­λή του υπουρ­γού, ο πρέ­σβης της Ελλά­δας στο Βελι­γρά­δι πραγ­μα­το­ποί­η­σε διά­βη­μα για τον ίδιο λόγο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο