100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση — Γκεοργκ Μάουρερ «Κόκκινος Οχτώβρης»

Τα Ατέ­χνως με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από την Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση ξεκι­νά από σήμε­ρα 4 Ιου­νί­ου λογο­τε­χνι­κό αφιέ­ρω­μα στον κόκ­κι­νο Οχτώ­βρη και στον Λένιν. Αν έχε­τε κάτι να μας προ­τεί­νε­τε σχε­τι­κό ή να μας υπο­δεί­ξε­τε, περι­μέ­νου­με το μήνυ­μά σας στο [email protected]. Συνε­χί­ζου­με το αφιέ­ρω­μα με επι­λο­γή από τη Γερ­μα­νι­κή ποί­η­ση από το βιβλίο του Αντ. Στε­μνή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 100 χρό­νια Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση — Γκε­οργκ Μάου­ρερ «Κόκ­κι­νος Οχτώ­βρης».