Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1000mods: Από το Χιλιομόδι στα ευρωπαϊκά venues και τα sold out

Γρά­φει η Ελπί­δα Πουρ­να­ρά //

O Δάνης, ο Γιώρ­γος, ο Γιάν­νης κι ο Λάμπρος ξεκί­νη­σαν παί­ζο­ντας στο εξο­χι­κό του Λάμπρου, πίσω στο χει­μώ­να του 2006, «με κάτι μικρά ενι­σχυ­τά­κια και πετσέ­τες πάνω στα ντραμς για να μην κάνου­με πολ­λή φασα­ρία», όπως έχουν πει χαρα­κτη­ρι­στι­κά σε συνέ­ντευ­ξή τους. Ένα χρό­νο αργό­τε­ρα έκα­ναν τα πρώ­τα τους βήμα­τα στη δισκο­γρα­φία με το ΕΡ «Blank Reality». Κανείς δε φαντα­ζό­ταν τότε ότι επτά χρό­νια μετά θα κατά­φερ­ναν μια sold out συναυ­λία σε ένα venue όπως το Gagarin 205.

Ο λόγος για τους 1000mods (η ονο­μα­σία της μπά­ντας προ­ήλ­θε από τον τόπο κατα­γω­γής των μελών της, το Χιλιο­μό­δι Κοριν­θί­ας), που κατά­φε­ραν σε σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα το όνο­μά τους να γρά­φε­ται πλάι σε αυτά των: Graveyard, Brant Bjork, Colour Haze, Karma to Burn, The Last Drive, Nightstalker και άλλων κατα­ξιω­μέ­νων εκπρο­σώ­πων του είδους.

Η μου­σι­κή τους κατά βάση rock, με πινε­λιές stoner και psychedelic στοι­χεί­ων, αλλά όπως λένε κι οι ίδιοι «οι ταμπέ­λες είναι κάτι για να κατα­λα­βαι­νό­μα­στε. Το stoner είναι στα πλαί­σια του rock. Άρα, παί­ζου­με rock».

Μετά από τρεις συνο­λι­κά ευρω­παϊ­κές περιο­δεί­ες, έχο­ντας ξεπε­ρά­σει τα 200 live και έχο­ντας δια­νύ­σει με το βαν τους πάνω από 20.000 χιλιό­με­τρα, οι 1000mods κατά­φε­ραν να δια­μορ­φώ­σουν το δικό τους πιστό κοινό.

1000mods2Τον Οκτώ­βριο του 2010 κυκλο­φό­ρη­σαν τον πρώ­το τους άλμπουμ, «Super Van Vacation». Την παρα­γω­γή επι­με­λή­θη­κε ο σπου­δαί­ος Billy Anderson, ενώ το artwork το Malleus Rock Art Lab. Η απή­χη­ση του album μεγά­λη κι ικα­νή να τους οδη­γή­σει εκτός συνό­ρων. Για την προ­ώ­θη­σή του πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συνο­λι­κά 40 συναυ­λί­ες σε 15 χώρες της Ευρώ­πης και σε γνω­στά φεστι­βάλ όπως τα: Desert fest, Up In Smoke 3 και Lake on Fire.

Ύστε­ρα από τέσ­σε­ρα χρό­νια, έρχε­ται το «Vultures». Κυκλο­φο­ρεί τον Μάιο, και η παρου­σί­α­ση του δίσκου γίνε­ται σε ένα κατά­με­στο AN club, όπως του αξί­ζει. Moshing: check. Headbanging: check. Stage diving: check. Crowd surfing: check! Η χαρά και η συγκί­νη­ση μπά­ντας και κοι­νού έκδη­λη· όλοι τρα­γου­δού­σαν τα κομ­μά­τια τους, όλοι είχαν γίνει λίγο πολύ μια παρέα. Τα «Μόδια» εξε­λίσ­σο­νται και μας το απο­δει­κνύ­ουν περίτρανα.

Τον Αύγου­στο του 2014 εμφα­νί­ζο­νται ως headliners της τρί­της μέρας στη σκη­νή του 6ου Ziria Music Festival “Νίκος Δόι­κας”. Μια εμφά­νι­ση κατά την οποία το ορο­πέ­διο της Ζήρειας, πάνω από τα Τρί­κα­λα Κοριν­θί­ας, σεί­ε­ται κυριο­λε­κτι­κά. Ακό­μα μία από­δει­ξη ότι οι 1000mods έχουν ανα­πτύ­ξει μια απί­στευ­τη χημεία με το κοι­νό τους.

Και φτά­νου­με στο live που σύσ­σω­μη η ροκ Αθή­να ανέ­με­νε. Το live με το οποίο θα έκλει­νε η αυλαία της πρό­σφα­της ευρω­παϊ­κής τους περιο­δεί­ας, «Claws over Europe».

Παρα­σκευή 19 Δεκεμ­βρί­ου. Ο κόσμος έξω από το Gagarin πολύς, ήδη από νωρίς το από­γευ­μα, μιας και τα ενα­πο­μεί­να­ντα εισι­τή­ρια ήταν ελά­χι­στα. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που δεν κατόρ­θω­σαν να περά­σουν την πόρ­τα της μου­σι­κής σκη­νής της Λιο­σί­ων. Όσοι όμως τα κατά­φε­ραν θα λένε σε μερι­κά χρό­νια με καμά­ρι: «Ήμουν κι εγώ εκεί!».

Αρμό­διοι να ανοί­ξουν τη βρα­διά και να μας προ­ε­τοι­μά­σουν για τη συνέ­χεια, ήταν οι Sadhus (The Smoking Community). Sludge μπά­ντα, αγα­πη­μέ­νοι στο κοι­νό κι ακό­μα περισ­σό­τε­ρο αγα­πη­μέ­νοι στους 1000mods. Αγά­πη μπό­λι­κη, δοσμέ­νη στο κοι­νό με μια λίγο πιο brutal και ωμή διά­θε­ση, αν κρί­νου­με από τα σχι­σμέ­να φωνη­τι­κά και την επι­θε­τι­κό­τη­τα των τυμπάνων.

Στιγ­μή που χωρίς αμφι­βο­λία ξεχώ­ρι­σε και που προ­σω­πι­κά ήλπι­ζα να ζήσω, ήταν η εκτέ­λε­ση του «Make Me 20 Euros», όπως του αρμό­ζει. Συνο­δεία δηλα­δή του Δάνη των 1000mods και του Mike των Lucky Funeral — μία on stage σύμπρα­ξη που πολ­λοί περί­με­ναν. Στο μονό­ω­ρο setlist συμπε­ρι­λή­φθη­σαν τα: «Burned By Hand», «Bampoola», καθώς και ένα νέο κομ­μά­τι που τιτλο­φο­ρεί­ται ως «Abduction».

Η συνέ­χεια ήταν προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη. Μετά την πρώ­τη καλη­σπέ­ρα και τα ευχα­ρι­στή­ρια στους Sadhus (The Smokin Community), ο Δάνης είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά “Όταν ξεκι­νού­σα­με το 2007, τα παι­διά από τους Sadhus μας είπαν «μάγκες προ­χω­ρά­τε, εμείς είμα­στε μαζί σας»”. Επι­βε­βαιώ­θη­κε με αυτό τον τρό­πο το ότι «Η μου­σι­κή μάς ενώνει».

Έστω και μία φορά να είχες παρα­κο­λου­θή­σει τους 1000mods στο παρελ­θόν, φαντα­ζό­σουν την εξέ­λι­ξη της βρα­διάς. Επί­σης, κανείς δεν επρό­κει­το να μεί­νει άθι­χτος. Την έκφρα­ση «όμορ­φα κι ωραία» μόνο σαν πολυ­τέ­λεια θα μπο­ρού­σε να την εκλά­βει κάποιος. Η μου­σι­κή, σε κάθε περί­πτω­ση, σε προ­κα­λεί να εκφρά­σεις τη συναι­σθη­μα­τι­κή σου κατά­στα­ση, όποια κι αν είναι αυτή. Η συγκε­κρι­μέ­νη μου­σι­κή σε προ­κα­λεί να επι­δο­θείς σε χορευ­τι­κές κινή­σεις χαο­τι­κές, που σε κάνουν να χάνεις την αίσθη­ση του χώρου και του χρό­νου. Ουκ ολί­γες φορές μου πέρα­σε από το νου το ρητό «Punk dancing for self defense», ελλη­νι­στί «Πανκ χορός για αυτο­ά­μυ­να». Ούσα από τους τυχε­ρούς που βρί­σκο­νταν μπρο­στά στη σκη­νή καθ’ όλη τη διάρ­κεια της συναυ­λί­ας, οφεί­λω να ομο­λο­γή­σω πως το άνω­θεν ρητό επι­βε­βαιώ­θη­κε στο μεγα­λείο του. Στα highlights συγκα­τα­λέ­γε­ται το encore με τα «Modesty» και «El Rollito», όπως επί­σης τα αγα­πη­μέ­να «Low» και «Horses’ Green».

Πολ­λοί ήταν αυτοί που τόλ­μη­σαν να χαρα­κτη­ρί­σουν το live αυτό ως μία από τις καλύ­τε­ρες στιγ­μές του συναυ­λια­κού 2014. Θα συμ­φω­νή­σω, χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη και θα συμπλη­ρώ­σω πως πλέ­ον το εν λόγω γεγο­νός απο­τε­λεί σημείο ανα­φο­ράς στη μέχρι τώρα πορεία τους. Μια πορεία, απ’ ό,τι φαί­νε­ται, πολ­λά υποσχόμενη.

Δισκο­γρα­φία:
• Blank Reality (2007 self-released) — EP, CD
• Liquid Sleep (2009 Sui sound /CTS) — EP, 7’’
• 1000mods Vs Wight (2010 FAT & HOLY) — Split Tape
• Super Van Vacation (2011 Kozmik Artifactz / CTS) — 2LP, CD, (2LP reissue 2013 CTS)
• Valley Of Sand (2012 The Lab recs ) — EP, 12’’
• Vultures (2014 The Lab recs) — LP, CD

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο