Το ΚΚΕ για τα νέα κυβερνητικά μέτρα κατά της πανδημίας

Σε σχό­λιό του για τα νέα μέτρα της κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με την παν­δη­μία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής: «Προ­βλέ­ψεις για ρεκόρ κρου­σμά­των, με ευχο­λό­για και συστά­σεις ατο­μι­κής ευθύ­νης, χωρίς καμία στή­ρι­ξη του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας και χωρίς κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο για χώρους δου­λειάς, σχο­λεία, Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, που απο­τε­λούν εστί­ες μετά­δο­σης. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το ΚΚΕ για τα νέα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα κατά της παν­δη­μί­ας.