Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

11 Ιουλίου 1995: Η σφαγή στη Σρεμπρένιτσα, ποιοι ευθύνονται;

11 Ιου­λί­ου 1995, η σφα­γή στη Σρε­μπρέι­τσα, η μεγα­λύ­τε­ρη σφα­γή που γνώ­ρι­σε η Ευρώ­πη μετά το Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, συνη­θί­ζουν να γρά­φουν απο­δί­δο­ντας τις ευθύ­νες στους Σερ­βο­βόσ­νιους,  υπό τον στρα­τη­γό Ράτ­κο Μλά­ντιτς και την πολι­τι­κή κάλυ­ψη του Ράντο­βαν Κάρα­τζιτς και του Σλό­μπο­νταν Μιλόσεβιτς,

Μια σφα­γή, ωστό­σο, που είναι εξαι­ρε­τι­κά αμφι­σβη­τή­σι­μη όσον αφο­ρά τις ευθύ­νες και χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως πλυ­ντή­ριο για το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα στην πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βία. Και αυτό είναι το μεγα­λύ­τε­ρο έγκλη­μα μετά το Β Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Ένα έγκλη­μα που ξεκί­νη­σε με την υπο­κί­νη­ση του εμφυ­λί­ου, την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση και τη σφα­γή της Γιου­γκο­σλα­βί­ας με μια σει­ρά προ­βο­κά­τσιες όπως ο βομ­βαρ­δι­σμός της αγο­ράς του Σερά­γε­βο (απο­τέ­λε­σμα της δρά­σης ξένων μυστι­κών υπη­ρε­σιών) κλπ.

Η σφα­γή στη Σρε­μπρέ­νι­τσα  χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για την έντα­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης και το δια­με­λι­σμό της χώρας, όμως υπάρ­χουν ακό­μη σοβα­ρά ερω­τη­μα­τι­κά για το τι πραγ­μα­τι­κά συνέ­βη στη Σρεμπρένιτσα.

Τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα δεί­χνουν ότι από τα 2.500 θύμα­τα (και όχι 8.500 όπως εμφα­νί­ζο­νταν) με βάση μαρ­τυ­ρί­ες Σκαν­δι­να­βών ιατρο­δι­κα­στών αρκε­τοί σοροί ανθρώ­πων που είχαν σκο­τω­θεί σε άλλους τόπους και άσχε­τες περιό­δους μετα­φέρ­θη­καν στη συγκε­κρι­μέ­νη πόλη. Μάλι­στα, δικα­στι­κή έρευ­να των ολλαν­δι­κών αρχών επέρ­ρι­ψε τις ευθύ­νες για τη σφα­γή στη Σρε­μπρέ­νι­τσα όχι στους Σερ­βο­βόσ­νιους στρα­τιώ­τες, αλλά στο ρόλο της τότε ολλαν­δι­κής κυβέρ­νη­σης, καθώς η περιο­χή φρου­ρού­νταν από Ολλαν­δούς κυανόκρανους.

Η κατάθεση Μιλόσεβιτς στη δίκη παρωδία στη Χάγη

«-Ρωτή­στε τον Ζακ Σιράκ για τη Σρε­μπρέ­νι­τσα !», δήλω­νε με νόη­μα ο Σλό­μπο­νταν Μιλό­σε­βιτς, ανα­φο­ρι­κά με το κατη­γο­ρη­τή­ριο για τους πολέ­μους της Κρο­α­τί­ας και της Βοσ­νί­ας. Και συνέ­χι­σε, θυμί­ζο­ντας σε όσους ήθε­λαν να «ξεχά­σουν», πως οι σφα­γές χιλιά­δων μου­σουλ­μά­νων στο θύλα­κα της Σρε­μπρέ­νι­τσα τον Ιού­λη του 1995, ήταν το απο­τέ­λε­σμα συμ­φω­νί­ας που είχε κάνει ο Γάλ­λος στρα­τη­γός Μπερ­νάρ Ζαν­βιέ (επι­κε­φα­λής δύνα­μης κυα­νο­κρά­νων), με στε­λέ­χη των Βόσ­νιων μου­σουλ­μά­νων με προ­φα­νή στό­χο …«μία τρο­με­ρή προ­βο­κά­τσια που θα ταρα­κου­νού­σε τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα και θα την έκα­νε να συναι­νέ­σει στις μετέ­πει­τα ΝΑΤΟι­κές αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές κατά των Βόσ­νιων Σέρβων».

Ο Μιλό­σε­βιτς σημείωσε:

«Θέλω να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια γι’ αυτό το παρα­νοϊ­κό έγκλη­μα, προς χάριν της δικαιο­σύ­νης… Συμ­φώ­νη­σαν, λίγες μέρες πριν το τρα­γι­κό αυτό γεγο­νός, στο σπί­τι μου­σουλ­μά­νου δημο­τι­κού αξιω­μα­τού­χου, να δια­πρά­ξουν αυτό το έγκλη­μα: Να εγκα­τα­λεί­ψουν δηλα­δή τη Σρε­μπρέ­νι­τσα και να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν αυτή τη σφαγή»…

Ένας πράκτορας αποκαλύπτει

πρώ­ην πρά­κτο­ρας της CIA Ρόμπερτ Μπέιρ, που συμ­με­τεί­χε σε επι­χει­ρή­σεις των αμε­ρι­κα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών στον πόλε­μο της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, απο­κα­λύ­πτει τον ρόλο των ΗΠΑ, σημειώ­νο­ντας πως «η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση πλή­ρω­σε πολ­λούς (σημ: πολι­τι­κούς, ΜΚΟ, δημο­σιο­γρά­φους) για να γίνει ο πόλε­μος». Τα απο­σπά­σμα­τα από τη συνέ­ντευ­ξη του Μπέιρ δημο­σί­ευ­σε ο αντα­πο­κρι­τής του Mega στις ΗΠΑ Μιχά­λης Ιγνατίου.

«Στό­χος μας ήταν να διχά­σου­με τους λαούς της Γιου­γκο­σλα­βί­ας ώστε να απο­σχι­στούν, μέσω της πρό­κλη­σης μίσους και του εθνι­κι­σμού […] Η Σρε­μπρέ­νι­τσα θυσιά­στη­κε για κερ­δί­σουν οι ΗΠΑ μια δικαιο­λο­γία για να επι­τε­θούν κατά των Σέρ­βων», ανα­φέ­ρει και συνεχίζει:

»Το 1992 ήμουν ξανά στη Βοσ­νία με απο­στο­λή την εκπαί­δευ­ση μονά­δων του Βοσ­νια­κού στρα­τού, καθώς η Βοσ­νία είχε μόλις ανα­κη­ρύ­ξει την ανε­ξαρ­τη­σία της. Η Σρε­μπρέ­νι­τσα είναι μια παρα­φου­σκω­μέ­νη ιστο­ρία και πολ­λοί άνθρω­ποι την έχουν απο­δε­χτεί. Ο αριθ­μός των νεκρών είναι ο ίδιος με τον αριθ­μό των Σέρ­βων και άλλων που σκο­τώ­θη­καν, αλλά η Σρε­μπρέ­νι­τσα που­λή­θη­κε στην πολι­τι­κή αγορά.

»Ο επι­κε­φα­λής μου, πρώ­ην γερου­σια­στής, έλε­γε συνε­χώς πως μερι­κά καθάρ­μα­τα θα στα­λούν στη Βοσ­νία. Έναν μήνα πριν την υπο­τι­θέ­με­νη γενο­κτο­νία στην Σρε­μπρέ­νι­τσα, μου είπε πως η πόλη θα «γίνει πρω­το­σέ­λι­δο» σε όλον τον κόσμο. Όταν ρώτη­σα το για­τί, μου είπε απλώς, «θα δεις». Ο Βοσ­νια­κός στρα­τός πήρε εντο­λή να επι­τε­θεί σε σπί­τια και σε αμά­χους, στους κατοί­κους της Σρε­μπρέ­νι­τσα. Την ίδια ώρα οι Σέρ­βοι δέχο­νταν επί­θε­ση από την άλλη πλευ­ρά. Προ­φα­νώς κάποιος είχε πλη­ρω­θεί για τους υποκινήσει.

»Ένο­χοι για την Σρε­μπρέ­νι­τσα είναι οι Βόσ­νιοι, οι Σέρ­βοι και οι Αμε­ρι­κα­νοί. Όλοι όμως ρίχνουν τις ευθύ­νες στους Σέρ­βους. Δυστυ­χώς πολ­λά από τα θύμα­τα που θεω­ρού­ντο μου­σουλ­μά­νοι ήταν Σέρ­βοι ή άλλων εθνι­κο­τή­των. Πριν μερι­κά χρό­νια, ένας φίλος πρώ­ην πρά­κτο­ρας ο οποί­ος τώρα εργά­ζε­ται στο ΔΝΤ, μου είπε ότι η σφα­γή στη Σρε­μπρέ­νι­τσα ήταν προ­ϊ­όν συμ­φω­νί­ας αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και Βόσ­νιων πολι­τι­κών. Η πόλη θυσιά­στη­κε για κερ­δί­σουν οι ΗΠΑ μια δικαιο­λο­γία προ­κει­μέ­νου να επι­τε­θούν κατά των Σέρ­βων (Πηγή).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο