Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

10 Πασίγνωστες Εταιρίες που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική Γερμανία-BMW ( Δ’ Μέρος)

    Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Οι ιδιο­κτή­τες της BMW ήταν στε­νοί φίλοι του Χίτλερ και συνερ­γοί στο έγκλημα.

Από την ίδρυ­ση της, η Bavarian Motor Works, ή BMW, έχει γίνει γνω­στή για την κατα­σκευή υψη­λής ποιό­τη­τας πολυ­τε­λών αυτο­κι­νή­των και μέχρι το 1945, για τους κινη­τή­ρες των αερο­σκα­φών που κατασκεύαζε.

Η εται­ρεία, η οποία σήμε­ρα παρά­γει πολυ­τε­λή αυτο­κί­νη­τα και μοτο­σι­κλέ­τες, είναι μια πολυ­ε­θνι­κή εται­ρεία με εργο­στά­σια σε Γερ­μα­νία, ΗΠΑ, Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, Κίνα, Ινδία, Βρα­ζι­λία και Νότια Αφρική.

bmw-Hitler-touring-a-BMW-plant-in-Munich-with-CEO-Franz-Josef-Popp-in-1935_-new-york-post

Επί­σκε­ψη στα γρα­φεία της BMW το 1935

 Λιγό­τε­ρο γνω­στό είναι ότι οι κυριό­τε­ροι μέτο­χοι της, η οικο­γέ­νεια Quandt , ήταν στε­νοί φίλοι, θαυ­μα­στές του Χίτλερ και των Ναζί και συνερ­γοί τους σε φοβε­ρά εγκλήματα.

BMW 4

Ένα από τα αρχι­κά σήμα­τα της εταιρείας

Μετά από την προ­βο­λή ενός ντο­κι­μα­ντέρ στην Γερ­μα­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση το 2007 που περιεί­χε δυσά­ρε­στες απο­κα­λύ­ψεις σχε­τι­κά με τις δρα­στη­ριό­τη­τές της ναζι­στι­κής επο­χής, ξεκί­νη­σε μια έρευ­να για την οικο­γε­νεια­κή αυτο­κρα­το­ρία Quandt η οποία κατέ­λη­ξε σε κατα­δι­κα­στι­κά συμπέ­ρα­σμα­τα σχε­τι­κά με το ναζι­στι­κό παρελ­θόν της BMW. Με λίγα λόγια, ο Πατριάρ­χης της οικο­γέ­νειας Quandt, Gunther Quandt, και ο γιος του Herbert, ήταν χωμέ­νοι μέχρι το λαι­μό τους στην συνερ­γα­σία με το ναζι­στι­κό καθεστώς.

Η σημε­ρι­νή γενιά των Quandts, πήραν από­στα­ση από τον ιδρυ­τή τους, επέ­λε­ξαν την δια­φά­νεια, απέ­φυ­γαν να κου­κου­λώ­σουν ή να ζαχα­ρώ­σουν τα πράγ­μα­τα. Ίσως να μην είχαν άλλη επι­λο­γή όταν οι απο­κα­λύ­ψεις ήρθαν στην επι­φά­νεια. Είναι δύσκο­λο να φαντα­στεί κανείς πως δεν ήξε­ραν απο­λύ­τως τίπο­τα. Ανέ­θε­σαν σε έναν Γερ­μα­νό ιστο­ρι­κό με κύρος την έρευ­να του παρελ­θό­ντος της εται­ρεί­ας και του επέ­τρε­ψαν να διεισ­δύ­σει στα αρχεία της BMW και της οικο­γέ­νειας Quandt. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν μια έκθε­ση 1200 σελί­δων , η οποία κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι « οι Quandts συν­δέ­ο­νταν άρρη­κτα με τα εγκλή­μα­τα των Ναζί… Ο Πατριάρ­χης της οικο­γέ­νειας ήταν μέρος του καθεστώτος».

Οι Quandts μετα­ξύ των άλλων,επωφελήθηκαν το πρό­γραμ­μα «καθα­ρό­τη­τας της Άριας φυλής» των Ναζί, βάσει του οποί­ου κατα­σχέ­θη­καν οι περιου­σί­ες των  Εβραί­ων και όλα τα περιου­σια­κά τους στοι­χεία παρα­δό­θη­καν σε Γερ­μα­νούς που είχαν την έγκρι­ση από το Ναζι­στι­κό καθε­στώς. Αξιο­ποιώ­ντας τις εξαι­ρε­τι­κές δια­συν­δέ­σεις μέσω της φιλί­ας τους με τον Χίτλερ και τους Ναζί, οι ιδιο­κτή­τες της BMW πήραν δεκά­δες κατα­σχε­μέ­νες επιχειρήσεις.

BMW 1

Στο κολα­στή­ριο του εργο­στα­σί­ου της BMW

Κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου πολέ­μου, του­λά­χι­στον 50.000 σκλά­βων- εργα­τών από στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης δού­λευαν κατα­να­γκα­στι­κά στην BMW και στις οικο­γε­νεια­κές επι­χει­ρή­σεις Quandt κυρί­ως για την κατα­σκευή όπλων και την εκπλή­ρω­ση συμ­βά­σε­ων εξο­πλι­σμών. Πολ­λοί από τους εργά­τες- σκλά­βους πέθα­ναν από τις απάν­θρω­πες συν­θή­κες εργα­σί­ας. Μερι­κοί από ατυ­χή­μα­τα που μπο­ρού­σαν να απο­φευ­χθούν, κάποιοι από αμέ­λεια, μερι­κοί από την πεί­να και άλλοι εκτε­λέ­στη­καν για παρα­πτώ­μα­τα στο χώρο εργασίας.
Ήταν τόσο καθο­ρι­στι­κός ο ρόλος της BMW και των Quandts στον στρα­τιω­τι­κό τομέα για το Τρί­το Ράιχ που ο Χίτλερ απέ­νει­με στον Gunther Quandt τον τίτλο Wehrwirtschaftsführer, δηλα­δή «Ηγέ­της άμυ­νας της οικο­νο­μί­ας» ή κάτι τέτοιο.

 

Όπως και στην περί­πτω­ση της Φολκ­σβά­γκεν για μια τριε­τία τιμω­ρή­θη­κε με κλεί­σι­μο η BMW από τους Συμά­χους και κατό­πιν συνέ­χι­σε την δρα­στη­ριο­τη­τά της σαν να μην έτρε­ξε τίποτα.

Δεν απο­ζη­μεί­ω­σε ποτέ τα θυμα­τά της, ούτε βρέ­θη­κε κατη­γο­ρού­με­νος ο ιδρυ­τής της για τον αφα­νι­σμό και τα βάσα­να των χιλιά­δων αιχ­μα­λώ­των που πέρα­σαν από το κολα­στή­ριο της επι­χεί­ρη­σης. Δεν βρέ­θη­κε κατη­γο­ρού­με­νος για την αρπα­γή των περιου­σιών και των επι­χει­ρή­σε­ων ούτε για τον ρόλο του στην διάρ­κεια του πολέμου.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο