Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1 χρόνος κλειστά Πανεπιστήμια, ΩΣ ΕΔΩ! Δυναμικές κινητοποιήσεις φοιτητών σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Με δυνα­μι­σμό και με τα αγω­νι­στι­κά συν­θή­μα­τά τους πορεύ­ο­νται στο κέντρο της Αθή­νας φοι­τη­τές, μαθη­τές, σπου­δα­στές κι εργα­ζό­με­νοι στους χώρους της Εκπαί­δευ­σης, με αφορ­μή τον έναν χρό­νο που είναι κλει­στά τα πανε­πι­στή­μια και ανοι­γο­κλεί­νουν οι υπό­λοι­πες δομές.

Απαι­τούν μέτρα ασφα­λεί­ας για να ανοί­ξουν επι­τέ­λους σχο­λεία και σχο­λές και καταγ­γέλ­λουν παράλ­λη­λα τον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή, που στα πανε­πι­στή­μια σημα­το­δο­τεί­ται πλέ­ον ακό­μα πιο έντο­να, μετά την ψήφι­ση του νόμου Κερα­μέ­ως — Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, που οι δια­δη­λω­τές δηλώ­νουν ότι δεν θα αφή­σουν να εφαρ­μο­στεί ότι θα μεί­νει στα χαρτιά.

syllalitirio foitites mathites 27

Θεσσαλονίκη

Με συν­θή­μα­τα όπως «ακού­στε καλά τι λένε οι φοι­τη­τές, πάρ­τε τώρα μέτρα να ανοί­ξουν οι σχο­λές», «Δεν είναι εγκλη­μα­τί­ες οι φοι­τη­τές, έξω τα ΜΑΤ από τις σχο­λές», Οι φοι­τη­τές παλεύ­ουν και θα νική­σουν, στην κατα­στο­λή δεν θα υπο­χω­ρή­σουν», «ασφά­λεια για τους φοι­τη­τές είναι μέτρα για υγεία και ανοι­χτές σχο­λές», είναι σε εξέ­λι­ξη η μαχη­τι­κή πορεία φοι­τη­τών, μαθη­τών, εκπαι­δευ­τι­κών, γονέ­ων και εργα­ζό­με­νων στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο πλαί­σιο του πανεκ­παι­δευ­τι­κού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου για να ανοί­ξουν με ασφά­λεια τα σχο­λεία και οι σχολές.

Στο επί­κε­ντρο των συν­θη­μά­των η ανά­γκη να ανοί­ξουν άμε­σα με ασφά­λεια οι σχο­λές και τα σχο­λεία, αλλά και η βού­λη­ση να μεί­νει στα χαρ­τιά ο νόμος Χρυ­σο­χοϊ­δη Κεραμέως.

Νωρί­τε­ρα στην συγκέ­ντρω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Άγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου, η Άννα Μαρία Ηλιού, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου τμή­μα­τος Δημο­σιο­γρα­φί­ας και ΜΜΕ του ΑΠΘ σημειώ­σει μετα­ξύ άλλων: «Οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι σήμε­ρα ημέ­ρα συμπλή­ρω­σης ενός χρό­νου μακριά από τις σχο­λές μας, με τη δυνα­μι­κή μας παρου­σία, με το μαζι­κό σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο στέλ­νου­με ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα: Ώς εδώ!

Διεκ­δι­κού­με εδώ και τώρα να παρ­θούν τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να ανοί­ξουν οι σχο­λές μας, θέλου­με να γίνου­με ξανά φοιτητές!

thessaloniki 12

(…) Μαζί είμα­στε πιο δυνα­τοί! Δε σκύ­βου­με το κεφά­λι, με τους φοι­τη­τι­κούς μας συλ­λό­γους, δίνου­με απά­ντη­ση στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης που υλο­ποιο­ντας την πολι­τι­κή δεκα­ε­τιών, πολι­τι­κή που εξυ­πη­ρέ­τη­σαν και όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις φτιά­χνει ένα πανε­πι­στή­μιο που όλο και περισ­σό­τε­ρο απο­μα­κρύ­νε­ται από τις ανά­γκες μας, όλο και περισ­σό­τε­ρο προ­σαρ­μό­ζε­ται στις ανά­γκες των επι­χει­ρή­σε­ων, όλο και περισ­σό­τε­ρο λει­τουρ­γεί με όρους κόστους — οφέ­λους σε βάρος των φοι­τη­τών! Για αυτό χρειά­ζε­ται την κατα­στο­λή, την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, το πει­θαρ­χι­κό δίκαιο, τις κάμε­ρες, τις κάρ­τες εισό­δου και όλα φέρ­νει ο νέος απα­ρά­δε­κτος νόμος — κερα­με­ως χρυ­σο­χοι­δη! Οι φοι­τη­τές τους το ξεκα­θα­ρί­σα­με και την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα που τα ΜΑΤ βρέ­θη­καν μπρο­στά σε φοι­τη­τές, μέσα στο χώρο του πανε­πι­στη­μί­ου: δεν έχουν θέση στις σχο­λές μας! Αυτός ο νόμος θα μεί­νει στα χαρ­τιά, θα φρο­ντί­σου­με εμείς για αυτό!».

Η Ξαν­θί­πη Ευθυ­μιά­δου, μέλος Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης σημεί­ω­σε: «Σημε­ρα κλεί­νει ένας χρό­νος από το κλεί­σι­μο των χώρων εκπαί­δευ­σης. Σε αυτόν τον έναν χρό­νο οι μαθη­τές όλης τής χώρας:

Πιε­ζό­μα­στε από το συνε­χές ανοι­γο­κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων και των δρα­στη­ριο­τή­των μας.

Παλεύ­ου­με να συνε­χί­σου­με να μορ­φω­νό­μα­στε μέσω μιας οθό­νη σε ένα webex που μία λει­τουρ­γεί και μία όχι με άνι­ση πρό­σβα­ση ανά­με­σά μας, ανά­λο­γα με το τι υπο­δο­μή και οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα έχου­με. Πέρ­σι οι μαθη­τές της Γ Γελ έδω­σαν πανελ­λα­δι­κές με λει­ψή προετοιμασία.

Προ­σπα­θού­με να προ­στα­τεύ­ου­με τις οικο­γέ­νειές μας και εμάς, τηρώ­ντας τα μέτρα, φορώ­ντας τη μάσκα μας, κάνο­ντας να δού­με τους φίλους μας καιρό

Φωνά­ξα­με στις μεγα­λύ­τε­ρες μαθη­τι­κές κατα­λή­ψεις και πορεί­ες της τελευ­ταί­ας δεκα­ε­τί­ας πως “Η μάσκα δεν είναι η μόνη προ­στα­σία” και τελι­κά επι­βε­βαιω­θή­κα­με αφού εκα­το­ντά­δες σχο­λεία εμφα­νί­ζουν κρού­σμα­τα και κλεί­νουν, τα μισά σχο­λεία της χώρας παρα­μέ­νουν κλειστά.

Δεχθή­κα­με κατα­στο­λή στους αγώ­νες μας. Τηλε­α­που­σί­ες, εκβια­σμοί, κοροϊ­δία, συκο­φα­ντία, ακό­μα και χημι­κά. Είδα­με να δέχε­ται κατα­στο­λή και ο αγώ­νας φοι­τη­τών, εργα­ζο­μέ­νων ακό­μα και για­τρών! Όποιος αμφι­σβη­τεί τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, όποιος οργα­νώ­νε­ται για την διεκ­δί­κη­ση των δικαιω­μά­των του έρχε­ται αντι­μέ­τω­πος με την κατα­στο­λή, τη βία!

Ζού­με το θέα­τρο του παρα­λό­γου με τον νέο Νόμο Κερα­μέ­ως για εφαρ­μο­γή της Τρά­πε­ζας Θεμά­των στην Α ΓΕΛ (χωρίς να έχει βγει η ύλη διά ζώσης) και την θέσπι­ση Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής στην Γ ΓΕΛ (με τα Λύκεια της χώρας να λει­τουρ­γούν μισά διά ζώσης και μισά με τηλεκ­παί­δευ­ση). Εν μέσω παν­δη­μί­ας, όταν δε λει­τουρ­γεί κυριο­λε­κτι­κά τίπο­τα “φυσιο­λο­γι­κά” η κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε ‑κυριο­λε­κτι­κά- να μας εκδικηθεί!

Από την στιγ­μή που έκλει­σαν τα σχο­λεία μας οι μαθη­τες δεν στα­μα­τή­σα­με να διεκ­δι­κού­με τα δίκαια αιτή­μα­τά μας. Με πολύ­μορ­φες δρά­σεις και πάντα μαζί με φοι­τη­τές εκπαι­δευ­τι­κούς και γονείς ζητά­με το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων μας με τα κατάλ­λη­λα μέτρα προ­στα­σί­ας. Ένα σχο­λείο που θα νιώ­θου­με ασφα­λής. Όχι ένα σχο­λείο εξε­τα­στι­κό κέντρο που βλέ­πει τους μαθη­τές σαν κόστος. Από τον αγώ­να μας αυτό σίγου­ρα βγαί­νου­με κερ­δι­σμέ­νοι και νιώ­θου­με ότι έχει απο­τέ­λε­σμα. Κατα­φέ­ρα­με να απο­σύ­ρου­με την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση που τέθη­κε με κλει­στά σχο­λεία και 4 μήνες πριν δώσου­με εξε­τά­σεις για τις περιο­ρι­σμέ­νες επι­λο­γές στο μηχα­νο­γρα­φι­κο. Όμως δεν στα­μα­τά­με εδώ! Συνε­χί­ζου­με να διεκ­δι­κού­με το σχο­λείο στο οποίο θα νιώ­θου­με ασφά­λεια και θα μορ­φω­νο­μα­στε πολύπλευρα».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο