Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

10ήμερο αγωνιστικής δράσης των συνταξιούχων — Στους δρόμους σήμερα οι συνταξιούχοι της Αττικής

📍 Συγκέντρωση στις 10 πμ., στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εργασίας 📌

🔊📢 Με κινη­το­ποί­η­ση σήμε­ρα στην Αθή­να ξεκι­νά το πανελ­λα­δι­κό δεκα­ή­με­ρο αγω­νι­στι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, στο πλαί­σιο του οποί­ου οργα­νώ­νο­νται συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας σε όλη τη χώρα από τη Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημο­σί­ου, ΠΟΣΕ — ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ — ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικη­γό­ρων, ΠΕΤΟΜ — ΤΕΕ, ΠΟΣΕΑ — ΕΤΕΑΠ, ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Η σημερινή κινητοποίηση εγκαινιάζει το πανελλαδικό δεκαήμερο αγωνιστικής δράσης των συνταξιούχων✔️  Η σημε­ρι­νή συγκέ­ντρω­ση των συντα­ξιού­χων της Αττι­κής θα γίνει στις 10 π.μ., στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης (πρώ­ην Κοτζιά) και θα ακο­λου­θή­σει πορεία στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας.

🔺 Στη συγκέντρωση καλούν επίσης ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών και η Κίνηση Απόστρατων Αστυνομικών🔻

Σταθερή αγωνιστική απάντηση στην αντιασφαλιστική επίθεση

🔻🔻

«Συνε­χί­ζου­με την αγω­νι­στι­κή μας πορεία στα­θε­ρά. Τα προ­βλή­μα­τα που μας έχουν φορ­τώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις είναι εδώ. Ο νέος συσχε­τι­σμός, που δια­μορ­φώ­θη­κε μετά τις πρό­σφα­τες εκλο­γές με την εναλ­λα­γή μετα­ξύ των δύο κομ­μά­των στην κυβέρ­νη­ση, απο­τε­λεί εγγύ­η­ση για τη συνέ­χι­ση και το βάθε­μα των αντερ­γα­τι­κών, αντι­λαϊ­κών, αντι­συ­ντα­ξιου­χι­κών πολι­τι­κών που έχου­με γνω­ρί­σει τα περα­σμέ­να χρό­νια», σημειώ­νουν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις στην ανα­κοί­νω­σή τους.

10ήμερο αγωνιστικής δράσης συνταξιούχων ανακοίνωση 1-10-2019

✔️   Όπως υπο­γραμ­μί­ζουν, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ «αξιο­ποιεί τον νόμο Κατρού­γκα­λου, όλη την αντια­σφα­λι­στι­κή νομο­θε­σία και ετοι­μά­ζει την κατάρ­γη­ση του δημό­σιου χαρα­κτή­ρα της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, της Υγεί­ας, την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σή της, με την προ­ώ­θη­ση του συστή­μα­τος των “τριών πυλώ­νων” (“εθνι­κή” σύντα­ξη — επαγ­γελ­μα­τι­κά ταμεία — ιδιω­τι­κή ασφά­λι­ση) για να κατε­δα­φί­σει ό,τι έχει απο­μεί­νει».

«Δεν θα νομι­μο­ποι­ή­σου­με στη συνεί­δη­σή μας ό,τι μέχρι σήμε­ρα μας έχει αφαι­ρε­θεί, να συνε­χί­σουν να μας ληστεύ­ουν με πρό­σχη­μα την κρί­ση ή την ανά­πτυ­ξη του άδι­κου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος που με συνέ­πεια υπη­ρε­τούν όλες οι κυβερ­νή­σεις. Δεν πλη­ρώ­σα­με για να παίρ­νου­με επι­δό­μα­τα, αλλά συντά­ξεις, δημό­σια Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, Υγεία, για να ζού­με με αξιο­πρέ­πεια», ξεκα­θα­ρί­ζουν οι συντα­ξιου­χι­κές οργανώσεις.

10ήμερο αγωνιστικής δράσης συνταξιούχων 2

Τις επό­με­νες μέρες περι­φε­ρεια­κές κινη­το­ποι­ή­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και στην υπό­λοι­πη χώρα:

  • Την Πέμ­πτη 3/10 στα Γιάν­νε­να (10 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο), στην Καλα­μά­τα (10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο), στη Λάρι­σα (10.30 π.μ., κεντρι­κή πλα­τεία) και στη Λιβα­δειά (11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία).
  • Την Παρα­σκευή 4/10 στην Κοζά­νη (11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία).
  • Την Τρί­τη 8/10 στην Κομο­τη­νή (11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία).
  • Την Τετάρ­τη 9/10 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (11 π.μ., Αγαλ­μα Βενιζέλου).
  • Την Παρα­σκευή 11/10 στο Ρέθυ­μνο (11 π.μ., πλα­τεία 4 Μαρτύρων).

 

10ήμερο αγωνιστικής δράσης συνταξιούχων 1

🏴 Ραβασάκια με… τη λυπητερή του νόμου Κατρούγκαλου

Στο μετα­ξύ, τις μεγά­λες μειώ­σεις που επι­βάλ­λει ο νόμος Κατρού­γκα­λου (4387/2016) στις νέες συντά­ξεις σε σύγκρι­ση με τις συντά­ξεις των «παλιών» συντα­ξιού­χων (πριν τις 13/5/2016) έρχο­νται να απο­κα­λύ­ψουν τα ενη­με­ρω­τι­κά σημειώ­μα­τα που αναρ­τώ­νται στον ΕΦΚΑ τις επό­με­νες μέρες, ύστε­ρα από τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό των «παλιών» συντά­ξε­ων, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τον χαρα­κτή­ρα της αντι­δρα­στι­κής μεταρ­ρύθ­μι­σης του ΣΥΡΙΖΑ, δικαιώ­νο­ντας τον χαρα­κτη­ρι­σμό του ως νόμο — «λαι­μη­τό­μο».

✔️   Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας παρου­σιά­ζουν την ανάρ­τη­ση των ενη­με­ρω­τι­κών σημειω­μά­των ως «μια δέσμευ­ση που γίνε­ται πρά­ξη». Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, βέβαια, ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός των παλιών συντά­ξε­ων, σύμ­φω­να με αυτά που ορί­ζει ο νόμος Κατρού­γκα­λου, δεν είναι τίπο­τα άλλο παρά η νομι­μο­ποί­η­ση και μονι­μο­ποί­η­ση όλων των παλιών περι­κο­πών, που πλέ­ον για το διά­στη­μα μετά τις 13/5/2016 απο­κτούν επί­ση­μο χαρα­κτή­ρα με τη «βού­λα του νόμου».

Η ενη­μέ­ρω­ση των «παλιών» συντα­ξιού­χων για τα νέα ποσά που προ­κύ­πτουν από τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό των συντά­ξε­ών τους, δεν αναι­ρεί την αντι­λαϊ­κή ουσία, που είναι ότι αυτά τα ποσά κατά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος τους θα είναι μικρό­τε­ρα απ’ αυτά που λάμ­βα­ναν οι συντα­ξιού­χοι έως το τέλος του 2018.

Σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις ειδι­κών και από τα πρώ­τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία, για τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία των «παλιών» συντα­ξιού­χων ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός έδει­ξε ότι με βάση το νέο σύστη­μα (νόμος Κατρού­γκα­λου), η σύντα­ξή τους θα ήταν μικρό­τε­ρη κατά 200 — 350 ευρώ. Αν και οι συντα­ξιού­χοι θα συνε­χί­σουν να λαμ­βά­νουν το ίδιο ονο­μα­στι­κό ποσό σύντα­ξης — καθώς η λεγό­με­νη προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά προς το παρόν δια­τη­ρεί­ται — εντού­τοις για όλους αυτούς που τα νέα ποσά που προ­κύ­πτουν από τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό είναι μικρό­τε­ρα από τα κατα­βαλ­λό­με­να μέχρι σήμε­ρα ποσά, δεν θα δού­νε καμία νέα αύξη­ση στις συντά­ξεις τους και μετά το 2022.

✔️   Στην πρά­ξη, δηλα­δή, ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός λει­τουρ­γεί και ως εργα­λείο «παγώ­μα­τος» των παλιών συντά­ξε­ων για ένα μεγά­λο μέρος των παλιών συντα­ξιού­χων, μέχρι οι μελ­λο­ντι­κές αυξή­σεις να συγκλί­νουν θεω­ρη­τι­κά τα δύο δια­φο­ρε­τι­κά ποσά (το κατα­βαλ­λό­με­νο και αυτό που έχει προ­κύ­ψει από τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό). Και αυτό στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, αφού η «προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά» μπο­ρεί να κοπεί και αυτή με οποιο­δή­πο­τε πρό­σχη­μα, ανά πάσα στιγμή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο