Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1–2 Σεπτεμβρίου 1944: Γενικό προσκλητήριο του ΕΑΜ

Στις 1–2 Σεπτέμ­βρη 1944 συνήλ­θε στο Νεο­χώ­ρι της Ευρυ­τα­νί­ας Πανελ­λα­δι­κή Σύσκε­ψη του ΕΑΜ, στην οποία πήραν μέρος εκτός από ολό­κλη­ρη την Κεντρι­κή του Επι­τρο­πή, αντι­πρό­σω­ποι από όλες τις περιο­χές της χώρας, πλην της Κρή­της, καθώς και αντι­πρό­σω­ποι του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου, του ΕΛΑΣ και άλλων εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κών οργα­νώ­σε­ων. Η σύσκε­ψη ενέ­κρι­νε ομό­φω­να από­φα­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΕΑΜ.

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΕΑΜ στην από­φα­σή της διαπίστωνε:

«Ο πόλε­μος με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς βαδί­ζει προς το νικη­φό­ρο για τις δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις τέρ­μα του. Η ραγδαία προ­έ­λα­ση των σοβιε­τι­κών στρα­τευ­μά­των προς τα Βαλ­κά­νια και την Κεντρι­κή Ευρώ­πη και η απο­μά­κρυν­ση των γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των από τις ελλη­νι­κές και γιου­γκο­σλα­βι­κές περιο­χές, απει­λεί με άμε­ση απο­μό­νω­ση τις γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής στην Ελλά­δα. Οι κατα­κτη­τές, μπρο­στά στον κίν­δυ­νο αυτό, θα κατα­βά­λουν κάθε προ­σπά­θεια να δια­φύ­γουν και να σωθούν και για το σκο­πό αυτό θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν κάθε μέσο για την εξα­σφά­λι­ση των δρό­μων δια­φυ­γής τους».

Με βάση αυτές τις δια­πι­στώ­σεις η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΕΑΜ καθό­ρι­ζε το καθή­κον «οι οργα­νω­μέ­νες λαϊ­κές δυνά­μεις του ΕΑΜ να ξεση­κώ­σουν σ’ έναν πανελ­λή­νιο πολε­μι­κό συνα­γερ­μό τον ελλη­νι­κό λαό, να μπουν επι­κε­φα­λής του και να τον οδη­γή­σουν στον αγώ­να δίπλα στον ΕΛΑΣ, για την τελι­κή συντρι­βή του φασισμού».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

(Το εικα­στι­κό «Αντάρ­τες και Αντάρ­τισ­σες» είναι του Δημή­τρη Μεγα­λί­δη, «Λεύ­κω­μα του Αγώ­να ΕΑΜ – ΕΛΑΣ 1941 – 1945»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο