Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 χρόνια από τη γέννηση του Γρ. Μπιθικώτση: Συναυλία-αφιέρωμα την Τρίτη 25/1 στο «Ολύμπια»

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από τη γέν­νη­ση του μεγά­λου Έλλη­να ερμη­νευ­τή και συν­θέ­τη Γρή­γο­ρη Μπι­θι­κώ­τση (1922 — 2022) και ανή­με­ρα της ονο­μα­στι­κής του εορ­τής, παρου­σιά­ζει μία μου­σι­κή παρά­στα­ση για τη ζωή και το έργο του, την Τρί­τη 25 Γενά­ρη στις 20.30 στο «Ολύ­μπια», Δημο­τι­κό Μου­σι­κό Θέα­τρο «Μαρία Κάλλας».

Τη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα επι­με­λή­θη­καν και παρου­σιά­ζουν τα δυο παι­διά του, ο καλ­λι­τέ­χνης Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης και η λογο­τέ­χνης Άννα Μπι­θι­κώ­τση. Ο Γρη­γό­ρης (ο νεό­τε­ρος) απο­δί­δει τις μεγά­λες επι­τυ­χί­ες του «Σερ Μπί­θι», πλαι­σιω­μέ­νος από τη Λαϊ­κή Ορχή­στρα «Μπι­θι­κώ­τση» και με τη συντρο­φιά δια­κε­κρι­μέ­νων ερμη­νευ­τών, ενώ ανά­με­σα στα τρα­γού­δια παρεμ­βάλ­λο­νται οι λυρι­κές αφη­γή­σεις της Άννας, που ταξι­δεύ­ουν το κοι­νό στους σημα­ντι­κό­τε­ρους σταθ­μούς της ζωής και του έργου του μεγά­λου Έλλη­να ερμηνευτή.

Στο μου­σι­κό αυτό ταξί­δι παρα­κο­λου­θού­με την πορεία του Γρή­γο­ρη Μπι­θι­κώ­τση από το Δεκέμ­βρη του 1922, από τα πρώ­τα δύσκο­λα χρό­νια μέχρι τις συνα­ντή­σεις του ορό­ση­μο με τους Μάρ­κο Βαμ­βα­κά­ρη, Μάνο Χατζι­δά­κι, Μίκη Θεο­δω­ρά­κη και τη δια­δρο­μή της κατα­ξί­ω­σής του στους δρό­μους της Τέχνης, δίπλα στους ανυ­πέρ­βλη­τους συν­θέ­τες, ποι­η­τές, στι­χουρ­γούς και συνερ­γά­τες του.

Κατά τη διάρ­κεια της παρά­στα­σης θα προ­βάλ­λε­ται στη σκη­νή σπά­νιο οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό από το αρχείο των Γρη­γό­ρη και Άννας Μπιθικώτση.

Γενι­κή είσο­δος 5 ευρώ. Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων: https://www.ticketservices.gr

Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης: 15 αξέ­χα­στα δια­μά­ντια που τρα­γού­δη­σε ο «σερ» της ελλη­νι­κής μουσικής

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο