Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

11η Σεπτέμβρη: Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, ο μεγαλύτερος τρομοκράτης των λαών

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

«Δεν υπάρ­χει σημαία αρκε­τά μεγά­λη για να καλύψει
τη ντρο­πή του να σκο­τώ­νεις αθώ­ους ανθρώ­πους»
- Χάουαρντ Ζιν.

Αφιε­ρώ­μα­τα επί αφιε­ρω­μά­των λαμ­βά­νουν χώρα από τα κυρί­αρ­χα μέσα ενη­μέ­ρω­σης στην Ελλά­δα και τον κόσμο κάθε χρό­νο στις 11 Σεπτέμ­βρη. Με βαρύ­γδου­πους τίτλους ανα­φέ­ρο­νται στην «κόλα­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας», στη «μέρα που άλλα­ξε τον κόσμο», στην «επί­θε­ση που πάγω­σε την ανθρω­πό­τη­τα», συνο­δεύ­ο­ντας τους με τις γνω­στές εντυ­πω­σια­κές εικό­νες από τους δίδυ­μους πύρ­γους στο Μανχάταν. 

Έχουν περά­σει 17 χρό­νια από το δολο­φο­νι­κό χτύ­πη­μα στην καρ­διά των ΗΠΑ και κανέ­να κρί­σι­μο ερώ­τη­μα δεν έχει απα­ντη­θεί: Ποιοι πραγ­μα­τι­κά σχε­δί­α­σαν και εκτέ­λε­σαν το τρο­μο­κρα­τι­κό χτύ­πη­μα; Για­τί οι παντα­χού παρού­σες μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες των ΗΠΑ δεν απέ­τρε­ψαν την επί­θε­ση; Για­τί ο «εγκέ­φα­λος» του χτυ­πή­μα­τος- σύμ­φω­να με τις αμε­ρι­κα­νι­κές κυβερ­νή­σεις- Οσά­μα Μπιν Λάντεν (ο οποί­ος, παρε­πι­πτό­ντως, δικό τους δημιούρ­γη­μα υπήρ­ξε) παρέ­με­νε ασύλ­λη­πτος επί δέκα χρό­νια; Ενδε­χο­μέ­νως να μην λάβου­με ποτέ απα­ντή­σεις σε αυτά τα ερωτήματα. 

Αυτό που, ωστό­σο, είναι σίγου­ρο είναι πως οι ΗΠΑ χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τα γεγο­νό­τα της 11ης Σεπτέμ­βρη 2001 ως πρό­σχη­μα προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θή­σουν και να υλο­ποι­ή­σουν τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά τους σχέ­δια, «εγκαι­νιά­ζο­ντας» την σύγ­χρο­νη βαρ­βα­ρό­τη­τα της «νέας τάξης» στο κατώ­φλι του 21ου αιώ­να. Στο πλαί­σιο αυτό ξεκί­νη­σε ο περι­βό­η­τος «πόλε­μος κατά της τρο­μο­κρα­τί­ας» και μαζί του το δόγ­μα του «προ­λη­πτι­κού πολέ­μου», η απρο­κά­λυ­πτη κατα­πά­τη­ση θεμε­λιω­δών κανό­νων του διε­θνούς δικαί­ου, η θεσμο­θέ­τη­ση τρο­μο­νό­μων και πρω­το­φα­νούς κατα­στο­λής, η κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση των στρα­τιω­τι­κών δαπανών. 

Αξί­ζει να ανα­φέ­ρου­με ορι­σμέ­να στοι­χεία έρευ­νας του Ινστι­τού­του Διε­θνών Σχέ­σε­ων και Δημό­σιας Διοί­κη­σης του Πανε­πι­στη­μί­ου Brown για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και επεμ­βά­σε­ων που οι κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ εξα­πέ­λυ­σαν, στο όνο­μα της «αντι­με­τώ­πι­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας», μετά την 11η Σεπτέμβρη. 

  • Στο διά­στη­μα 2001–2016, οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους σε Αφγα­νι­στάν, Ιράκ και Πακι­στάν κόστι­σαν τη ζωή σε 370.000- 390.000 ανθρώ­πους. Από αυτούς περί­που 200.000 ήταν άμα­χος πλη­θυ­σμός. Στα θύμα­τα αυτά, προ­στί­θε­νται άλλοι 800.000 άνθρω­ποι που έχα­σαν τη ζωή τους από τις συνέ­πειες αυτών των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επι­θέ­σε­ων (κατα­στρο­φή νοσο­κο­μεια­κών υπο­δο­μών, υπο­σι­τι­σμός, μολύν­σεις υδά­τι­νων πόρων, κλπ).
  • Συνο­λι­κός αριθ­μός θυμά­των: Περισ­σό­τε­ρο από 1 εκα­τομ­μύ­ριο νεκροί στις τρεις προ­α­να­φερ­θεί­σες χώρες (δεν υπο­λο­γί­ζο­νται οι φονι­κές ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις σε Λιβύη, Συρία, Υεμένη).
  • Σε κάτι περισ­σό­τε­ρο από 10 εκα­τομ­μύ­ρια ανέρ­χο­νται οι πρό­σφυ­γες και οι εκτο­πι­σμέ­νοι εξαι­τί­ας των πολε­μι­κών επεμ­βά­σε­ων σε Αφγα­νι­στάν, Ιράκ και Πακιστάν.
  • Από το 2001 μέχρι και σήμε­ρα, οι κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ έχουν δαπα­νή­σει περί τα 5,6 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για τη διε­ξα­γω­γή των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων. Ο αριθ­μός αυτός προ­κύ­πτει από τις δηλω­μέ­νες, στον ετή­σιο κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της ομο­σπον­δια­κής κυβέρ­νη­σης, δαπά­νες από το 2001 έως το 2018.
  • Ταυ­τό­χρο­να, στο πλαί­σιο του «πολέ­μου κατά της τρο­μο­κρα­τί­ας», από το 2001 και έπει­τα, οι ΗΠΑ διε­ξά­γουν, μυστι­κές ή φανε­ρές, πολε­μι­κές ασκή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες («αντι­τρο­μο­κρα­τι­κές επι­χει­ρή­σεις» τις έχουν βαφτί­σει) σε 76 χώρες του κόσμου. 

Sept 11thΦυσι­κά, κερ­δι­σμέ­νες από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτέμ­βρη βγή­καν οι μεγά­λες εται­ρεί­ες κατα­σκευ­ής οπλι­κών συστη­μά­των που έκα­ναν κυριο­λε­κτι­κά χρυ­σές μπιζ­νες πάνω στο μακέ­λε­μα εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ανθρώ­πων. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι, λίγες μέρες μετά την 11η Σεπτέμ­βρη, όταν επα­να­λει­τούρ­γη­σε το χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης, γνω­στά μονο­πώ­λια κατα­σκευ­ής όπλων (Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin, κλπ) είδαν τις μετο­χές τους- και λίγο αργό­τε­ρα τα κέρ­δη τους- να εκτο­ξεύ­ο­νται κατακόρυφα. 

Γίνε­ται λοι­πόν σαφές ότι τις επι­θέ­σεις στο Μαν­χά­ταν και το Πεντά­γω­νο, στις 11 Σεπτέμ­βρη 2001, ακο­λού­θη­σε μια άλλη, πολ­λα­πλά­σια πιο βάρ­βα­ρη και αιμα­τη­ρή, «11η Σεπτέμ­βρη» για τους λαούς της Μέσης Ανα­το­λής. Αυτοί πλή­ρω­σαν τερά­στιο φόρο αίμα­τος για ένα έγκλη­μα που οι ίδιοι δε διέ­πρα­ξαν. Έτσι λει­τουρ­γεί, όμως, ο ιμπε­ρια­λι­σμός – ψάχνει πάντο­τε αφορ­μές για να σπεί­ρει τον όλε­θρο και την κατα­στρο­φή, να θυσιά­σει ανθρώ­πι­νες ζωές στο βωμό της κερ­δο­φο­ρί­ας των μονοπωλίων. 

Όσο για τις ηγε­σί­ες των ΗΠΑ, ήταν και παρα­μέ­νουν δια­χρο­νι­κά αδί­στα­κτοι φονιά­δες των λαών. Και αυτό δεν αλλά­ζει, όσο κι’ αν προ­σπα­θούν τα πάσης φύσης ξεδιά­ντρο­πα εγχώ­ρια «αμε­ρι­κα­νά­κια» να τους ξεπλύνουν.

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο