12 Μαΐου 1821: Η νικηφόρα μάχη στο Βαλτέτσι

Στις 12 Μάη 1821 άρχι­σε η μάχη στο Βαλ­τέ­τσι. Διήρ­κε­σε 23 ώρες και τελεί­ω­σε με τη νίκη των Ελλή­νων επα­να­στα­τών κατά των Τούρ­κων. Ηταν η πρώ­τη μεγά­λη και κατά μέτω­πο μάχη της Επα­νά­στα­σης και η έκβα­σή της έπαι­ξε σημα­ντι­κό ρόλο στην ανύ­ψω­ση του ηθι­κού των σκλα­βω­μέ­νων που πύκνω­σαν τις γραμ­μές των επα­να­στα­τών. Στη μάχη αυτή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 12 Μαΐ­ου 1821: Η νικη­φό­ρα μάχη στο Βαλ­τέ­τσι.