Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

10 Πασίγνωστες Εταιρίες που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική Γερμανία- Associated Press ( Μέρος Θ)

  Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Το Associated Press υπο­βλή­θη­κε σε αυτο-λογο­κρι­σία και θυσί­α­σε τους Γερ­μα­νο-Εβραί­ους συνερ­γά­τες του για να εξευ­με­νί­σει τους Ναζί. Διέ­δω­σε την Ναζι­στι­κή προ­πα­γάν­δα σε βάρος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και του Κόκ­κι­νου Στρα­τού. Παρου­σί­α­σε τα θύμα­τα των Ναζί σαν θύμα­τα της “ωμό­τη­τας” του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στην Πολω­νία. Eπέ­τρε­ψε στους Ναζί να «απει­κο­νί­ζουν έναν πόλε­μο εξο­λό­θρευ­σης ως ένα συμ­βα­τι­κό πόλεμο». 

Το Associated Press (AP) ιδρύ­θη­κε το Μάιο του 1846 από πέντε εφη­με­ρί­δες στην πόλη της Νέας Υόρ­κης, για να συνε­νώ­σουν τους πόρους τους και να μοι­ρα­στούν το κόστος της κάλυ­ψης του Μεξι­κα­νο-αμε­ρι­κα­νι­κού πολέ­μου. Το συνερ­γα­τι­κό εγχεί­ρη­μα απο­δει­κνύ­ε­ται επι­τυ­χία, και το AP μεγά­λω­σε και επε­κτά­θη­κε με τα χρό­νια καθώς προ­σχώ­ρη­σαν και άλλα μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Σήμε­ρα, το AP είναι ιδιο­κτη­σία του μελών του, εφη­με­ρί­δων, τηλε­ο­πτι­κών και ραδιο­φω­νι­κών σταθ­μών, που συνει­σφέ­ρουν με ειδή­σεις στο κεντρι­κό AP και χρη­σι­μο­ποιεί υλι­κό γραμ­μέ­νο από τους υπαλ­λή­λους δημο­σιο­γρά­φους, του AP. Το ΑΡ είναι κάτο­χος 52 βρα­βεί­ων Pulitzer, από την θεσμο­θέ­τη­ση του βρα­βεί­ου το 1917. Ωστό­σο κατά τη διάρ­κεια της Ναζι­στι­κής εξου­σί­ας του Χίτλερ,  το AP συνερ­γά­στη­κε με το ναζι­στι­κό καθε­στώς για να παίρ­νει ειδή­σεις από την Γερμανία.

Όταν ο Χίτλερ ήρθε στην εξου­σία το 1933, οι Ναζί άρχι­σαν να ασκούν πίε­ση στα Πρα­κτο­ρεία διε­θνών ειδή­σε­ων που λει­τουρ­γού­σαν στην Γερ­μα­νία να συμ­μορ­φώ­νο­νται σύμ­φω­να με τα ναζι­στι­κά πρό­τυ­πα. Ένα τέτοιο πρό­τυ­πο ήταν ο νόμος του Συντά­κτη, που θεσπί­στη­κε από το νέο καθε­στώς για να περιο­ρί­σει αυστη­ρά τι ειδή­σεις είχαν οι εφη­με­ρί­δες την δυνα­τό­τη­τα να δημο­σιεύ­ουν. Επί­σης περιό­ρι­ζε το επάγ­γελ­μα του δημο­σιο­γρά­φου μόνο σε Άριους και απα­γο­ρεύ­ει τους Εβραί­ους να παρα­βρί­σκο­νται στις αίθου­σες τύπου.

Έτσι oι ξένοι δημο­σιο­γρά­φοι που εργά­ζο­νται στη Γερ­μα­νία βρέ­θη­καν οι ίδιοι στο δίλημ­μα αν συλ­λέ­γουν και θα στέλ­νουν ειδή­σεις από μια κυβέρ­νη­ση που δεν είχε καμία σχέ­ση με την ανε­ξάρ­τη­τη και αντι­κει­με­νι­κή δημο­σιο­γρα­φία. Τα περισ­σό­τε­ρα διε­θνή πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων αρνή­θη­καν να συμ­μορ­φω­θούν με αυτές τις συν­θή­κες, και απέ­συ­ραν από τη Γερ­μα­νία τους δημο­σιο­γρά­φους τους αντί να θυσιά­σουν την δημο­σιο­γρα­φι­κή τους ακε­ραιό­τη­τα και τη κοι­νή αξιοπρέπεια.

AP

Έτσι απει­κό­νι­ζε ο φωτο­γρά­φος του ΑΡ τους Εβραί­ους και έδι­νε τις φωτο­γρα­φί­ες στους Ναζί για πολι­τι­κή εκμετάλλευση.

Το AP επέ­λε­ξε να μεί­νει και να εξευ­με­νί­σει τις ναζι­στι­κές αρχές, θυσιά­ζο­ντας όλο το προ­σω­πι­κό Εβραϊ­κής κατα­γω­γής. Επί­σης εφαρ­μό­ζει αυτό-λογο­κρι­σία, και προ­σαρ­μό­ζει τις ειδή­σεις προ­κει­μέ­νου να έχουν την εύνοια των Ναζί . Μετα­ξύ των προ­σαρ­μο­γών αυτών ήταν η υπο­βάθ­μι­ση από τις καθη­με­ρι­νές δια­κρί­σεις που υπέ­μει­ναν οι Εβραί­ους από το Τρί­το Ράιχ, και μέχρι το τέλος του 1933, το AP αρνεί­ται να δημο­σιεύ­ει εικό­νες που απει­κο­νί­ζουν τις δια­κρί­σεις. Έτσι παρέ­μει­νε στην Γερ­μα­νία. Ενώ από το 1935, τα περισ­σό­τε­ρα διε­θνή πρα­κτο­ρεία εκδιώ­χθη­καν ή απο­σύρ­θη­καν από την χώρα όπως το Wide World Photos and Keystone, το AP ήταν ένα από τα λίγα που έχουν ακό­μη τη δυνα­τό­τη­τα να λει­τουρ­γούν στη χώρα.

Μετά την συμ­με­το­χή της Αμε­ρι­κής στον πόλε­μο το Δεκέμ­βριο του 1941, έκλει­σε το γρα­φείο του AP στο Βερο­λί­νο και οι Αμε­ρι­κά­νοι υπή­κο­οι συνε­λή­φθη­σαν και τέθη­καν υπό περιο­ρι­σμό, πριν αφε­θούν ελεύ­θε­ροι σε μια ανταλ­λα­γή αιχ­μα­λώ­των. Ωστό­σο, προ­κει­μέ­νου να συνε­χί­σει να λαμ­βά­νει φωτο­γρα­φί­ες από την κατε­χό­με­νη Ευρώ­πη, το AP κάνει διευ­θε­τή­σεις με πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων σε ουδέ­τε­ρες χώρες για να παίρ­νει φωτο­γρα­φί­ες του Τρί­του Ράιχ και σε αντάλ­λαγ­μα να προ­μη­θεύ­ει τους Γερ­μα­νούς με φωτο­γρα­φί­ες του AP. Οι εικό­νες AP που παρέ­χο­νται στην Γερ­μα­νία χρη­σι­μο­ποιού­νται από την ναζι­στι­κή προ­πα­γάν­δα, και σχε­δόν όλες τις λεζά­ντες τους αλλά­ζουν για να είναι σύμ­φω­νες με την επί­ση­μη άπο­ψη των Ναζί.

Ο Scharnberg, ιστο­ρι­κός στο Πανε­πι­στή­μιο του Halle Martin Luther, δηλώ­νει ότι η συνερ­γα­σία του AP με το καθε­στώς του Χίτλερ επέ­τρε­πε στους Ναζί να «απει­κο­νί­ζουν έναν πόλε­μο εξο­λό­θρευ­σης ως ένα συμ­βα­τι­κό πόλεμο». 

AP1

Το παρά­δειγ­μα του είναι απο­κα­λυ­πτι­κό. Τον Ιού­νιο του 1941, ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισέ­βα­λαν στο Λβιβ πόλη στη Δυτι­κή Ουκρανία. 

Μετά την απο­κά­λυ­ψη, με απο­δει­κτι­κά στοι­χεία, από τα Σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα για τις μαζι­κές δολο­φο­νί­ες που διε­νερ­γού­σαν οι Ναζί, οι Γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής οργά­νω­σαν σαν «εκδί­κη­ση», πογκρόμ ενα­ντί­ον του εβραϊ­κού πλη­θυ­σμού της πόλης.

Οι φωτο­γρα­φί­ες του Franz Roth από τα νεκρά σώμα­τα μέσα στις φυλα­κές από Λβιβ επε­λέ­γη­σαν κατό­πιν προ­σω­πι­κές δια­τα­γές του Χίτλερ και δια­νε­μή­θη­καν στον Αμε­ρι­κά­νι­κο τύπο μέσω AP.

Μόνο που «Αντί να δια­νεί­μουν τις εικό­νες των πογκρόμ στο Λβιβ με τις χιλιά­δες των Εβραί­ων θυμά­των, στον Αμε­ρι­κά­νι­κο τύπο παρέ­χο­νται οι φωτο­γρα­φί­ες του Franz Roth που παρου­σιά­ζουν τα νεκρά θύμα­τα σαν θύμα­τα της Σοβιε­τι­κής αστυ­νο­μί­ας και χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από τους Ναζί «ωμό­τη­τες» από τους εγκλη­μα­τί­ες πολέ­μου του Κόκ­κι­νου Στρα­τού,» δηλώ­νει ο ιστο­ρι­κός Scharnberg στην Guardian.

«Πρέ­πει να πω ότι αυτές οι εικό­νες έπαι­ξαν το ρόλο τους στην συγκά­λυ­ψη του πραγ­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου από τους Γερ­μα­νούς. Ποια γεγο­νό­τα έγι­ναν ορα­τά και ποιά παρέ­με­ναν αόρα­τα φαί­νε­ται στην δια­νο­μή των φωτο­γρα­φιών από το AP. Φωτο­γρα­φί­ες που υπη­ρε­τούν τα Γερ­μα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και την Ναζι­στι­κή αφή­γη­ση του πολέ­μου», προ­σθέ­τει ο ιστορικός.

Η κάλυ­ψη και συνερ­γα­σία του ΑΡ με τους Ναζί απο­κα­λύ­πτει την άλλη πλευ­ρά του πολέ­μου. Την πλευ­ρά που το “άσπρο” γινό­ταν “μαύ­ρο” στις σκο­πι­μό­τη­τες του ιδιω­τι­κού κέρ­δους ακό­μη και όταν η ίδια η πατρί­δα του ΑΡ ήταν σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση με την Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία. Απο­κα­λύ­πτει και την συμ­φω­νία του ιμπε­ρια­λι­σμού στον Αντι­σο­βιε­τι­σμό και Αντικομμουνισμό. 

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο