Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 χρόνια Λένιν: σύνθεση 40.000+ δέντρα, ύψους 80μ _μήκος ~600μ, 38 στρέμματα !!

Ο μεγά­λος κομ­μου­νι­στής επα­να­στά­της Βλα­ντί­μιρ Ιλίτς, ηγέ­της του μπολ­σε­βί­κι­κου κόμ­μα­τος, ψυχή της μεγά­λης Οκτω­βρια­νής σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και επι­κε­φα­λής της Ε.Σ.Σ.Δ. γεν­νή­θη­κε πριν 154 χρό­νια (Απρι­λί­ου 1870) και έφυ­γε από τη ζωή στις 21-Ιανουα­ρί­ου-1924 στο Γκόρκι

Δεί­τε Δια­κή­ρυ­ξη της ΚΕ του ΚΚΕ
για τα 100 χρό­νια από τον θάνα­το του Β. Ι. Λένιν

Δια­κή­ρυ­ξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 100 χρό­νια από τον θάνα­το του Β. Ι. Λένιν

Ο Λένιν είναι 100 χρόνων

Αυτή η επι­γρα­φή βρί­σκε­ται στην επαρ­χία Κουρ­γάν κοντά στο χωριό με το ασυ­νή­θι­στο όνο­μα Zverinogolovskoye, και απο­τε­λεί­ται από 40.000+ φυτά, το ύψος των γραμ­μά­των είναι 80 μέτρα, η επι­γρα­φή έχει μήκος ~600μ, το εμβα­δόν είναι 38 στρέμματα !!

Φτιά­χτη­κε στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση το 1970 _22 χρό­νια πριν τις ανα­τρο­πές και την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση και σίγου­ρα είναι η μεγα­λύ­τε­ρη επι­γρα­φή _σύνθεση στον κόσμο που φτιά­χτη­κε από φυτά.

Γρά­φει ο Pavel Raspopov _2022 (επι­γρα­φή από δέντρα “Ο Λένιν είναι 100 ετών”) σσ. –δυστυ­χώς η παρα­πο­μπή οδη­γεί μέσω Google σε “η πρό­σβα­ση στον ιστό­το­πο επι­τρέ­πε­ται μόνο σε εξου­σιο­δο­τη­μέ­νους χρή­στες. Εάν βρί­σκε­στε στη Ρωσία, απε­νερ­γο­ποι­ή­στε το VPN. Εάν βρί­σκε­στε εκτός, αλλάξ­τε τις ρυθ­μί­σεις σύν­δε­σής σας (τη χώρα τοπο­θε­σί­ας σας) σε Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία. Είμα­στε ανα­γκα­σμέ­νοι να έχου­με εύκο­λη πρό­σβα­ση στον ιστό­το­πο μόνο για χρή­στες από τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία” _τα γνω­στά παι­χνί­δια Google  κλπ. “πρό­θυ­μων, μετά την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση της Ρωσί­ας στην Ουκρανία

Αν κοι­τά­ξε­τε δια­στη­μι­κές φωτο­γρα­φί­ες του περι­βάλ­λο­ντος χώρου του χωριού, θα παρα­τη­ρή­σε­τε την τερά­στια επι­γρα­φή “ζωντα­νή” — σχη­μα­τί­ζε­ται από ένα πευ­κο­δά­σος, που _με ασυ­νή­θι­στη έλξη, προ­έ­κυ­ψε χάρη στους εργά­τες της δασι­κής επι­χεί­ρη­σης Zverinogolovsky υπό την ηγε­σία του επι­κε­φα­λής δασο­κό­μου Alexander Grigorievich Kanshchikov. Το δάσος σε σχή­μα επι­γρα­φής φυτεύ­τη­κε το 1970 και στη συνέ­χεια, η ΕΣΣΔ γιόρ­τα­σε τα εκα­τό χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Βλα­ντι­μίρ Ίλιτς Λένιν. Το μήκος της είναι περί­που 600μ. και το ύψος των γραμ­μά­των είναι πάνω από 70μ. Κάτω από την επι­γρα­φή υπάρ­χει μια ευθεία γραμ­μή δέντρων. Η επι­γρα­φή χρειά­στη­κε πολ­λές χιλιά­δες δέντρα, τώρα αυτά _βασικά πεύ­κα είναι πάνω από 50 ετών.

Στη συνέ­χεια μετά τις ανα­τρο­πές του 1992, αυτό το ιστο­ρι­κό αξιο­θέ­α­το ξεχά­στη­κε και μόνο οι ντό­πιοι το γνώ­ρι­ζαν. Η δεύ­τε­ρη ανα­κά­λυ­ψη αυτού του τόπου έγι­νε με την έλευ­ση των σύγ­χρο­νων τεχνο­λο­γιών — όταν εμφα­νί­στη­κε η Google Earth με τη δυνα­τό­τη­τα προ­βο­λής δορυ­φο­ρι­κών εικό­νων της περιο­χής, έτσι χιλιά­δες απλών ανθρώ­πων και του­ρι­στών άρχι­σαν να συνρ­ρέ­ουν. Είναι αλή­θεια ότι είναι αδύ­να­το να δεις την επι­γρα­φή από το έδα­φος. Φαί­νε­ται σαν ένα συνη­θι­σμέ­νο δάσος, όπου τα δέντρα μεγα­λώ­νουν σε ίσες σει­ρές. Αλλά αν σηκω­θεί­τε με ελι­κό­πτε­ρο στον ουρα­νό, τότε στα­δια­κά, καθώς ανε­βαί­νε­τε προς τα πάνω, ανοί­γε­ται μια εντυ­πω­σια­κή εικόνα.

Ο δημιουρ­γός αυτής της ζωντα­νής επι­γρα­φής, Alexander Grigorievich Kanshchikov, γεν­νή­θη­κε το 1936 και εργα­ζό­ταν στη δασι­κή επι­χεί­ρη­ση Zverinogolovsky από το 1960. Από το 1967 έως το 1975 κατεί­χε τη θέση του προϊ­στα­μέ­νου δασο­κό­μου, το 1975–88 διε­τέ­λε­σε διευ­θυ­ντής της δασι­κής επι­χεί­ρη­σης και στη συνέ­χεια ξανά ως επι­κε­φα­λής δασάρ­χης. Του απο­νε­μή­θη­κε μετάλ­λιο “ανδρεί­ας” για τη δου­λειά του _

σσ. Το μετάλ­λιο «За трудовую доблесть» ήταν ένα βρα­βείο πολι­τι­κής εργα­σί­ας της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης που απο­νε­μό­ταν σε εργά­τες που «είναι ιδιαί­τε­ρα άξιοι να ανα­γνω­ρί­ζουν και να τιμούν αφο­σιω­μέ­νη τη σοσια­λι­στι­κή εργα­σία ή με σημα­ντι­κές συνει­σφο­ρές στους τομείς της επι­στή­μης, του πολι­τι­σμού ή η μετα­ποι­η­τι­κή βιο­μη­χα­νία. Καθιε­ρώ­θη­κε 27_Δεκ_1938 με διά­ταγ­μα του Προ­ε­δρεί­ου του Ανώ­τα­του Σοβιέτ της ΕΣΣΔ. Κατά τη διάρ­κεια της ύπαρ­ξής του, η μορ­φή του τρο­πο­ποι­ή­θη­κε τρεις φορές και στα πενή­ντα χρό­νια ύπαρ­ξής του, τιμή­θη­καν   σχε­δόν δύο εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νοι. Το μετάλ­λιο καταρ­γή­θη­κε _φυσικά μετά τις ανα­τρο­πές και τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης τον Δεκέμ­βριο του 1991.

Με την τρα­γω­δία συν­δέ­θη­κε η μετά­θε­ση από τη θέση του διευ­θυ­ντή της δασι­κής επι­χεί­ρη­σης σε αρχι­δα­σο­λό­γο. Το 1988, ο Alexander Grigorievich είχε ένα ατύ­χη­μα και έμει­νε ανά­πη­ρος, παρό­λα αυτά, συνέ­χι­σε να εργά­ζε­ται για την προ­στα­σία των τοπι­κών δασών ακό­μη και μετά τη συντα­ξιο­δό­τη­σή του.

 

Στην Πρά­βδα γρά­φη­κε: “Kanshchikov A.G. Ξοδεύ­ει όλη του τη ζωτι­κό­τη­τα και την ενέρ­γειά του για την προ­στα­σία της λαϊ­κής ιδιο­κτη­σί­ας, και ανα­πα­ρα­γω­γή των δασών… Με τα χρό­νια, υπό την ηγε­σία του και με την άμε­ση συμ­με­το­χή του, φυτεύ­τη­καν δεκά­δες χιλιά­δες στρέμ­μα­τα δάσους, γεω­γρα­φι­κές καλ­λιέρ­γειες  έκτα­σης δεκά­δων εκτα­ρί­ων (σσ. εκα­το­ντά­δων στρεμ­μά­των), έχουν δημιουρ­γη­θεί προ­στα­τευ­τι­κές δασι­κές φυτεύ­σεις σε χωρά­φια, κατά μήκος χαρά­δρων και δρό­μων στις περιο­χές Pritobolny, Zverinogolovsky, Kurtamyshsky και Tselinny, τοπο­θε­τή­θη­καν ανα­μνη­στι­κές επε­τεια­κές φυτεύ­σεις για την 100ή επέ­τειο του V.I. Ο Λένιν και η 60ή επέ­τειος της ΕΣΣΔ… Kanshchikov A.G. δίνει μεγά­λη προ­σο­χή στην προ­στα­σία των δασών από πυρ­κα­γιές, δασι­κές παρα­βιά­σεις, στα παρά­σι­τα και δασι­κές ασθέ­νειες. Η δασι­κή ομά­δα Kanshchikov A.G. χαί­ρει μεγά­λης εξου­σί­ας και σεβα­σμού”.

 

Αν κοι­τά­ξε­τε δορυ­φο­ρι­κές εικό­νες δια­φο­ρε­τι­κών ετών, μπο­ρεί­τε να δεί­τε ότι η νεα­ρή ανά­πτυ­ξη αρχί­ζει τώρα να εμφα­νί­ζε­ται δίπλα στην επι­γρα­φή. Με την πάρο­δο του χρό­νου, η επι­γρα­φή γίνε­ται κατά­φυ­τη από έλλει­ψη φροντίδας.

Αυτή η ζωντα­νή επι­γρα­φή από δέντρα δεν είναι μονα­δι­κή στην περιο­χή μας. Προη­γου­μέ­νως δημο­σί­ευ­σα μια μεγά­λη επι­σκό­πη­ση τέτοιων αξιο­θέ­α­των, με σημά­δια στον χάρ­τη. Συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων επι­γρα­φών παρό­μοιου περιε­χο­μέ­νου, που φυτεύ­τη­καν για την 100ή επέ­τειο του Λένιν. Ωστό­σο, αυτή κοντά στο Zverinogolovskoye είναι η πιο διά­ση­μη στα Ουρά­λια και τα Υπερ-Ουράλια.

20 χλμ βορειο­α­να­το­λι­κά του Zverinogolovskoye, κοντά στο χωριό Borovlyanka κοντά στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Kurgan — Zverinogolovskoye υπάρ­χει μια άλλη παρό­μοια — “60 χρό­νια ΕΣΣΔ”. Φυτεύ­τη­κε επί­σης υπό την ηγε­σία του Alexander Grigorievich Kanshchikov. Καθώς ταξι­δεύ­ε­τε σε αυτά τα μέρη, αξί­ζει επί­σης να γνω­ρί­σε­τε τα αξιο­θέ­α­τα του χωριού Zverinogolovskoye, να φτά­σε­τε στη θερα­πευ­τι­κή λίμνη Gorkoye και να κάνε­τε μια βόλ­τα στα δέντρα.

Πώς να φτάσετε

Ανά­με­σα στα χωριά Zverinogolovskoye και Trud και Znanie στα νότια της περιο­χής Kurgan, κοντά στα σύνο­ρα με το Καζακ­στάν, με αυτο­κί­νη­το πρέ­πει να πάτε κατεύ­θυν­ση Kurgan και μετά στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο προς Zverinogolovskoye, Kostanay. Έχο­ντας φτά­σει στο Zverinogolovskoye, περά­στε τη γέφυ­ρα στην άλλη όχθη του ποτα­μού Tobol και οδη­γή­στε προς το χωριό με το λαμπε­ρό όνο­μα “Εργα­σία και Γνώ­ση”. Πριν φτά­σε­τε, 2 χλμ. μετά τη γέφυ­ρα του Τομπόλ, ένας χωμα­τό­δρο­μος πάει στα αρι­στε­ρά (54,472167°, 64,818348°). Μετά από 1,5 χλμ. ιδού το θαύ­μα στα δεξιά. Ο παρα­κά­τω χάρ­της θα σας βοη­θή­σει να πλοη­γη­θεί­τε (σσ. χάρ­της Google)Με τη δημό­σια συγκοι­νω­νία μπο­ρεί­τε να φτά­σε­τε εκεί με το λεω­φο­ρείο Kurgan — Proryvnoye ή Kurgan — Sosnovaya Roshcha.

 

Συντε­ταγ­μέ­νες της επι­γρα­φής “Ο Λένιν είναι 100 ετών”: 54,465642°_ 64,798475°. Η από­στα­ση από το Kurgan είναι 126 km, από το Chelyabinsk — από 320 έως 400 km (ανά­λο­γα με τη δια­δρο­μή), από το Yekaterinburg — 480–500 km. Όταν επι­σκέ­πτε­στε αυτό το μέρος, φρο­ντί­στε τη φύση, μην ανά­βε­τε φωτιές και αφή­στε πίσω μόνο καθα­ριό­τη­τα και τάξη!

Γεω­γρα­φία

Η περιο­χή βρί­σκε­ται στα νότια της περιο­χής Kurgan. Γεί­το­νές του είναι οι περιο­χές Kurtamysh και Pritobolny της περιο­χής. Στα νότια συνο­ρεύ­ει με το Καζακ­στάν (περιο­χή Kostanay). Στα σύνο­ρα με το Καζακ­στάν στο χωριό της Ουκρα­νί­ας υπάρ­χει ένα 24ωρο συνο­ρια­κό σημείο ελέγ­χου “Zverinogolovskoye”, το οποίο ισχύ­ει μόνο για πολί­τες της Ρωσί­ας και του Καζακστάν.Η περιο­χή Zverinogolovsky σχη­μα­τί­στη­κε με βάση τα ψηφί­σμα­τα της Παν­ρω­σι­κής Κεντρι­κής Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της 3ης και 12ης Νοεμ­βρί­ου 1923 ως τμή­μα της περι­φέ­ρειας Kurgan της περιο­χής των Ουρα­λί­ων με κέντρο το χωριό Zverinogolovskaya

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απερ­γία την 1η Μάη, η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο