Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

104 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ: Ακούς το μέλλον να ξεδιπλώνει εκατομμύρια κόκκινες σημαίες…

«Ν’ ακούς τα βήμα­τα της λευ­τε­ριάς να βαδί­ζουν στο μέλ­λον, ν’ ακούς το μέλ­λον να ξεδι­πλώ­νει εκα­τομ­μύ­ρια κόκ­κι­νες σημαί­ες πάνω απ’ το γέλιο των παι­διών και των κήπων. Να κιό­λας βλέ­που­με τη νύχτα ετού­τη ανά­με­σα στο άνοιγ­μα της σιω­πής να κρέ­με­ται απ’ τους κρί­κους δυο μεγά­λων άστρων το λου­κέ­το της οικου­μέ­νης ξεκλεί­δω­το». Γ. Ρίτσος

Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια ζωής και δρά­σης συμπλη­ρώ­νει σήμε­ρα το Κόμ­μα μας, το ΚΚΕ.

104 χρό­νια ασί­γα­στης, πρω­το­πό­ρας πάλης για τους πόθους και τα δίκια της εργα­τι­κής τάξης, όλου του λαού, για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, για τον σοσια­λι­σμό ‑κομ­μου­νι­σμό.

Το Α’ Πανελ­λα­δι­κό Σοσια­λι­στι­κό Συνέ­δριο, Ιδρυ­τι­κό του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δος (ΣΕΚΕ), που το 1924 μετο­νο­μά­στη­κε σε ΚΚΕ, έγι­νε από τις 17 έως τις 23 του Νοέμ­βρη στον Πει­ραιά, στα γρα­φεία του Συν­δέ­σμου Μηχα­νι­κών Ατμόπλοιων.

Η ίδρυ­ση του ΣΕΚΕ δεν ήταν τυχαίο γεγο­νός. Ήταν συνέ­πεια μιας μακρό­χρο­νης πορεί­ας που ακο­λού­θη­σε το εργα­τι­κό και το σοσια­λι­στι­κό κίνη­μα στη χώρα μας. Ήταν το νομο­τε­λεια­κό απο­τέ­λε­σμα της κοι­νω­νι­κής εξέ­λι­ξης, ο ώρι­μος καρ­πός της ανά­πτυ­ξης του εργα­τι­κού κινή­μα­τος και της συνέ­νω­σής του με τις ιδέ­ες του σοσιαλισμού.

Το Συνέ­δριο ενέ­κρι­νε με πλειο­ψη­φία το Ιδρυ­τι­κό Ψήφι­σμα του ΣΕΚΕ, τις Αρχές και το Πρό­γραμ­μά του, υπό­μνη­μα για τα εξω­τε­ρι­κά ζητή­μα­τα, ψήφι­σμα για την ίδρυ­ση Βαλ­κα­νι­κής Δημο­κρα­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας, το Κατα­στα­τι­κό του Κόμ­μα­τος, ενώ εκδό­θη­κε χαι­ρε­τι­στή­ριο ψήφι­σμα προς τη νεα­ρή Σοβιε­τι­κή Ρωσία αλλά και «δια­μαρ­τυ­ρία διά την μελε­τω­μέ­νην επέμ­βα­σιν των συμ­μά­χων κατά της νεα­ράς Σοβιε­τι­κής Δημοκρατίας».

Στο Ιδρυ­τι­κό Ψήφι­σμα σημειώ­νε­ται ότι το Κόμ­μα βασί­ζε­ται πάνω σε δύο θεμε­λιώ­δεις αρχές: Στην «πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή οργά­νω­ση του προ­λε­τα­ριά­του σε ξεχω­ρι­στό κόμ­μα τάξε­ως διά την κατά­κτη­σιν της πολι­τι­κής εξου­σί­ας και την δημο­σιο­ποί­η­σιν των μέσων της παρα­γω­γής και ανταλ­λα­γής, δηλ. την μετα­βο­λήν της κεφα­λαιο­κρα­τι­κής κοι­νω­νί­ας εις κοι­νω­νί­αν κολ­λε­χτι­βι­κήν ή κομ­μου­νι­στι­κήν». Και στη «διε­θνή συνεν­νό­η­ση και δρά­ση των εργατών». 

Στις Αρχές και στο Πρό­γραμ­μα του Κόμ­μα­τος τονί­ζε­ται η ανα­γκαιό­τη­τα της κοι­νω­νι­κής επα­νά­στα­σης για «την απε­λευ­θέ­ρω­σιν όχι μόνο των προ­λε­τα­ρί­ων αλλά και ολο­κλή­ρου της ανθρω­πό­τη­τος που υπο­φέ­ρει σήμε­ρον». Προ­στί­θε­ται δε ότι ο αγώ­νας της εργα­τι­κής τάξης «είναι ανα­γκα­στι­κώς και πολι­τι­κός αγών, (επει­δή) δεν δύνα­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­ση την ιστο­ρι­κήν της απο­στο­λήν χωρίς να γίνη κάτο­χος της πολι­τι­κής εξου­σί­ας, όπερ δύνα­ται να κατορ­θώ­ση μόνον δι’ ενιαί­ας επα­να­στα­τι­κής δρά­σε­ως της παγκο­σμί­ου εργα­τιάς, οργα­νω­μέ­νης σε ξεχω­ρι­στό εργα­τι­κό κόμμα». 

Το Συνέ­δριο κατέ­λη­ξε με την εκλο­γή πεντα­με­λούς Κεντρι­κής Επι­τρο­πής, απο­τε­λού­με­νης από τους Αρί­στο Αρβα­νί­τη, Δημο­σθέ­νη Λιγδό­που­λο, Στα­μά­τη Κόκ­κι­νο, Μιχα­ήλ Σιδέ­ρη και Νίκο Δημη­τρά­το. Και τρι­με­λή Εξε­λεγ­κτι­κή Επι­τρο­πή, από τους Γιώρ­γη Πισπι­νή, Σπύ­ρο Κομιώ­τη και Αβρα­άμ Μπε­να­ρό­για. Διευ­θυ­ντής της εφη­με­ρί­δας «Εργα­τι­κός Αγών», που ήταν το επί­ση­μο δημο­σιο­γρα­φι­κό όργα­νο του Κόμ­μα­τος, εκλέ­χτη­κε ο Δημο­σθέ­νης Λιγδόπουλος.

Μια υπε­ρε­κα­το­ντά­χρο­νη πορεία αγώ­νων, θυσιών, πάλης για το σύγ­χρο­νο και επί­και­ρο, για το πραγ­μα­τι­κό νέο, τον σοσια­λι­σμό — κομ­μου­νι­σμό, ξεκινούσε…

Με ορμή από την υπερεκατοντάχρονη πορεία του Κόμματος πορευόμαστε για τους υψηλούς στόχους

Σχε­δόν 1,5 χρό­νο μετά το 21ο Συνέ­δριο δου­λεύ­ου­με πλα­τιά με τις Απο­φά­σεις του, θέλο­ντας αυτές να δια­πο­τί­σουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τη ζωή και τη δρα­στη­ριό­τη­τα των Οργα­νώ­σε­ων, το με-γάλο πολι­τι­κό άνοιγ­μα που γίνε­ται, την πρω­το­πό­ρα παρέμ­βα­ση στους αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται και όλα αυτά μέσα από το πρί­σμα της νέας φάσης που εξε­λίσ­σε­ται με την όξυν­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων, τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο με τις επι­πτώ­σεις του και τη διό­γκω­ση των προ­ϋ­παρ­χό­ντων δει­νών για τους λαούς.

Ανα­φέ­ρει η Πολι­τι­κή Από­φα­ση του 21ου Συνε­δρί­ου του ΚΚΕ: «Δηλώ­νου­με την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά μας να μετρή­σου­με βήμα­τα στο να γίνε­ται ακό­μα πιο δια­κρι­τός ο ρόλος του ΚΚΕ ως ισχυ­ρής οργα­νω­μέ­νης πρω­το­πο­ρί­ας, φορέα νέων επα­να­στα­τι­κών ιδε­ών. Να μετρή­σου­με βήμα­τα στην οργά­νω­ση της εργα­τι­κής τάξης, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων της πόλης, των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών, των νέων και των γυναι­κών εργα­τι­κής — λαϊ­κής έντα­ξης ή κατα­γω­γής, στα σωμα­τεία τους, στους συλ­λό­γους και τους φορείς τους, στην προ­ώ­θη­ση του συντο­νι­σμού της δρά­σης τους, της αλλη­λεγ­γύ­ης τους, της κοι­νω­νι­κής τους συμ­μα­χί­ας, στην ανά­πτυ­ξη της πάλης τους σε αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή — αντι­μο­νο­πω­λια­κή κατεύθυνση.

Είμα­στε σήμε­ρα πιο ικα­νοί να κλι­μα­κώ­νου­με την πάλη, να περ­νά­με στην αντε­πί­θε­ση, να επι­διώ­κου­με οι καθη­με­ρι­νοί αγώ­νες και ο τοπι­κός — κλα­δι­κός συντο­νι­σμός της πάλης να μετα­τρέ­πο­νται στην πορεία σε ένα ενιαίο, πανελ­λα­δι­κά συντο­νι­σμέ­νο κίνη­μα της εργα­τι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της, όσο γίνε­ται πιο μαζι­κό, εδραιω­μέ­νο στους τόπους δου­λειάς, στους κλά­δους, σε κάθε περιο­χή, με αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή — αντι­μο­νο­πω­λια­κή κατεύ­θυν­ση, ενα­ντί­ω­σης στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ. Ένα τέτοιο πανελ­λα­δι­κό και διε­θνι­στι­κό ταυ­τό­χρο­να κίνη­μα μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί μόνο το ΚΚΕ με τη δρά­ση του, ως καθο­δη­γη­τι­κή δύνα­μη για την ανα­τρο­πή του σημε­ρι­νού συσχε­τι­σμού, για το άνοιγ­μα του δρό­μου για τον σοσιαλισμό.

Μέχρι το 22ο Συνέ­δριο μπο­ρού­με να διευ­ρύ­νου­με απο­φα­σι­στι­κά τους δεσμούς μας με πλα­τιές εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις, με την πιο ενερ­γή συμ­με­το­χή και δρά­ση τους μέσα στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, αλλά και την έντα­ξή τους στο δρα­στή­ριο κι ενερ­γό περί­γυ­ρο του ΚΚΕ, τη συμ­με­το­χή τους σε όλες τις μεγά­λες κοι­νω­νι­κές και πολι­τι­κές μάχες που έχου­με μπρο­στά μας τα επό­με­να χρόνια.

Εως το επό­με­νο Συνέ­δριο, μπο­ρού­με να προ­χω­ρή­σου­με πιο θαρ­ρε­τά και δυνα­μι­κά στην οικο­δό­μη­ση πολ­λών νέων ΚΟΒ του Κόμ­μα­τος και ΟΒ της ΚΝΕ, στη δημιουρ­γία μαχη­τι­κών πυρή­νων του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ παντού, σε μαζι­κή ανα­νέ­ω­ση των γραμ­μών μας με νέες στρα­το­λο­γί­ες από την εργα­τι­κή τάξη, από τα σύμ­μα­χά της μεσαία στρώ­μα­τα, ειδι­κό­τε­ρα από τη νεο­λαία, τις γυναίκες».

Πηγή: «Ριζο­σπά­στης».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο