Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 χρόνια ΚΟΜΕΠ: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στον Πειραιά

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Κυρια­κής η εκδή­λω­ση για τα 100 χρό­νια ΚΟΜΕΠ στο «Τρα­βέρ­σο», στον Πειραιά.

Στην εκδή­λω­ση μίλη­σαν οι Δημή­τρης Ξεκα­λά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Απο­στό­λης Χαρί­σης μέλος της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ οι οποί­οι παρου­σί­α­σαν τα άρθρα του 2ου τεύ­χους της ΚΟΜΕΠ για το 2022 «Ο Λένιν και οι μπολ­σε­βί­κοι για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο» και «Η διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ, η ”επο­χή των τερά­των ” και οι ”σύγ­χρο­νοι έμπο­ροι των εθνών”».

Μετά τις ομι­λί­ες ακο­λού­θη­σε πλού­σια και ενδια­φέ­ρου­σα συζή­τη­ση. Στην εκδή­λω­ση υπήρ­ξε και χώρος για εγγρα­φή νέων συν­δρο­μη­τών της ΚΟΜΕΠ, με αρκε­τούς να αντα­πο­κρί­νο­νται στο κάλε­σμα και να γίνο­νται συνδρομητές.

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

OM

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο