Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1.675.362 οι νεκροί παγκοσμίως με τις κυβερνήσεις να φροντίζουν τα κέρδη των μονοπωλίων

Πάνω από 1.600.000 οι νεκροί (1.675.362) από την παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού, σύμ­φω­να με τον απο­λο­γι­σμό του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου και ενώ οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις αρνού­νται να λάβουν μέτρα πραγ­μα­τι­κής ενί­σχυ­σης των δημο­σί­ων δομών Υγεί­ας και σπεύ­δουν να στη­ρί­ξουν τα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων για να βγουν αλώ­βη­τα από τη νέα οικο­νο­μι­κή κρί­ση που επι­τά­χυ­νε η παν­δη­μία.

Του­λά­χι­στον 75.611.677 κρού­σμα­τα έχουν επι­σή­μως δια­γνω­στεί από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας, εκ των οποί­ων 48.148.100 θεω­ρεί­ται σήμε­ρα ότι έχουν αποθεραπευτεί.

Χθες Παρα­σκευή, κατα­γρά­φη­καν 12.444 νέοι θάνα­τοι και 689.382 νέες μολύνσεις

Οι χώρες με τους περισ­σό­τε­ρους νέους θανά­τους στους πιο πρό­σφα­τους απο­λο­γι­σμούς είναι οι ΗΠΑ με 2.710 νεκρούς, η Βρα­ζι­λία (823) και το Μεξι­κό (762).

Οι ΗΠΑ παρα­μέ­νουν η πλέ­ον πλη­γεί­σα χώρα τόσο σε αριθ­μό νεκρών όσο και κρου­σμά­των, με 313.660 νεκρούς και 17.465.147 κατα­γε­γραμ­μέ­νες μολύν­σεις, βάσει της κατα­μέ­τρη­σης του πανε­πι­στη­μί­ου Τζονς Χόπκινς.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέ­ον πλη­γεί­σες χώρες είναι η Βρα­ζι­λία με 185.650 νεκρούς και 7.162.978 κρού­σμα­τα, η Ινδία με 145.136 θανά­τους (10.004.599 μολύν­σεις), το Μεξι­κό με 117.249 νεκρούς (1.301.546 μολύν­σεις) και η Ιτα­λία με 67.894 θανά­τους (1.921.778 κρούσματα).

Σήμε­ρα, στις 13.00 ώρα Ελλάδας:
Η Ευρώ­πη μετρού­σε 510.334 θανά­τους και 23.543.754 μολύν­σεις, η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και η Καραϊ­βι­κή 482.064 νεκρούς (14.514.536 κρού­σμα­τα), οι ΗΠΑ και ο Κανα­δάς 327.652 θανά­τους (17.957.855 κρού­σμα­τα), η Ασία 209.542 θανά­τους (13.347.521 κρού­σμα­τα), η Μέση Ανα­το­λή 86.496 νεκρούς (3.746.013 μολύν­σεις), η Αφρι­κή 58.331 νεκρούς (2.471.350 κρού­σμα­τα), η Ωκε­α­νία 943 νεκρούς (30.648 κρούσματα).

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ — AFP)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο