Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

10 Πασίγνωστες Εταιρίες που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική Γερμανία ‑Ford ( Μέρος Ι και τελευταίο)

   Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης //

Εκτός από τον ίδιο τον ιδρυ­τή της Ford που ήταν ένας δια­βό­η­τος αντι­ση­μι­τι­στής η εται­ρεία Ford συνερ­γά­στη­κε με το τρί­το Ράιχ προ­μη­θεύ­ο­ντας μηχα­νές αερο­πλά­νων και στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα. Εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε εργα­τι­κό δυνα­μι­κό από τους κρα­τού­με­νους των Στρα­το­πέ­δων Συγκέντρωσης.

Η Ford είναι η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη αμε­ρι­κα­νι­κή αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία (πίσω από τη General Motors ) και η πέμ­πτη μεγα­λύ­τε­ρη στον κόσμο (πίσω από τις Toyota , VW , Hyundai-Kia και General Motors) με βάση την παρα­γω­γή αυτο­κι­νή­των το 2015. Στα τέλη του 2010, η Ford ήταν η πέμ­πτη μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία στην Ευρώ­πη. Κατά τη διάρ­κεια της χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής κρί­σης στις αρχές του 21ου αιώ­να, ήταν κοντά στην πτώ­χευ­ση, αλλά από τότε επέ­στρε­ψε στην κερ­δο­φο­ρία. H Ford είχε παγκό­σμια έσο­δα το 2009 ύψους 118,3 δισ. δολα­ρί­ων. Το 2008, η Ford παρή­γα­γε 5.532 εκα­τομ­μύ­ρια αυτο­κί­νη­τα και απα­σχο­λού­σε περί­που 213.000 υπαλ­λή­λους σε περί­που 90 εργο­στά­σια και εγκα­τα­στά­σεις παγκοσμίως.

Ο Χέν­ρυ Φορντ (1863 – 1947), ιδρυ­τής της Ford Motor Company, μισού­σε τους Εβραί­ους στο σύνο­λό τους. Πίστευε ότι συνω­μο­τούν για να κατα­λά­βουν τον κόσμο.  Για αυτό τον λόγο αγό­ρα­σε μια εβδο­μα­διαία εφη­με­ρί­δα, την The Dearborn Independent, που προ­πα­γάν­δι­ζε ενα­ντί­ον τους. Ο Ford απαι­τού­σε από τους εμπό­ρους αυτο­κι­νή­των του να πωλούν την εφη­με­ρί­δα και μέσα από αυτό και από άλλα μέτρα, έφτα­σε η κυκλο­φο­ρία της  το 1925 μέχρι και 900.000 αντί­τυ­πα , δεύ­τε­ρη μετά από τους New York Times.

Με αυτό το είδος της αντι­ση­μι­τι­κής συμπε­ρι­φο­ράς δεν είναι έκπλη­ξη το ότι ο Αδόλ­φος Χίτλερ ήταν μεγά­λος θαυ­μα­στής του Henry Ford.

Ford german eagle 1938

 

Ο Χίτλερ επαι­νεί τον Αμε­ρικάνο βιο­μή­χα­νο στον “Αγώ­να μου” ανα­φέρεται σε αυτόν σαν «εμπνευ­στή μου» και έχει την φωτο­γρα­φία του πάνω στο γρα­φείο του. Το 1938, ο Φορντ στα 75 του γενέ­θλια , τιμή­θη­κε με το Μεγα­λό­σταυ­ρο του Γερ­μα­νι­κού αετού, το ανώ­τα­το μετάλ­λιο που η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία θα μπο­ρού­σε να απο­νέ­μει σε έναν αλλο­δα­πό. Ο Φόρντ είχε ήδη χρη­μα­το­δο­τή­σει την προ­ε­κλο­γι­κή καμπά­νια του Χίτλερ.

Ο Henry Ford δεν είχε κανέ­να απο­λύ­τως πρό­βλη­μα να κάνει επι­χει­ρή­σεις με τη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία. Όταν ο πόλε­μος άρχι­σε το 1939 ο Ford δηλώ­νει “ουδέ­τε­ρος”, αλλά οι δικές του και οι δρά­σεις της εται­ρεί­ας του τον δια­ψεύ­δουν. Πριν την συμ­με­το­χή της Αμε­ρι­κής στον πόλε­μο, ο Ford δεν είχε κανέ­να ενδοια­σμό να προ­μη­θεύ­ει την Γερ­μα­νία με πολε­μι­κό υλι­κό, αλλά και να μειώ­νει τον εφο­δια­σμό της βρε­τα­νι­κής RAF με κινη­τή­ρες αερο­σκα­φών! Η Ford συμ­φώ­νη­σε να συνερ­γα­στεί με την Γερ­μα­νι­κή  Rolls-Royce όταν της ζητή­θη­κε μια εναλ­λα­κτι­κή λύση για τον κινη­τή­ρα Merlin (που τοπο­θε­τή­θη­κε στα μαχη­τι­κά αερο­πλά­να).

Ford 1

Στις αρχές του 2000, απο­κα­λύ­φθη­καν οι απο­δεί­ξεις από πρό­σφα­τα απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να κυβερ­νη­τι­κά απόρ­ρη­τα έγγρα­φα, που έδει­ξαν ότι οι ναζι­στι­κές συν­δέ­σεις με την Ford Motor Company πήγαν πολύ πιο πέρα από τον ίδιο τον ιδρυ­τή της. Μετα­ξύ των άλλων, τα απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να έγγρα­φα ανα­φέ­ρουν ότι η γραμ­μα­τέ­ας του Henry Ford, είχε επα­φή με ένα πρά­κτο­ρα των Ναζί ο οποί­ος συντη­ρού­σε με επι­χει­ρή­μα­τα την παρά­νοια του αφε­ντι­κού της για τους Εβραί­ους. Τα έγγρα­φα ανα­φέ­ρουν ότι ο γιος του Ford και Πρό­ε­δρος τότε της εται­ρεί­ας, Edsel, θα μπο­ρού­σε να έχει διω­χθεί για συνερ­γα­σία με τον ναζι­στι­κό εχθρό αν δεν πέθαι­νε το 1943.

Ford 2

Επιστολές μετα­ξύ του Edsel Ford και του επι­κε­φα­λής της γαλ­λι­κής θυγα­τρι­κής της Ford το 1942 – μετά την εισ­δο­χή της Αμε­ρι­κής στον πόλε­μο-δεί­χνουν ότι η Ford ήξε­ρε και ενέ­κρι­νε τις κατα­σκευ­ές της θυγα­τρι­κής για τον Γερ­μα­νι­κό Στρα­τό. Τα απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να έγγρα­φα απο­κα­λύ­πτουν ότι το Υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης των ΗΠΑ κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι υπήρ­χε  βάση για ποι­νι­κή δίω­ξη ενα­ντί­ον του Edsel Ford.

Επι­πλέ­ον, στα εργο­στά­σια της Ford στη Γερ­μα­νία χρη­σι­μο­ποιού­νταν σκλά­βοι- εργά­τες των Στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης προ­κει­μέ­νου να αντα­πο­κρι­θεί στις απαι­τή­σεις της Γερ­μα­νι­κής πολε­μι­κής μηχα­νής . Δεν είναι μόνο μετά την είσο­δο της Αμε­ρι­κής στον πόλε­μο αλλά και κατά το διά­στη­μα μετα­ξύ του ξεσπά­σμα­τος του πολέ­μου το Σεπτέμ­βριο του 1939, μέχρι και την είσο­δο της Αμε­ρι­κής  στον πόλε­μο τον Δεκέμ­βριο του 1941. Κατά τη διάρ­κεια αυτής της περιό­δου, η Ford εξα­κο­λου­θεί να ελέγ­χει την δρα­στη­ριό­τη­τα της γερ­μα­νι­κής θυγα­τρι­κής της και ήξε­ρε τι συνέ­βαι­νε στα εργο­στά­σιά της.

Όταν ο Αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός απε­λευ­θέ­ρω­σε τα εργο­στά­σια της Ford στη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, βρή­κε τους εργά­τες- σκλά­βους σκε­λε­τω­μέ­νους πίσω από αγκα­θω­τά σύρ­μα­τα. Ένας ερευ­νη­τής του στρα­τού των ΗΠΑ στην έκθε­ση του, με ημε­ρο­μη­νία 5 Σεπτεμ­βρί­ου 1945, κατη­γό­ρη­σε γερ­μα­νι­κή θυγα­τρι­κή του Ford ότι έχει θέση « οπλο­στα­σί­ου του ναζι­σμού, του­λά­χι­στον για στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα” με την γνώ­ση και συναί­νε­ση της μητρι­κής εται­ρί­ας. Μια ακό­μη αμε­ρι­κά­νι­κων συμ­φε­ρό­ντων εται­ρεία που δεν έβα­λε τον “πατριω­τι­σμό’ μπρο­στά από το οικο­νο­μι­κό της συμ­φέ­ρον και εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε τις ευκαι­ρί­ες που της έδι­νε το Ναζι­στι­κό καθε­στώς στη­ρί­ζο­ντάς το με όλες της τις δυνάμεις.

***Μέσα από την δια­δρο­μή της περι­γρα­φής της δολο­φο­νι­κής δρά­σης των 10 Πασί­γνω­στων εται­ρειών που συνερ­γά­στη­καν με τους Ναζί, προ­βάλ­λει το ίδιο μοντέ­λο. Αυτές και δυστυ­χώς και πολ­λές άλλες έφε­ραν και στή­ρι­ξαν τον Χίτλερ για να αρπά­ξει την εξου­σία στην Γερ­μα­νία με βία, δολο­φο­νί­ες, φυλα­κί­σεις, διώ­ξεις. Αυτές στή­ρι­ξαν την δολο­φο­νι­κή πολι­τι­κή του φασι­σμού, την προ­σπά­θεια να κατα­λά­βει όλο τον κόσμο και να τον κατα­στή­σει δού­λο, πατώ­ντας πάνω στα κορ­μιά των βασα­νι­σμέ­νων των Στρα­το­πέ­δων Συγκέ­ντρω­σης που στο τέλος κατέ­λη­ξαν στον θάλα­μο αερί­ων η πέθα­ναν από την εξά­ντλη­ση δου­λεύ­ο­ντας στα Εργο­στα­σια­κά στρα­τό­πε­δά τους σαν σκλά­βοι. Πατώ­ντας πάνω στα πτώ­μα­τα του πολέ­μου, των αμά­χων, τα πτώ­μα­τα αυτών που πέθα­ναν από την πεί­να, τα κορ­μιά των 59 μαρ­τυ­ρι­κών χωριών μόνο στην Ελλά­δα, των παρά­λυ­των, των βασα­νι­σμέ­νων. Πατώ­ντας πάνω στις κατε­στραμ­μέ­νες πόλεις και χωριά. Πατώ­ντας πάνω στο μίσος τους για τους κομ­μου­νι­στές και την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Κινη­τή­ρια δύνα­μή τους και θεός τους η από­κτη­ση περισ­σό­τε­ρου πλού­του και κέρ­δους. Και όσο και να θέλω να γρά­ψω “Ποτέ πια φασι­σμός”, μέσα από όλη αυτή την δια­δρο­μή βγαί­νει καθα­ρά πως πίσω από όλα αυτά βγαί­νει το αλη­θι­νό πρό­σω­πο του Καπι­τα­λι­σμού όπως το περιέ­γρα­ψε ο Μαρξ πολύ πριν τον Χίτλερ: «Το Κεφά­λαιο τρέ­μει την απου­σία κέρ­δους. Όταν οσμί­ζε­ται ένα σημα­ντι­κό όφελος,γίνεται παρά­τολ­μο. Με κέρ­δος 20% ενθουσιάζεται,με 50% αποθρασύνεται,με 100% κατα­πα­τά όλα τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα και με 300% δε διστά­ζει μπρο­στά σε κανέ­να έγκλη­μα». Ο φασι­σμός θα εκλεί­ψει όταν δεν θα υπάρ­χει καπι­τα­λι­σμός είναι το συμπέ­ρα­σμα αυτής της φρι­κτής για την ανθρω­πό­τη­τα εμπειρίας.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο