Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1 Σεπτμβρίου 1939: Αρχίζει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Τα χαρά­μα­τα της 1ης Σεπτέμ­βρη 1939, στις 4.45, τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στην Πολω­νία. Ετσι αρχί­ζει ο Β‘ Παγκό­σμιος Πόλεμος.

Ο πόλε­μος αυτός γεν­νή­θη­κε στους κόλ­πους του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Προ­ε­τοι­μά­στη­κε και εξα­πο­λύ­θη­κε από τους φασί­στες επι­δρο­μείς με επι­κε­φα­λής τη χιτλε­ρι­κή Γερ­μα­νία. Στη γέν­νη­ση του Β‘ Παγκό­σμιου Πολέ­μου μεγά­λο ρόλο έπαι­ξε η αντι­σο­βιε­τι­κή πολι­τι­κή ανο­χής απέ­να­ντι στους επι­δρο­μείς και συμπαι­γνί­ας μαζί τους, που εφάρ­μο­ζαν οι κυβερ­νή­σεις της Αγγλί­ας και της Γαλ­λί­ας με την υπο­στή­ρι­ξη των ιθυ­νό­ντων κύκλων των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Αμε­ρι­κής. Αλλά τα αντι­σο­βιε­τι­κά σχέ­δια απέ­τυ­χαν. Η σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση κατόρ­θω­σε να απο­τρέ­ψει την επί­θε­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κρα­τών ενα­ντί­ον της ΕΣΣΔ. Η φασι­στι­κή Γερ­μα­νία άρχι­σε τον πόλε­μο με επί­θε­ση ενα­ντί­ον του ασθε­νέ­στε­ρου αντιπάλου.

Οι ιθύ­νο­ντες κύκλοι της Πολω­νί­ας, πιστεύ­ο­ντας πως η γερ­μα­νι­κή επί­θε­ση θα στρα­φεί ενα­ντί­ον της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και πως η Πολω­νία έτσι είτε αλλιώς θα πάρει μέρος στον αντι­σο­βιε­τι­κό πόλε­μο, απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση της ΕΣΣΔ για συμ­μα­χία και δεν πήραν κανέ­να σοβα­ρό μέτρο για την οχύ­ρω­ση των δυτι­κών συνό­ρων της χώρας.

Οταν το 1939 οι σχέ­σεις με τη Γερ­μα­νία είχαν οξυν­θεί από­το­μα, η Πολω­νία είχε στη­ρί­ξει όλες τις ελπί­δες της στη βοή­θεια των δυτι­κών συμ­μά­χων της — της Γαλ­λί­ας και της Αγγλίας.

Τις τελευ­ταί­ες μέρες του Αυγού­στου του 1939 οι ιθύ­νο­ντες κύκλοι της Αγγλί­ας και της Γαλ­λί­ας, ελπί­ζο­ντας ότι θα μπο­ρού­σαν να συνεν­νοη­θούν με τη χιτλε­ρι­κή Γερ­μα­νία, ανά­γκα­σαν την Πολω­νία να ανα­βά­λει τη γενι­κή επι­στρά­τευ­ση. Γι’ αυτό, τη στιγ­μή της εισβο­λής των γερ­μα­νι­κών στρα­τιών, ένα μεγά­λο μέρος των πολω­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων όχι μόνο δεν πρό­λα­βε να συγκε­ντρω­θεί, αλλά ούτε καν είχε επι­στρα­τευ­τεί. Ετσι η Πολω­νία έμει­νε απρο­ε­τοί­μα­στη μπρο­στά σε έναν ισχυ­ρό εχθρό.

Η είδη­ση για την επί­θε­ση της Γερ­μα­νί­ας ενα­ντί­ον της Πολω­νί­ας σήμαι­νε για την Αγγλία και τη Γαλ­λία ότι υπο­χρε­ώ­νο­νταν να καθο­ρί­σουν αμέ­σως τη στά­ση τους. Τελι­κά, αφού δεν είχαν άλλη επι­λο­γή, στις 11 το πρωί της 3ης Σεπτέμ­βρη η κυβέρ­νη­ση της Αγγλί­ας κήρυ­ξε τον πόλε­μο κατά της Γερ­μα­νί­ας και την ίδια μέρα στο πλευ­ρό της Αγγλί­ας τάχθη­κε και η Γαλλία.

Νικη­φό­ρος Βρετ­τά­κος: 1–9‑1939

1 Σεπτεμ­βρί­ου 1939 ξεκι­νά ο Β’ Παγκό­σμιος Πόλεμος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο