Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

10 Φεβρουαρίου – Γιορτάζουν ο Χαράλαμπος και η Χαρούλα — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

 

Του ιερο­μάρ­τυ­ρος Χαρα­λά­μπους σήμε­ρα και γιορ­τά­ζουν οι Χαρά­λα­μπος,  Χαρα­λά­μπης, Χάρης, Χάμπος,  Μπά­μπης, Μπά­μπος, Χαρα­λα­μπία, Χαρα­λα­μπή,  Μπα­μπί­να, Μπή­λιω, Μπι­λιώ, Μπία, Χάμπη, Χαρά, Χαρούλα.

Το όνο­μα Χαρά­λα­μπος με πανελ­λα­δι­κό ποσο­στό 1,36% βρί­σκε­ται στη 19η θέση. Είναι όνο­μα ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λές στη Μεκε­δο­νία όπου στην Καβά­λα βρί­σκε­ται στην 6η θέση με ποσο­στό 4,17%, στη Δρά­μα μ3 3,52%, στο Κιλ­κίς με 2,81% και στην Πέλ­λα με 2,13%. Από μία φορά συνα­ντή­σα­με στο δείγ­μα μας το Χαρα­λά­μπης και το Μπά­μπης.  Δε συνα­ντή­σα­με τα Χάμπος και Μπάμπος.

Στα γυναι­κεία το Χαρα­λα­μπία έχει 23 εμφα­νί­σεις και ποσο­στό 0,04% και το Χαρού­λα με 15 εμφα­νί­σεις και ποσο­στό 0,02%. Τρεις φορές συνα­ντή­σα­με το όνο­μα Μπή­λιω. Δε συνα­ντή­σα­με τα Χαρα­λα­μπή, Μπία και Χάμπη.

(Το δείγ­μα μας 99.246 ανδρών και 52.927 γυναι­κών είναι αντι­προ­σω­πευ­τι­κό κατά νομό και το αντλή­σα­με από τους τηλε­φω­νι­κούς κατα­λό­γου του ΟΤΕ. )

Έλα ρε Χαραλάμπη…

 

Επι­μέ­λεια — Έρευ­να Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο