Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση — Γκίντερ Κούνερτ:  Φωτογραφία: ο Λένιν με μια γάτα

Τα Ατέ­χνως με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από την Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση ξεκι­νά από σήμε­ρα 4 Ιου­νί­ου λογο­τε­χνι­κό αφιέ­ρω­μα στον κόκ­κι­νο Οχτώ­βρη και στον Λένιν. Αν έχε­τε κάτι να μας προ­τεί­νε­τε σχε­τι­κό ή να μας υπο­δεί­ξε­τε, περι­μέ­νου­με το μήνυ­μά σας στο [email protected].

Θα ξεκι­νή­σου­με το αφιέ­ρω­μα με επι­λο­γή από τη Γερ­μα­νι­κή ποί­η­ση από το βιβλίο του Αντ. Στε­μνή «Επι­λο­γή από τη γερ­μα­νι­κή ποί­η­ση» (1978), ποι­ή­μα­τα εμπνευ­σμέ­να από την Οχτω­βρια­νή Επανάσταση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΛΕΝΙΝ ME MIA ΓΑΤΑ

Στην αγκα­λιά του ξεκουράζεται,

με τά μπρο­στι­νά της πόδια στον αγκώνα.

Τα μάτια μισο­κλεί­νει, καθώς το χέρι

τη ράχη της χαϊδεύει,

και μοιά­ζει ευτυ­χι­σμέ­νη: Εκεί­νος πού

πρωί της έδω­σε το γάλα, τώρα συλλογιέται

πώς να σώσει από την πεί­να τους ανθρώπους.

G­ü­n­t­er K­u­n­e­rt (Βε­ρο­λίνο, 1929). Πο­λυ­γρα­φό­τα­τος Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας, ποι­η­τής, δο­κι­μι­ογρά­φος και ζωγρά­φος. Η ε­βρα­ϊ­κή κα­τα­γω­γή του και ο πό­λε­μος δεν του επέ­τρε­ψαν να ο­λοκλη­ρώ­σει τις σπου­δές του στις Γρα­φι­κές Τέ­χνες. T­ο 1948 προ­σχώ­ρη­σε στο Κομ­μου­νι­στι­κὸ κόμ­μα (S­ED), όπου γνω­ρί­στη­κε με τον B­r­e­c­ht, απ’ τον ο­ποίο ε­πη­ρε­ά­στη­κε βα­θιά. Το 1979 κα­τέ­φυ­γε με την σύ­ζυ­γό του στην Ομο­σπον­δια­κὴ Δη­μο­κρα­τί­α τῆς Γερ­μα­νί­ας. Εκδί­δει βι­βλί­α αδι­α­λεί­πτως και με τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς από το 1950 (οι τίτ­λοι υπερ­βαί­νουν τους εκατό). 

 

Βιογραφικό Αντώνη Στεμνή

Αντώ­νης Στεμνής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο