Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση — Άρμιν Μίλερ: Μπορούν να μας πληγώσουνε, να μας νικήσουν όχι

Τα Ατέ­χνως με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από την Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση ξεκι­νά από σήμε­ρα 4 Ιου­νί­ου λογο­τε­χνι­κό αφιέ­ρω­μα στον κόκ­κι­νο Οχτώ­βρη και στον Λένιν. Αν έχε­τε κάτι να μας προ­τεί­νε­τε σχε­τι­κό ή να μας υπο­δεί­ξε­τε, περι­μέ­νου­με το μήνυ­μά σας στο [email protected].

Συνε­χί­ζου­με το αφιέ­ρω­μα με επι­λο­γή από τη Γερ­μα­νι­κή ποί­η­ση από το βιβλίο του Αντ. Στε­μνή «Επι­λο­γή από τη γερ­μα­νι­κή ποί­η­ση» (1978), ποι­ή­μα­τα εμπνευ­σμέ­να από την Οχτω­βρια­νή Επανάσταση.

Αρμιν Μίλερ

Μπο­ρούν να μας πλη­γώ­σου­νε, να μας νική­σουν όχι

Μπο­ρούν να μας πλη­γώ­σου­νε, να μας νική­σουν όχι
Τα όνει­ρα μας είν ’ μαστι­γω­μέ­να ‘πό τον πόνο.
Όμως οι σκέ­ψεις μας
έχουν τη σιγου­ριά των δια­βα­τά­ρι­κων πουλιών.
Κανείς δεν θα μπο­ρέ­σει εμάς να σταματήσει.

Μαζί μας είν’ μιας επο­χής η πείρα.
Κι οι νόμοι που μας άφη­σε 0 Λένιν.
Μαζί μας είναι οι ηλιο­στρο­φές του ποι­η­τή Γκαρ­θία Λόρκα

Μαζί το κλά­μα των  παι­διών του Λίντιτσε.
Μαζί μας η ατσά­λι­νη ματιά του Στάλινγκραντ.
Μαζί μας είν  οι εφευ­ρέ­σεις τ ’ Αϊνστάιν.
Μαζί μας το τρα­γού­δι της Ρου­σάλ­κα στο φεγγάρι.

Κανείς δεν θα μπο­ρέ­σει εμάς να σταματήσει.
Εμάς που εκπλη­ρώ­νου­με το χρέ­ος του αιώνα.

Άρμιν Μίλερ: Γεν­νή­θη­κε το 1928. Μετά τον πόλε­μο ίδρυ­σε τις πρώ­τες αντι­φασιστικές ομά­δες της νεο­λαί­ας στη Θου­ριγ­γία. Γρά­φει κύρια πολι­τι­κή ποί­η­ση. Έγρα­ψε και γρά­φει πεζο­γρα­φή­μα­τα, από την ζωή των ανθρώ­πων στη σοσια­λι­στι­κή κοι­νω­νία. Έχει τιμη­θεί με πολ­λά βραβεία.

Βιογραφικό του Αντώνη Στεμνή

Αντώ­νης Στεμνής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο