Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1 Φεβρουαρίου: Γιορτάζει ο Τρύφωνας- Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Σήμε­ρα σύμ­φω­να με την Εκκλη­σία γιορ­τά­ζει ο άγιος Τρύφωνας

Τρύ­φων Είναι προ­χρι­στια­νι­κό ιστο­ρι­κό όνο­μα προ­σώ­πων και προ­έρ­χε­ται από τη λέξη «τρύ­φη» που σημαί­νει αυτός που έχει «ζωή πλού­σια και μαλ­θα­κή, με μεγά­λη πολυ­τέ­λεια, άνε­ση και φιληδονία».

Ο χρι­στια­νός άγιος θεω­ρεί­ται φύλα­κας των αμπε­λιών και προ­στά­της των αγρών, καθώς πιστεύ­ε­ται ότι έχει εξου­σία ενα­ντί­ον των ποντι­κών και της κάμπιας.

Σύμ­φω­να με το συνα­ξά­ρι ήταν βοσκός και γιά­τρευε όλες τις αρρώ­στιες και έδιω­χνε τους δαίμονες.

Στο πώς έγι­νε προ­στά­της των αμπε­λουρ­γών υπάρ­χουν αρκε­τές εξη­γή­σεις. Ισως η σύν­δε­ση να οφεί­λε­ται με τη σύμ­πτω­ση της γιορ­τής με την αρχή του κλα­δέ­μα­τος των αμπελιών

Τρύ­φω­να πολύκαρπε

έλα εδώ στ’ αμπέ­λι μου

και στο χωρα­φά­κι μου

να φάμε και να πιούμε

Τρύ­φων, (-ωνας), < τρυ­φή (= ζωή πλούσια).

Το πανελ­λα­δι­κό ποσο­στό του ονό­μα­τος είναι 0,08%. Ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νο εμφα­νί­ζε­ται στο νομό Καστο­ριάς με 0,69% και στο νομό Ηλεί­ας με 0,43%. Το γυναι­κείο τύπο Τρυ­φω­νία τον συνα­ντή­σα­με μία φορά στο δείγ­μα μας.

 

(Το δείγ­μα μας 99.246 ανδρών και 52.927 γυναι­κών είναι αντι­προ­σω­πευ­τι­κό κατά νομό και το αντλή­σα­με από τους τηλε­φω­νι­κούς κατα­λό­γου του ΟΤΕ. Για τα ονό­μα­τα που δε συνα­ντή­σα­με στην έρευ­να αλλά είχα­με ενδεί­ξεις για τη χρή­ση τους, κάνα­με μια γενι­κή ανα­ζή­τη­ση στον ηλε­κτρο­νι­κό κατά­λο­γο του ΟΤΕ)

Επι­μέ­λεια — Έρευ­να Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο