Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφού πιστεύεις στον σοσιαλισμό / κομμουνισμό, γιατί δεν πας να ζήσεις στην Κούβα;

Ένας κου­βα­νός πολί­της, ο Michael Martínez κάτοι­κος Μαϊ­ά­μι, βγή­κε στους δρό­μους για να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί ενα­ντί­ον του Trump κρα­τώ­ντας με σημαία του Τσε
Η δημο­σιο­γρά­φος Sandra Peebles, του τοπι­κού Univisión (ΣΣ |> ας πού­με για να πάμε στα δικά μας, κάτι σαν Skai_Alpha_Mega_Ant1‑S.A. της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης) προ­σπά­θη­σε να τον χει­ρα­γω­γή­σει όπως ήθε­λε, εκμαιεύ­ο­ντας κάποια δήλω­ση ενα­ντί­ον της Κούβας.
«Αφού πιστεύ­εις στον σοσια­λι­σμό / κομ­μου­νι­σμό, για­τί δεν πας να ζήσεις στην Κού­βα;»
Η ερώ­τη­ση τετριμ­μέ­νη, η απά­ντη­ση όμως, που έφε­ρε τα πάνω κάτω, πραγ­μα­τι­κά αφο­πλι­στι­κή: «Στην Κού­βα υπάρ­χει ήδη μια Επα­νά­στα­ση, αυτό που χρειά­ζε­ται είναι να γίνει μία εδώ»!!

ℹ️ Το βίντεο ανα­πα­ρά­χθη­κε στο Twitter και σε άλλα ΜΚΔ

Ακο­λου­θεί μια mini-συνέ­ντευ­ξη του Michael Martínez, όπου –μιλώ­ντας για την παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση των ΜΜΕ ανά­με­σα στ’ άλλα είπε

|   Ερ.
Είναι η κου­βα­νοί μετα­νά­στες στη Φλό­ρι­ντα πραγ­μα­τι­κά «εξό­ρι­στοι», όπως μας λένε;

Michael Martínez activista cubano en miami|>    Απ.
«Η κου­βα­νι­κή κοι­νό­τη­τα στο Μαϊ­ά­μι δεν είναι καθό­λου εξό­ρι­στη, (…) η εξο­ρία υφί­στα­ται για τους συν­δι­κα­λι­στές από την Ονδού­ρα ή την Κολομ­βία, που πραγ­μα­τι­κά διώ­κο­νται», «ποιος εξό­ρι­στος ταξι­δεύ­ει άνε­τα για δια­κο­πές στη χώρα που τον “κατα­διώ­κει”»; ‑παρα­τη­ρεί εύστοχα

Η κου­βα­νι­κή οικο­γέ­νεια είναι ιερή

Σχε­τι­κά με την στρε­βλή εικό­να των ΜΜΕ, των ΜΚΔ, του YouTube κλπ είναι καθα­ρό πως «δημιουρ­γούν εύφο­ρο έδα­φος για τρο­μο­κρα­τία κατά της Κού­βας», όπως επι­βε­βαιώ­θη­κε στην επί­θε­ση ενα­ντί­ον της πρε­σβεί­ας στην Ουά­σινγ­κτον, πριν από λίγες εβδομάδες
Όπως πχ. ο Alex Otaola, ο οποί­ος υπο­στη­ρί­ζει ακό­μη την “ασφυ­ξία” κατά της Κού­βας και τη δια­κο­πή των εμβα­σμά­των και των ταξι­διών, προ­κει­μέ­νου να απο­δεί­ξει ότι –δήθεν, το εμπάρ­γκο των ΗΠΑ δεν προ­κα­λεί ελλεί­ψεις και δυσκο­λί­ες στο λαό.
«Εάν με την πολι­τι­κή τους» συνε­χί­ζει «θέλουν να ενα­ντιω­θούν στην κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, το κάνουν πολύ άτσα­λα και βρώ­μι­κα, βλά­πτο­ντας τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, κάτι που σε εμάς είναι ιερό».

Δια­βά­σα­με μια ανάρ­τη­ση του Martínez αυτές τις μέρες με τίτλο: γελά­ει και το παρ­δα­λό κατσί­κι με τα fake news και τα ψέμα­τα Trump, που μιλά­νε για την (δήθεν) «τερά­στια δύνα­μη που έχουν η Κού­βα και η Βενε­ζου­έ­λα» εδώ στο Μαιά­μι και που «με πλη­ρω­μέ­νους “δια­δη­λω­τές” προ­κα­λούν χάος με δια­μαρ­τυ­ρί­ες κατά της κυβέρ­νη­σης»!!

Michael Martínez activista cubano en miamiΑπλά τους θυμί­ζου­με πως είναι ακρι­βώς οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες που χρη­μα­το­δο­τούν τις guarimbas στη Βενε­ζου­έ­λα και πως η μαύ­ρη κοι­νό­τη­τα δεν είναι κατευ­θυ­νό­με­νη αλλά βγή­κε στους δρό­μους για να καταγ­γεί­λει αυτό το δολο­φο­νι­κό σύστημα

(ΣΣ |> guarimbas-guarimberos |> προ­βο­κά­το­ρες που με φωτιές σε οδο­φράγ­μα­τα, τόσο επί Τσά­βεζ, όσο και επί Μαδού­ρο, δημιούρ­γη­σαν επα­νει­λημ­μέ­να χάος στη χώρα με προ­φα­νείς στοχεύσεις)

✔️  Πηγή Cubainformación <|insurgente.org|>
ℹ️  Michael Martínez Facebook
Δεί­τε και <|cubainformacion.tv|>

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο