Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 χρόνια ΚΚΕ — Συναυλία κλασικής μουσικής με έργα Αλέκου Ξένου — Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Η ΚΕ του ΚΚΕ στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων για τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων ζωής και δρά­σης του Κόμ­μα­τος, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει συναυ­λία κλα­σι­κής μου­σι­κής, την Τετάρ­τη 17 Οκτω­βρί­ου, στις 19.30 (ώρα προ­σέ­λευ­σης 19.00), στην Αίθου­σα Συνε­δρί­ων της (Λεωφ. Ηρα­κλεί­ου 145) στον Περισ­σό. Η συγκε­κρι­μέ­νη συναυ­λία απο­τε­λεί και ένα φόρο τιμής στο σπου­δαίο Έλλη­να συν­θέ­τη Αλέ­κο Ξένο, που αφιέ­ρω­σε τη ζωή και το έργο του στην πάλη για την κοι­νω­νι­κή απελευθέρωση.

Στη συναυ­λία θα παρου­σια­στούν έργα των Αλέ­κου Ξένου και Λού­ντ­βιχ βαν Μπε­τό­βεν. Τα έργα θα ερμη­νεύ­σει η Εθνι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύ­θυν­ση του μαέ­στρου Χρή­στου Κολο­βού. Στη συναυ­λία θα παρευ­ρε­θεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Το άνοιγ­μα της εκδή­λω­σης θα κάνει η Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού. Στη συναυ­λία, που θα απο­τε­λεί­ται από δύο μέρη, θα ακου­στούν τα έργα: Αλέ­κος Ξένος (1912 — 1995): «Κύπρος Ελλά­δα μας», συμ­φω­νι­κό ποί­η­μα (1964). «Ο Διγε­νής δεν Πέθα­νε», συμ­φω­νι­κό ποί­η­μα (1952), αφιε­ρω­μέ­νο στον εκτε­λε­σμέ­νο κομ­μου­νι­στή Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη. Λού­ντ­βιχ βαν Μπε­τό­βεν (1770 — 1827): Συμ­φω­νία αρ. 5, σε ντο ελ., έργο 67 Ι. Allegro con brio ΙΙ. Andante con moto ΙΙΙ. Allegro IV. Allegro. Επί­σης, για τη συγκε­κρι­μέ­νη συναυ­λία, ο συν­θέ­της, μαέ­στρος και ενορ­χη­στρω­τής Σπύ­ρος Μαυ­ρό­που­λος ενορ­χή­στρω­σε για μεγά­λη ορχή­στρα τη «Διε­θνή», η οποία θα ακου­στεί σε πρώ­τη παγκό­σμια εκτέλεση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο