Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

12 Φεβρουαρίου – Γιορτάζει ο Μελέτιος — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Όνο­μα που μάλ­λον προ­έρ­χε­ται από την αρχαιό­τη­τα το Μελέ­τιος (μελε­τώ < μέλω, ‑ομαι = ενδια­φέ­ρο­μαι, φρο­ντί­ζω) και εκχρι­στια­νί­στη­κε τον 4ο αιώ­να με την ταύ­τι­ση με τον ομώ­νυ­μο Επί­σκο­πο Αντιο­χεί­ας ο οποί­ος ανα­κη­ρύ­χτη­κε άγιος (Σε αντί­θε­ση με την πλειο­ψη­φία των αγί­ων, ο επί­σκο­πος είχε έναν απο­λύ­τως φυσιο­λο­γι­κό θάνατο).

Από τη μυθο­λο­γία μας είναι γνω­στό το ομό­ρι­ζο όνο­μα Μελέ­τη, το οποίο έφε­ρε μια από τις τρεις Μού­σες της πρώ­της γενιάς Μουσών.

Το πανελ­λα­δι­κό ποσο­στό του ονό­μα­τος είναι 0,03%, εκτο­ξεύ­ε­ται όμως στο 0,26% στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Αττι­κής και στο 0,24% στα Δωδεκάνησα.

Μία φορά κατα­γρά­ψα­με τον τύπο Μελέ­της, ενώ δε συνα­ντή­σα­με στην έρευ­νά μας τα θηλυ­κά Μελε­τία, Μελε­τού­λα.  Το Μελε­τού­λα το συνα­ντή­σα­με στη γενι­κή ανα­ζή­τη­ση στον κατά­λο­γο του ΟΤΕ.

(Το δείγ­μα μας 99.246 ανδρών και 52.927 γυναι­κών είναι αντι­προ­σω­πευ­τι­κό κατά νομό και το αντλή­σα­με από τους τηλε­φω­νι­κούς κατα­λό­γου του ΟΤΕ. Για τα ονό­μα­τα που δε συνα­ντή­σα­με στην έρευ­να αλλά είχα­με ενδεί­ξεις για τη χρή­ση τους, κάνα­με μια γενι­κή ανα­ζή­τη­ση στον ηλε­κτρο­νι­κό κατά­λο­γο του ΟΤΕ — Στην ενό­τη­τα Ονο­μα­στι­κός Κατά­λο­γος στο πεδίο Ποιος συμπλη­ρώ­σα­με για παρά­δειγ­μα το όνο­μα Αγαθίτσα)

 

Επι­μέ­λεια — Έρευ­να Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο