Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 χρόνια ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη: Μεγάλη εκδήλωση στο Παλαί ντε Σπορ στις 9 Δεκέμβρη

Μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση για τα 100 χρό­νια ζωής και δρά­σης του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, την Κυρια­κή 9 Δεκέμ­βρη, στις 7 μ.μ., στο Παλαί Ντε Σπορ (Nick Galis Hall), στη Θεσσαλονίκη.

Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Την ομι­λία θα μετα­δώ­σει η ΕΡΤ 2 σε μαγνη­το­σκό­πη­ση τη Δευ­τέ­ρα 10 Δεκέμ­βρη στις 15.30. 

Θα ακο­λου­θή­σει αφιέ­ρω­μα — ανα­δρο­μή στην εκα­το­ντά­χρο­νη πορεία του ΚΚΕ, με τη συνο­δεία μεγά­λης μου­σι­κής ορχή­στρας, υπό την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Κώστα Ματσίγκου.

Συμ­με­τέ­χουν οι καλ­λι­τέ­χνες: Γιώρ­γος Αετό­που­λος, Κώστας Καρ­μπάς, Βασί­λης Κασού­ρας, Λάμπρος Καφ­κού­λας, Σωτή­ρης Μπαλ­λάς, Δημή­τρης Νικο­λού­δης, Κων­στα­ντί­να Πάλ­λα, Βασί­λης Πρα­τσι­νά­κης, Ανθή Τατσιού­λη, Μαρία Φραγκούλη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο