10 Μαΐου 1933, από τις πιο σκοτεινές ημέρες του προηγούμενου αιώνα

Ο Μάης του 1933 έχει κατα­γρα­φεί στην ιστο­ρία σαν μία από τις πιο σκο­τει­νές στιγ­μές του περα­σμέ­νου αιώ­να. Φωτιές άνα­ψαν στην πλα­τεία της Όπε­ρας (πλα­τεία Μπέ­μπελ) του Βερο­λί­νου καθώς και σε άλλες πόλεις της Γερ­μα­νί­ας. Έξαλ­λοι φαιο­χί­τω­νες και χιτλε­ρι­κοί φοι­τη­τές έρι­χναν βιβλία και χει­ρό­γρα­φα στις φλό­γες.  Μια μακά­βρια αλλά και διδα­κτι­κή σκη­νή. Ενώ η πυρ­πό­λη­ση του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 10 Μαΐ­ου 1933, από τις πιο σκο­τει­νές ημέ­ρες του προη­γού­με­νου αιώ­να.