Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1/10/1946: Το Δικαστήριο της Νυρεμβέργης βγάζει τις αποφάσεις του

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Η Δίκη της Νυρεμ­βέρ­γης διε­νερ­γή­θη­κε από Διε­θνές Στρα­τιω­τι­κό Δικα­στή­ριο, που συνε­δρί­α­σε στο δικα­στι­κό μέγα­ρο της Νυρεμ­βέρ­γης. Ξεκί­νη­σε στις 20 Νοεμ­βρί­ου του 1945 μέχρι την 1η Οκτω­βρί­ου 1946, με κατη­γο­ρού­με­νους 24 μέλη του Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κού Γερ­μα­νι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος και οκτώ ναζι­στι­κές οργανώσεις.

Το Δικα­στή­ριο που συστά­θη­κε ήταν απο­τέ­λε­σμα μιας συμ­φω­νί­ας, την οποία υπέ­γρα­ψαν οι Κυβερ­νή­σεις των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας και της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών στις 8 Αυγού­στου 1945 στο Λον­δί­νο για την δίκη και πιθα­νή κατα­δί­κη όλων των εγκλη­μα­τιών πολέ­μου των προ­ερ­χό­με­νων από τον Άξονα.

Η συμ­φω­νία αυτή προ­έ­βλε­πε ότι το Δικα­στή­ριο θα απαρ­τι­ζό­ταν από τέσ­σε­ρα μέλη, καθέ­να από τα οποία θα είχε και ένα ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό. Τόσο τα τακτι­κά, όσο και τα ανα­πλη­ρω­μα­τι­κά μέλη, θα ορί­ζο­νταν από τις υπο­γρά­φου­σες τη συμ­φω­νία Κυβερ­νή­σεις. Απαρ­τία θεω­ρεί­ται ότι έχει το Δικα­στή­ριο μόνον όταν παρί­στα­νται και τα τέσ­σε­ρα μέλη του (τακτι­κά ή ανα­πλη­ρω­μα­τι­κά). Αφέ­θη­κε ανοι­κτό το θέμα να υπάρ­ξουν και άλλες δίκες, αν προ­έ­κυ­πτε τέτοια ανά­γκη κατά την ακρο­α­μα­τι­κή διαδικασία.Στο Δικα­στή­ριο συμ­με­τεί­χε, επί­σης, και η Γαλλία.

Οι βασι­κές κατη­γο­ρί­ες, για τις οποί­ες θα λογο­δο­τού­σαν οι υπό­δι­κοι, ήταν:

(Α) Συνω­μο­σία για το σχε­δια­σμό και την εξα­πό­λυ­ση επι­θε­τι­κών ενερ­γειών και άλλων εγκλη­μά­των κατά της Παγκό­σμιας Ειρήνης.

(Β) Εγκλή­μα­τα κατά της Ειρή­νης: Συγκε­κρι­μέ­να ο σχε­δια­σμός, η προ­ε­τοι­μα­σία, η έναρ­ξη, η εξα­πό­λυ­ση πολέ­μου ή επί­θε­σης ή πολέ­μου κατά παρά­βα­ση των διε­θνών συν­θη­κών, συμ­φω­νιών ή δια­βε­βαιώ­σε­ων, ή συμ­με­το­χή σε κοι­νό σχέ­διο συνω­μο­σί­ας για την επί­τευ­ξη οποιου­δή­πο­τε από τους παρα­πά­νω στόχους.

(Γ) Εγκλή­μα­τα Πολέ­μου: Συγκε­κρι­μέ­να, παρα­βιά­σεις των νόμων και των κανό­νων του πολέ­μου. Σε αυτά περι­λαμ­βά­νο­νται — δεν περιο­ρί­ζο­νται όμως σε αυτά — δολο­φο­νί­ες, κακο­με­τα­χεί­ρι­ση ή εκτό­πι­ση για κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία ή οποιο­δή­πο­τε άλλου σκο­πό ιδιω­τών από κατα­κτη­μέ­νη χώρα, δολο­φο­νία ή κακο­με­τα­χεί­ρι­ση αιχ­μα­λώ­των πολέ­μου ή ναυ­τι­κών, εκτέ­λε­ση ομή­ρων, λεη­λα­σί­ες δημό­σιας ή ιδιω­τι­κής περιου­σί­ας, απρό­κλη­τη κατα­στρο­φή πόλε­ων, κωμο­πό­λε­ων ή χωριών ή κατα­στρο­φές μη υπα­γο­ρευό­με­νες από στρα­τιω­τι­κή ανάγκη.

(Δ) Εγκλή­μα­τα κατά της Ανθρω­πό­τη­τος: Συγκε­κρι­μέ­να, δολο­φο­νία, εξό­ντω­ση, υπο­δού­λω­ση, εκτό­πι­ση και άλλες απάν­θρω­πες πρά­ξεις δια­πρά­χθη­καν κατά πολι­τών πριν ή κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου. διώ­ξεις λόγω πολι­τι­κών, φυλε­τι­κών ή θρη­σκευ­τι­κών αιτί­ων ή σχε­τι­κών με οποιο­δή­πο­τε έγκλη­μα το Δικα­στή­ριο ήθε­λε κρί­νει ότι, εκτε­λέ­σθη­κε, είτε παρα­βί­α­σε την τοπι­κή νομο­θε­σία είτε όχι, της χώρας στην οποία διαπράχθηκε.

diki1a

Οι 24

Χέρ­μαν Γκέ­ριγκ — Στρα­τάρ­χης (Reichsmarschall), Αρχη­γός της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας (Luftwaffe) 1935–45, Αρχη­γός του Τετρα­ε­τούς Πλά­νου 1936–45, αρχη­γός της Γκε­στά­πο πριν αυτή περά­σει στη δικαιο­δο­σία των Ες-Ες τον Απρί­λιο του 1934. Αυτο­κτό­νη­σε το βρά­δυ πριν την εκτέ­λε­σή του.

Ρού­ντολφ Ες — Ανα­πλη­ρω­τής Φύρερ του Χίτλερ μέχρι την φυγή του στη Σκω­τία το 1941 στην προ­σπά­θειά του να πετύ­χει συμ­φω­νία ειρή­νης με την Μεγά­λη Βρε­τα­νία. Από τότε ήταν φυλα­κι­σμέ­νος. Μετά την Δίκη εγκλεί­στη­κε στη Φυλα­κή του Σπά­ντα­ου, όπου αυτο­κτό­νη­σε το 1987

Μαρ­τιν Μπόρ­μαν — Διά­δο­χος του Ες ως Γραμ­μα­τέ­ας του Ναζι­στι­κού Κόμ­μα­τος. Δικά­στη­κε και κατα­δι­κά­στη­κε ερή­μην σε θάνατο.

Καρλ Ντέ­νις, Ποι­νή 10 χρό­νια — Αρχη­γός του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού από το 1943, όταν και δια­δέ­χτη­κε τον Ρέντερ. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Βίλ­χελμ Φρίκ — Υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών του Ράιχ 1933–1943. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Χάνς Φρί­τζε — Δημο­φι­λής σχο­λια­στής ραδιο­φώ­νου, υπεύ­θυ­νος του τμή­μα­τος των ειδή­σε­ων στο Υπουρ­γείο Προπαγάνδας.

Βάλ­τερ Φουνκ — Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, δια­δέ­χτη­κε τον Σαχτ ως πρό­ε­δρος της Τρά­πε­ζας του Ράιχ (Reichsbank). Απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε στις 16 Μαΐ­ου 1957 λόγω προ­βλη­μά­των υγείας

Άλφρεντ Γιό­ντλ — Στρα­τάρ­χης (Generaloberst) της Βέρ­μαχτ, υπαρ­χη­γός του Κάι­τελ και Αρχη­γός του Επι­χει­ρη­σια­κού του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου της Βέρ­μαχτ 1938–1945. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Ερνστ Κάλ­τεν­μπρούν­νερ — Αρχη­γός του RSHA, 1943–1945. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Βίλ­χελμ Κάι­τελ — Αρχη­γός του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου της Βέρ­μαχτ και ντε φάκτο υπουρ­γός, 1938–45. Εξέ­φρα­σε μετα­μέ­λεια. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Γκού­σταφ Κρούπ φον Μπό­λεν ουντ Χάλ­μπαχ — Μεγα­λο­βιο­μή­χα­νος, πρό­ε­δρος της Friedrich Krupp AG, 1912–45. Δεν ήταν δυνα­τόν να παρα­στεί σε δίκη λόγω προ­βλη­μά­των υγεί­ας, παρά­λυ­τος από το 1941. Λόγω λάθους, στη δίκη παρα­πέμ­φθη­κε ο Γκού­σταφ αντί του γιου του, Άλφριντ Κρουπ, ο οποί­ος διεύ­θυ­νε τον Όμι­λο στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του πολέ­μου στη θέση του πατέ­ρα του.

Ρόμπερτ Λέι — Επι­κε­φα­λής του Γερ­μα­νι­κού Μετώ­που Εργα­σί­ας. Αυτο­κτό­νη­σε πριν την έναρ­ξη της δίκης στις 25 Οκτω­βρί­ου 1945.

Κον­στα­ντίν Φον Νοι­ρατ — 15 χρό­νια — Υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών 1932–1938. Αργό­τε­ρε διε­τέ­λε­σε “Προ­στά­της του Ράιχ” της Βοη­μί­ας και της Μορα­βί­ας, από το 1939–1943. Παραι­τή­θη­κε το 1943 λόγω δια­φω­νί­ας του με τον Χίτλερ. Απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε στις 6 Νοεμ­βρί­ου 1954 λόγω προ­βλη­μά­των υγείας.

Φραντς Φον Πάπεν — Καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας το 1932 και Αντι-Καγκε­λά­ριος του Χίτλερ, 1933–34. Πρέ­σβης στην Αυστρία, 1934–38, και στην Τουρ­κία 1939–1944. Αθω­ώ­θη­κε στην Δίκη, αλλά χαρα­κτη­ρί­στη­κε ξανά εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου το 1947 από γερ­μα­νι­κό δικα­στή­ριο από-ναζι­στι­κο­ποί­η­σης, και κατα­δι­κά­στη­κε σε 8 χρό­νια κατα­να­γκα­στι­κών έργων. Αθω­ώ­θη­κε μετά από έφε­ση αφού είχε εκτί­σει δύο χρόνια.
Έριχ Ρέντερ — Αρχη­γός του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού από το 1928 ως το 1943. Απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε λόγω προ­βλη­μά­των υγεί­ας στις 26 Σεπτεμ­βρί­ου 1955.

Γιο­ά­χιμ Φον Ρίμπε­ντροπ — Πρέ­σβης στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, 1936–38, Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, 1938–45. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Αλφρεντ Ρόζεν­μπέργκ — Θεω­ρη­τι­κός δια­μορ­φω­τής της Ρατσι­στι­κής Θεω­ρί­ας. Υπουρ­γός των Ανα­το­λι­κών Κατε­χό­με­νων Περιο­χών, 1941–45. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Φριτς Ζάου­κελ — Πρό­ε­δρος της κομ­μα­τι­κής οργά­νω­σης (Gauleiter) του κρα­τι­δί­ου της Θου­ριγ­γί­ας, 1927–45. Πλη­ρε­ξού­σιος του προ­γράμ­μα­τος εξα­να­γκα­στι­κής εργα­σί­ας του Ράιχ. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Χιάλ­μαρ Σάχτ — Εξέ­χων τρα­πε­ζί­της και οικο­νο­μο­λό­γος. Πρό­ε­δρος της Τρά­πε­ζας του Ράιχ πριν τον πόλε­μο, 1923–30 & 1933–38, και Υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας, 1934–37.

Μπάλ­ντουρ Φον Σίραχ — 20 χρό­νια — Επι­κε­φα­λής της Νεο­λαί­ας του Χίτλερ, 1933–40, Gauleiter της Βιέν­νης, 1940–45. Εξέ­φρα­σε μετα­μέ­λεια. Εξέ­τι­σε όλη την ποι­νή του και απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου 1966.

Αρτουρ Ζάις Ινκ­βαρτ — Έπαι­ξε κύριο ρόλο στην Προ­σάρ­τη­ση της Αυστρί­ας (Anschluss), και διε­τέ­λε­σε για λίγο Αυστρια­κός Καγκε­λά­ριος το 1938. Ανα­πλη­ρω­τής του Φρανκ στην Πολω­νία, 1939–40, και αργό­τε­ρα Επί­τρο­πος του Ράιχ (Reichskommissar) στην κατε­χό­με­νη Ολλαν­δία, 1940–45. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

Αλμπερτ Σπέ­ερ — 20 χρό­νια — Φίλος του Χίτλερ, αρχι­τέ­κτο­νας, Υπουρ­γός Εξο­πλι­σμών από το 1942 ως το τέλος του πολέμου.

Γιου­λιους Στράι­χερ — Gauleiter της Φρα­γκο­νί­ας, 1922 ως το 1940, όταν και απαλ­λά­χτη­κε από την εξου­σία του, αλλά του επι­τρά­πη­κε από τον Χίτλερ να δια­τη­ρή­σει τον επί­ση­μο τίτλο του. Εκδό­της της εβδο­μα­διαί­ας αντι­ση­μι­τι­κής εφη­με­ρί­δας Der Stürmer. Απαγ­χο­νί­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946.

diki1

Από τους 24 κατη­γο­ρού­με­νους κατα­δι­κά­στη­καν οι 19:

*12 σε θάνα­το, εκ των οποί­ων οι 10 εκτε­λέ­στη­καν, ο Μάρ­τιν Μπόρ­μαν κατα­δι­κά­στη­κε ερή­μην (σήμε­ρα γνω­ρί­ζου­με ότι είχε σκο­τω­θεί την ίδια χρο­νιά πριν τη δίκη), και ο Χέρ­μαν Γκέ­ριγκ αυτο­κτό­νη­σε το βρά­δυ πριν την εκτέ­λε­σή του

*3 σε ισό­βια, εκ των οποί­ων 2 απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν μετά από 10 περί­που χρό­νια λόγω προ­βλη­μά­των υγεί­ας και πέθα­ναν λίγα χρό­νια μετά, και ένας αυτο­κτό­νη­σε (;) μέσα στη φυλακή

*4 σε ποι­νές από 10 έως 20 χρό­νια, εκ των οποί­ων 3 εξέ­τι­σαν όλη την ποι­νή τους (20, 20, και 10 χρό­νια), και ένας (15 χρό­νια) απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε λόγω προ­βλη­μά­των υγεί­ας και πέθα­νε δύο χρό­νια μετά

Ενώ 3 αθω­ώ­θη­καν και 2 δεν δικά­στη­καν, ένας λόγω ανή­κε­στης ζημιάς της υγεί­ας του και ένας αυτο­κτό­νη­σε πριν την έναρ­ξη της δίκης

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο