Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 ΧΡΟΝΙΑ από την ίδρυση της Κοκκινιάς: Αύριο η μεγάλη πολιτική — πολιτιστική εκδήλωση του ΚΚΕ

Μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση διορ­γα­νώ­νουν οι ΚΟ Νίκαιας — Ρέντη του ΚΚΕ για τα 100 χρό­νια της Κοκ­κι­νιάς, το Σάβ­βα­το 11 Μάρ­τη, στις 7 μ.μ., στο Κλει­στό Γυμνα­στή­ριο «Πλά­τω­νας» στη Νίκαια.

Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα, την Βιο­λέ­τα Ίκα­ρη και την Ασπα­σία Στρατηγού.

Στις 18 Ιού­νη 1923 «γεν­νιέ­ται» ο προ­σφυ­γι­κός συνοι­κι­σμός της Νέας Κοκ­κι­νιάς (Νίκαια από το 1940). Οι Σμυρ­νιοί, οι Πόντιοι, οι Αρμέ­νιοι και πρό­σφυ­γες από άλλες περιο­χές είναι οι πρώ­τοι που στε­γά­στη­καν εκεί.

Αυτοί ήταν κι η πρώ­τη μαγιά ανθρώ­πων που τα επό­με­να χρό­νια μέσα απ’ τη δημιουρ­γία πολι­τι­στι­κών — αθλη­τι­κών συλ­λό­γων, φέρ­νο­ντας ο καθέ­νας ήθη και έθι­μα απ’ τον τόπο του, μέσα απ’ την αλλη­λεγ­γύη, την κοι­νή πάλη για δια­βί­ω­ση σε άθλιες συν­θή­κες, κατά­φε­ραν να δημιουρ­γή­σουν την πόλη τους. Μια πόλη που από τη δεκα­ε­τία, κιό­λας, του ’20 είναι δεμέ­νη ψυχή και σώμα­τι με το ΚΚΕ.

Αυτό δεί­χνει και αργό­τε­ρα η σχε­δόν καθο­λι­κή συμ­με­το­χή του λαού της μέσα απ΄ τις γραμ­μές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στον απε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να την περί­ο­δο της Κατο­χής, με απο­κο­ρύ­φω­μα τις ηρω­ι­κές στιγ­μές της Μάχης (4–8/3/1944) και του Μπλό­κου της Κοκ­κι­νιάς (17/8/1944).

Με αυτήν την παρα­κα­τα­θή­κη, τα επό­με­να χρό­νια από τα σπλά­χνα της ανα­δεί­χθη­καν νέα πρω­το­πό­ρα στοι­χεία του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, αγω­νι­στές κομ­μου­νι­στές, οι οποί­οι έπαι­ξαν ρόλο στο να συνε­χί­σει η αγω­νι­στι­κή παρά­δο­ση της πόλης σε μικρούς και μεγά­λους αγώ­νες για τα δίκια της εργα­τι­κής τάξης και του λαού. Τέτοια παρα­δείγ­μα­τα υπάρ­χουν και τη μετα­πο­λε­μι­κή περί­ο­δο και την περί­ο­δο της στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας, αλλά και μέχρι σήμερα

Η Κοκκινιά της μνήμης και του αγώνα δεν συγχωρεί

Οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον Πει­ραιά είναι επί ποδός αυτές τις μέρες, στη­ρί­ζο­ντας τις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, των σωμα­τεί­ων τους, συλ­λό­γων, φορέ­ων, μαθη­τών και φοι­τη­τών, τις συγκι­νη­τι­κές εκδη­λώ­σεις στή­ρι­ξης και αλλη­λεγ­γύ­ης προς τις οικο­γέ­νειες των θυμά­των, τους τραυ­μα­τί­ες του απο­τρό­παιου εγκλή­μα­τος στα Τέμπη. Παράλ­λη­λα, πραγ­μα­το­ποιούν κομ­μα­τι­κές παρεμ­βά­σεις όπως οι μαχη­τι­κές συγκε­ντρώ­σεις και πικε­το­φο­ρί­ες που έγι­ναν σε κάθε δήμο, δια­τρα­νώ­νο­ντας πως «τώρα δεν είναι ώρα για σιω­πή! Είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα!».

Σε αυτό το πλαί­σιο, η ΤΕ Πει­ραιά καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό, τη νεο­λαία να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στη μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση για τα 100 χρό­νια της Κοκ­κι­νιάς αυτό το Σάββατο.

«Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνά­μεις για να πει ο λαός το δικό του, το πραγ­μα­τι­κό “Φτά­νει Πια” και το μόνο αλη­θι­νό “ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ”! Για να σηκώ­σει ο εργα­τό­κο­σμος το ανά­στη­μά του απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή που δεν λογα­ριά­ζει τίπο­τα μπρο­στά στα κέρ­δη των λίγων. Το συμπέ­ρα­σμα από όλη την ιστο­ρία του τόπου μας, η πεί­ρα και από τα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα των ημε­ρών δεί­χνουν ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει και θα σώσει τον λαό, βαδί­ζο­ντας στον δρό­μο της ανα­τρο­πής, με το ΚΚΕ πάντα μπρο­στά!», σημειώ­νει στο κάλε­σμά της.

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αξιο­ποιούν κάθε ώρα που απο­μέ­νει για την επι­τυ­χία και τη μαζι­κή συμ­με­το­χή στην εκδή­λω­ση, για να στα­λεί και με αυτόν τον τρό­πο το μήνυ­μα πως η Κοκ­κι­νιά της μνή­μης και του αγώ­να δεν συγχωρεί.

Με χαρ­τό­νια που στο­λί­ζουν τις γει­το­νιές, τρικ και άλλα υλι­κά προ­πα­γαν­δί­ζουν παντού την εκδή­λω­ση, στην οποία έχουν θέση όλοι οι εργα­ζό­με­νοι και οι άνθρω­ποι του μόχθου που ασφυ­κτιούν από τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση, οι νέοι και οι νέες που μετα­τρέ­πουν την οργή τους σε αγώ­να όπως οι χιλιά­δες μαθη­τές που έκλει­σαν τα σχο­λεία τους στην Νίκαια και όλο τον Πει­ραιά και συμ­με­τεί­χαν στις συγκλο­νι­στι­κές διαδηλώσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο