Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Τρία παιδιά θετικά στην Covid-19 εμφανίζουν μια σπάνια φλεγμονώδη νόσο

Τρία παι­διά στις ΗΠΑ που μολύν­θη­καν από τον κορω­νο­ϊό λαμ­βά­νουν θερα­πεία για μια σπά­νια φλεγ­μο­νώ­δη νόσο, η οποία φαί­νε­ται να μοιά­ζει με αυτή που έχει προ­κα­λέ­σει ανη­συ­χία στους για­τρούς στη Βρε­τα­νία, την Ιτα­λία και την Ισπανία.

Και τα τρία παι­διά, ηλι­κί­ας από 6 μηνών έως 8 ετών, λαμ­βά­νουν θερα­πεία στο Columbia University Medical Center της Νέας Υόρ­κης και όλα εμφα­νί­ζουν πυρε­τό και φλεγ­μο­νή στην καρ­διά και την κοι­λια­κή χώρα.

«Αυτή τη στιγ­μή βρι­σκό­μα­στε στο απο­λύ­τως πρώ­το στά­διο, προ­σπα­θού­με να κατα­νο­ή­σου­με τι είναι αυτό», δήλω­σε ο δρ. Μαρκ Γκόρελικ.

Ο Γκό­ρε­λικ, παι­δο­ρευ­μα­το­λό­γος και ανο­σο­λό­γος, δήλω­σε ότι του ζήτη­σαν να εξε­τά­σει τα παι­διά για το ενδε­χό­με­νο να έχουν προ­σβλη­θεί από τη νόσο Kawasaki, μια ασθέ­νεια που προ­κα­λεί­ται από κάποιοι παθο­γό­νο και προ­κα­λεί σοβα­ρή φλεγ­μο­νή στις αρτη­ρί­ες της καρδιάς.

Ιτα­λοί και Βρε­τα­νοί για­τροί ερευ­νούν ενδε­χό­με­νη σύν­δε­ση μετα­ξύ της επι­δη­μί­ας covid-19 και αυτής της σοβα­ρής φλεγ­μο­νώ­δους νόσου που παρου­σιά­ζε­ται στα παι­διά τα οποία φτά­νουν στα νοσο­κο­μεία με υψη­λό πυρε­τό και οίδη­μα στις αρτηρίες.

Ο Γκό­ρε­λικ εκτι­μά ότι δεν πρό­κει­ται για νόσο Kawasaki, αλλά μια παρό­μοια νόσο που προ­κα­λεί­ται όπως και αυτή από έναν μολυ­σμα­τι­κό παρά­γο­ντα που προ­κα­λεί την αντί­δρα­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστήματος.

Τα τρία κρού­σμα­τα στη Νέα Υόρ­κη ανα­κοι­νώ­θη­καν μετά από έκθε­ση που δημο­σί­ευ­σε το πανε­πι­στή­μιο Στάν­φορντ στην Καλι­φόρ­νια, στην οποία ανα­φέ­ρε­ται ότι ένα βρέ­φος 6 μηνών εισή­χθη στο νοσο­κο­μείο με νόσο Kawasaki, όμως αργό­τε­ρα δια­γνώ­στη­κε με covid-19.

«Όταν το τεστ του βρέ­φους βγή­κε θετι­κό, εκπλα­γή­κα­με λίγο», δήλω­σε ο δρ. Ρόσ­νι Μάθιου, ειδι­κός σε φλεγ­μο­νώ­δεις παθή­σεις στο παι­δια­τρι­κό νοσο­κο­μείο Lucile Packard Children’s Hospital του Στάνφορντ.

Ο Μάθιου που έγρα­ψε για το περι­στα­τι­κό στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό Hospital Pediatrics δήλω­σε ότι τα αίτια της νόσου Kawasaki δεν είναι γνω­στά, όμως πολ­λά παθο­γό­να θεω­ρού­νται πιθα­νοί κατα­λύ­τες της ασθέ­νειας, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των κορωνοϊών.

Μέχρι τώρα τα παι­διά είχαν γλι­τώ­σει μερι­κές από τις πιο σοβα­ρές επι­πλο­κές της covid-19.

Ο Γκό­ρε­λικ εκτι­μά ότι σε κάποια παι­διά η ασθέ­νεια παρου­σιά­ζε­ται σε δύο φάσεις: μια αρχι­κή μόλυν­ση και μια δευ­τε­ρο­γε­νής αντί­δρα­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού που εμφα­νί­ζε­ται μερι­κές εβδο­μά­δες αργότερα.

«Φαί­νε­ται ότι μία με δύο εβδο­μά­δες αργό­τε­ρα ίσως το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα αντι­δρά με έναν πολύ απο­διορ­γα­νω­μέ­νο τρό­πο», εξή­γη­σε.

Ο ομά­δα στο Columbia έχει διε­ξά­γει κάποιες προ­κα­ταρ­κτι­κές έρευ­νες και εντό­πι­σε ότι του­λά­χι­στον δύο από τα παι­διά έχουν ένα γονί­διο το οποίο ενδε­χο­μέ­νως να αλλοιώ­νει την αντί­δρα­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού τους.

Από τα τρία παι­διά, το ένα είναι σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, ένα νοση­λεύ­ε­ται στη μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και το τρί­το έχει πάρει εξιτήριο.

Ο Γκό­ρε­λικ επε­σή­μα­νε ότι η εξέ­λι­ξη της νόσου μοιά­ζει με αυτό που συμ­βαί­νει στον οργα­νι­σμό κάποιων ενη­λί­κων που προ­σβάλ­λο­νται από την covid-19 και οι οποί­οι αρρω­σταί­νουν, αρχί­ζουν να αναρ­ρώ­νουν και μετά εμφα­νί­ζουν μια δευ­τε­ρο­γε­νή αντί­δρα­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο