Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

104 ΧΡΟΝΙΑ από την ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Οι λενινιστικές επεξεργασίες που άνοιξαν το δρόμο για τη νίκη

«Η κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη. Είναι ολο­κά­θα­ρο ότι πραγ­μα­τι­κά τώρα πια κάθε καθυ­στέ­ρη­ση της εξέ­γερ­σης ισο­δυ­να­μεί με θάνα­το (…)
Η υπό­θε­ση πρέ­πει να κρι­θεί το δίχως άλλο σήμε­ρα το βρά­δυ ή τη νύχτα.
Η ιστο­ρία δεν θα συγ­χω­ρή­σει την καθυ­στέ­ρη­ση στους επα­να­στά­τες που θα μπο­ρού­σαν να νική­σουν σήμε­ρα (και σίγου­ρα θα κινή­σουν), αλλά θα κιν­δύ­νευαν να χάσουν πολ­λά αύριο, θα κιν­δύ­νευαν να τα χάσουν όλα
(…)
Η κυβέρ­νη­ση κλο­νί­ζε­ται. Πρέ­πει να την απο­τε­λειώ­σου­με με κάθε θυσία!
Η καθυ­στέ­ρη­ση της δρά­σης ισο­δυ­να­μεί με θάνα­το
».

Β.Ι. Ουλιά­νοφ (Λένιν)

Πριν από 104 χρόνια ο κόσμος συγκλονίστηκε από τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης.

 

Η νίκη του Οκτώ­βρη όμως δεν ήρθε ξαφ­νι­κά. Είχε προη­γη­θεί μια πολυ­ε­τής και σύν­θε­τη προ­σπά­θεια θεω­ρη­τι­κής, πολι­τι­κής και πρα­κτι­κής επα­να­στα­τι­κής δρά­σης του μπολ­σε­βί­κι­κου Κόμ­μα­τος.

Εξάλ­λου, καθο­ρι­στι­κής σημα­σί­ας για τη νίκη της Επα­νά­στα­σης ήταν η επε­ξερ­γα­σία και ανά­πτυ­ξη της πολι­τι­κής γραμ­μής των μπολ­σε­βί­κων, με επι­κε­φα­λής τον Λένιν, όλη την κρί­σι­μη περί­ο­δο από τον Φλε­βά­ρη του 1917, που ανα­τρά­πη­κε ο τσα­ρι­σμός, μέχρι τον Οκτώ­βρη. Η περί­ο­δος αυτή, μέσα και από τα έργα του Λένιν, απο­τε­λεί κορυ­φαίο παρά­δειγ­μα, μέσα από το οποίο ανα­δει­κνύ­ε­ται η ικα­νό­τη­τα δια­μόρ­φω­σης επα­να­στα­τι­κής πολι­τι­κής, η διε­ξα­γω­γή της δια­πά­λης με την αστι­κή τάξη, τους ελιγ­μούς της, αλλά και τις δυνά­μεις που ωθούν στον συμ­βι­βα­σμό, με στα­θε­ρή πυξί­δα την πάλη για την κατά­κτη­ση της εργα­τι­κής εξουσίας.

Λένιν Οκτώβρης

Τη νύχτα ο Λένιν έφτα­σε στο Σμόλ­νι ανα­λαμ­βά­νο­ντας την καθο­δή­γη­ση της εξέγερσης.

Ο μπολ­σε­βί­κος Β. Αντό­νοφ — Οφσέ­εν­κο, ένας από τους καθο­δη­γη­τές της στρα­τιω­τι­κής εφό­δου στα Χει­με­ρι­νά Ανά­κτο­ρα, ανα­φέ­ρει σε μια γλα­φυ­ρή αφή­γη­ση: «Στο άλλο δωμά­τιο βρί­σκου­με μια ολό­κλη­ρη ομά­δα ανθρώ­πων, που παρί­στα­ναν την Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση. Κάθο­νται γύρω από ένα τρα­πέ­ζι και μοιά­ζουν μ’ έναν τρε­μου­λια­στό γκρι­ζό­χρω­μο λεκέ. “Στο όνο­μα της Στρα­τιω­τι­κής Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής σας συλ­λαμ­βά­νω!” τους δηλώ­νω. Οι πρώ­ην υπουρ­γοί παρα­δί­δουν τα έγγρα­φα και τα όπλα που τους από­μει­ναν. Η Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση δεν υπάρ­χει πια»

Ριζοσπάστης Σ|Κ 6-7 Νοε 2021

🔺  Δείτε το σημερινό αφιέρωμα του Ριζοσπάστη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο