Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

12 Χρόνια από την προβοκάτσια «Μαρφίν»: Οι νυν και αεί κουκουλοφόροι του αστικού κράτους, ενάντια στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα.

Για άλλη μια χρο­νιά η επέ­τειος της προ­βο­κά­τσιας του εμπρη­σμού της «Μαρ­φίν» (5‑Μάη-2010), με θύμα­τα τους τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λους Επα­μει­νών­δα Τσα­κά­λη (36 ετών), Παρα­σκευή Ζού­λια (35 ετών) και Αγγε­λι­κή Παπα­θα­να­σο­πού­λου (32 ετών — ήταν και τεσ­σά­ρων μηνών έγκυος), παρου­σιά­στη­κε από πολ­λά αστι­κά ΜΜΕ ως απο­τέ­λε­σμα «τυφλού μίσους και ιδε­ο­λο­γι­κής βίας» και επι­χει­ρή­θη­κε να συν­δε­θεί με τους χιλιά­δες απερ­γούς που εκεί­νη τη μέρα δια­δή­λω­ναν ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και στα μέτρα του πρώ­του μνημονίου.

Σε αυτό συνε­πι­κού­ρη­σε και η Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Κ. Σακε­λα­ρο­πού­λου, που κατέ­θε­σε λου­λού­δια στο μνη­μείο μπρο­στά από τον χώρο του εγκλή­μα­τος, καθώς επί­σης ο δήμαρ­χος Αθή­νας Κ. Μπα­κο­γιάν­νης και άλλοι αστοί πολι­τι­κοί, με γενι­κό­λο­γες δηλώ­σεις κατα­δί­κης της βίας.

12 χρό­νια μετά οι δρά­στες αυτού του εγκλή­μα­τος, προ­φα­νώς όχι τυχαία, παρα­μέ­νουν στο σκο­τά­δι, παρά τα στοι­χεία που έχουν απο­κα­λυ­φθεί για τη στη­μέ­νη προβοκάτσια.

Υπάρ­χουν μαρ­τυ­ρί­ες και κατα­θέ­σεις ότι η ομά­δα των μαυ­ρο­ντυ­μέ­νων που έκα­νε την κατα­δρο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση στη «Μαρ­φίν» βγή­καν μέσα από κλού­βες των ΜΑΤ το μεση­μέ­ρι της 5/5/2010 και για λίγη ώρα το «έπαι­ζαν» δια­δη­λω­τές. Επί­σης, η φωτιά επε­κτά­θη­κε γρή­γο­ρα και λόγω της χρή­σης ειδι­κών βομ­βών μολό­τοφ και εύφλε­κτου υλι­κού που ρίχτη­κε με μπι­τό­νι στην τρά­πε­ζα. Η τρα­γω­δία άλλω­στε προ­ήλ­θε και λόγω του ότι η εργο­δο­σία είχε μαντρώ­σει τους εργα­ζό­με­νους, ενώ δεν είχε προ­βλέ­ψει καν εξό­δους διαφυγής.

Αυτά δεν είναι αμε­λη­τέ­ες λεπτο­μέ­ρειες για να απο­σιω­πού­νται, αλλά αυτό συμ­βαί­νει σκό­πι­μα, για­τί όπως και τότε, έτσι και τώρα το αστι­κό κρά­τος, πάντα για να χτυ­πή­σει το οργα­νω­μέ­νο λαϊ­κό κίνη­μα, χρη­σι­μο­ποιεί την προβοκάτσια.

5‑Μάη 2010: χιλιά­δες και χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι πραγ­μα­το­ποιού­με συνταγ­μέ­να με τα λάβα­ρα του ΠΑΜΕ μεγα­λειώ­δη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία (ξεκι­νού­σε από την Ομό­νοια και κατέ­λη­γε στους Στύ­λους Ολυ­μπί­ου Διός) στις 12 το μεσημέρι.

Φτά­νου­με έξω από τη Βου­λή 12.30 μ.μ. Εκεί, ξεκι­νά­ει να εκτυ­λίσ­σε­ται οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο προ­βο­κά­τσιας, για να συκο­φα­ντη­θούν η συγκέ­ντρω­ση, το ΚΚΕ, οι εργα­τι­κοί λαϊ­κοί αγώ­νες. Φασι­στοει­δή παντός τύπου που το έπαι­ζαν τάχα αγα­να­κτι­σμέ­νοι από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, μπρο­στά στο μνη­μείο του Αγνώ­στου Στρα­τιώ­τη αρχί­ζουν να φωνά­ζουν συν­θή­μα­τα τύπου «κλέ­φτες — κλέ­φτες» και «να καεί-να καεί το μπουρ­δέ­λο η Βου­λή». Κου­κου­λο­φό­ροι με σακί­δια –γνω­στού περιε­χό­με­νου, στην πλά­τη ξεφυ­τρώ­νουν γύρω μας.

Κάποιοι προ­βο­κά­το­ρες επι­χει­ρούν (με συν­θή­μα­τα και χει­ρο­νο­μί­ες) να παρα­σύ­ρουν δια­δη­λω­τές σε έκτρο­πα, ώστε να συκο­φα­ντη­θούν ΠΑΜΕ και ΚΚΕ. Παρεμ­βαί­νουν ομά­δες περι­φρού­ρη­σης του ΠΑΜΕ, βάζουν «φράγ­μα» στους άθλιους που ήθε­λαν να πυρο­δο­τή­σουν έκτρο­πα. Η δια­δή­λω­ση συνε­χί­ζει την πορεία της, συντε­ταγ­μέ­νη, περι­φρου­ρη­μέ­νη. Το οργα­νω­μέ­νο σχέ­διό τους ξεμπροστιάστηκε.

Η χοντρο­κομ­μέ­νη συκο­φα­ντία που εξα­πέ­λυ­σε ο πρό­ε­δρος του ΛΑ.Ο.Σ. Καρα­τζα­φέ­ρης κατά του ΚΚΕ — λίγη ώρα αργό­τε­ρα μέσα στη Βου­λή — όταν ισχυ­ρί­στη­κε πως το ΚΚΕ κάλε­σε τους δια­δη­λω­τές να εισβά­λουν στη Βου­λή και να την κάψουν, απο­κα­λύ­φθη­κε από το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή.

Άλλω­στε, όπως του απά­ντη­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανά­με­σα σε άλλα η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέ­κα Παπα­ρή­γα: «Εγώ λέω να έρθουν μάρ­τυ­ρες όλοι οι δημο­σιο­γρά­φοι, που ήταν και τα κανά­λια έξω από τη Βου­λή, όταν έφτα­σε η πορεία του ΠΑΜΕ. Εκεί ήταν χρυ­σαυ­γί­τες, γνω­στοί άγνω­στοι που το 1994 είχαν κάψει το Πολυ­τε­χνείο και ήταν εκεί μια ομά­δα και έλε­γε όντως “να καεί, να καεί η Βου­λή” και πήγα­με, τους αφο­πλί­σα­με, τους πήρα­με και τα δυο κοντά­ρια που είχαν με τη σημαία του ΠΑΜΕ. Τους καταγ­γεί­λα­με, έγι­ναν αλυ­σί­δες και όση ώρα ήταν η συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος δεν έγι­νε το παρα­μι­κρό επει­σό­διο. Ισως αυτοί που ήταν έξω από τη Βου­λή, δεν ξέρω αν έχουν δεσμούς αίμα­τος μόνι­μους ή προ­σω­ρι­νούς με τον κ. Καρα­τζα­φέ­ρη, αλλά ειλι­κρι­νά ο κ. Καρα­τζα­φέ­ρης παί­ζει το ρόλο του προ­βο­κά­το­ρα σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία, για να επι­βάλ­λει ό,τι επιβάλλει».

Δεί­τε και «Η προ­βο­κά­τσια δεν θα περά­σει!» (2011-Αλέ­κα Παπα­ρή­γα) Δεν θα χαρι­στού­με στους προ­βο­κά­το­ρες, θα δώσου­με τη μάχη όπως την κατα­λα­βαί­νου­με εμείς, Πώς στή­θη­κε η προ­βο­κά­τσια στο Σύνταγμα

Σταδίου 23 — Οι τραγικές στιγμές στη ΜΑΡΦΙΝ

Στο μετα­ξύ, έξω οι προ­βο­κά­το­ρες, που είτε τρα­γου­δού­σαν τον Εθνι­κό Ύμνο, είτε ούρ­λια­ζαν «να καεί το μπ.…. η Βου­λή», επι­χει­ρούν, να στρέ­ψουν κόσμο ενά­ντια στην περι­φρού­ρη­ση, κατη­γο­ρώ­ντας την πως «προ­στα­τεύ­ε­τε τη Βου­λή», «τους φυλά­τε» κ.λπ. Και αυτή η από­πει­ρα απέ­τυ­χε πατα­γω­δώς. Κανείς δε στρά­φη­κε ενά­ντια στην περι­φρού­ρη­ση. Επί μία ώρα περ­νού­σε η πορεία του ΠΑΜΕ μπρο­στά στον Άγνω­στο Στρα­τιώ­τη, χωρίς να ευδο­κι­μή­σει καμία προ­βο­κά­τσια. Άρχι­σαν μόνο δέκα λεπτά απ’ όταν πέρα­σε και το τελευ­ταίο μπλοκ της πορεί­ας του ΠΑΜΕ. Προ­βο­κά­το­ρες ανέ­βη­καν τα σκα­λιά της Βου­λής, ξεκί­νη­σαν κυνη­γη­τό με τα ΜΑΤ, προ­σπά­θη­σαν να μπουν στη Βου­λή, ξεκί­νη­σε ρίψη χημι­κών και χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του — λάμψης.

Μα δεν τους έφτα­νε αυτό. Κεί­νη την μέρα ήθε­λαν και νεκρούς. Τρεις ήταν ο απο­λο­γι­σμός του εμπρη­σμού από ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων που έσπα­σαν στις 2 μ.μ. την πόρ­τα της τρά­πε­ζας, μπή­καν κι έβα­λαν φωτιά στο κτί­ριο εγκλω­βί­ζο­ντας 26 υπαλ­λή­λους. Λίγο μετά τις 3 μ.μ. η πυρο­σβε­στι­κή απε­γκλώ­βι­σε πέντε άτο­μα. Όμως, τρεις έχα­σαν τη ζωή τους από ασφυ­ξία. Οι πυρο­σβέ­στες βρή­καν τη μια γυναί­κα πεσμέ­νη κοντά σε μπαλ­κό­νι, την άλλη σε αίθου­σα του τρί­του ορό­φου, και τον άνδρα σε διά­δρο­μο. Στη διάρ­κεια της κατά­σβε­σης, υπήρ­χαν άτο­μα που πετού­σαν πέτρες στις πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις και στα ΜΑΤ.

Η παρέμβαση του ΚΚΕ

Λίγο αργό­τε­ρα, σε ανα­κοί­νω­σή του, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημεί­ω­νε: «Οι μηχα­νι­σμοί του συστή­μα­τος και όλοι οι υπο­στη­ρι­κτές της άγριας επί­θε­σης της πλου­το­κρα­τί­ας κατά του λαού τρό­μα­ξαν από τις μεγα­λειώ­δεις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις και τις πορεί­ες του ΠΑΜΕ που μαζί με την ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ, το ΜΑΣ, γυναι­κεί­ες και άλλες οργα­νώ­σεις συντά­ρα­ξαν την Αθή­να, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τον Πει­ραιά, την Πάτρα και όλες τις πόλεις της Ελλά­δας. Τρό­μα­ξαν, γι’ αυτό έβα­λαν εμπρός το μηχα­νι­σμό της προ­βο­κά­τσιας με στό­χο να ανα­κό­ψουν τη λαϊ­κή αντεπίθεση.

Η πυρ­πό­λη­ση της τρά­πε­ζας στη Στα­δί­ου με τρεις νεκρούς και των κτι­ρί­ων στο κέντρο της Αθή­νας είναι έγκλη­μα με στό­χο την τρο­μο­κρά­τη­ση του λαού, τη συκο­φά­ντη­ση του αγώ­να για την ανα­τρο­πή των βάρ­βα­ρων μέτρων, της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Αυτές οι ενέρ­γειες είναι χρή­σι­μες σε αυτούς που επι­χει­ρούν με το ψέμα και τη συκο­φα­ντία να υπο­τά­ξουν το λαό. (…)

Οι μεγα­λειώ­δεις συγκε­ντρώ­σεις και πορεί­ες του ΠΑΜΕ έδει­ξαν ότι το οργα­νω­μέ­νο, περι­φρου­ρη­μέ­νο λαϊ­κό κίνη­μα μπο­ρεί να εκφρά­σει και να μετα­τρέ­ψει σε πολι­τι­κή ταξι­κή δύνα­μη τη λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση και να απο­κρού­σει τα σχέ­δια προ­βο­κά­τσιας, εκφο­βι­σμού του λαού, από όπου και αν προέρχονται».

Είναι βεβαίως καθαρό ποιους βολεύουν οι προβοκάτσιες.
Συκοφαντούν το κίνημα για να στηρίζουν το σύστημα.
Άρα γίνεται εύκολα κατανοητό και από ποιους μηχανισμούς στήνονται…

Από την πρώ­τη στιγ­μή, το ΚΚΕ είχε τονί­σει τους στό­χους της προ­βο­κά­τσιας, αφού έγι­νε σε μια περί­ο­δο που φού­ντω­νε η λαϊ­κή πάλη ενά­ντια στα βάρ­βα­ρα μνη­μο­νια­κά μέτρα.

Η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ, δήλω­νε μέσω του εκπρο­σώ­που της, αξιο­ποιώ­ντας την προ­βο­κά­τσια: «Ειδι­κά όταν έχου­με θύμα­τα, δεν μπο­ρεί, δεν δικαιού­ται κανείς να μιλά για έντα­ση του αγώνα».

Σε ανα­κοί­νω­σή του, την ίδια μέρα, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, εκφρά­ζο­ντας τα συλ­λυ­πη­τή­ρια του Κόμ­μα­τος για τον άδι­κο χαμό των εργα­ζο­μέ­νων, ανέ­φε­ρε ανά­με­σα σε άλλα:

«Οι μηχα­νι­σμοί του συστή­μα­τος και όλοι οι υπο­στη­ρι­κτές της άγριας επί­θε­σης της πλου­το­κρα­τί­ας κατά του λαού τρό­μα­ξαν από τις μεγα­λειώ­δεις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις και τις πορεί­ες του ΠΑΜΕ (…) Τρό­μα­ξαν, γι’ αυτό έβα­λαν εμπρός το μηχα­νι­σμό της προ­βο­κά­τσιας με στό­χο να ανα­κό­ψουν τη λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση.

Η πυρ­πό­λη­ση της τρά­πε­ζας στη Στα­δί­ου με τρεις νεκρούς και των κτι­ρί­ων στο κέντρο της Αθή­νας είναι έγκλη­μα με στό­χο την τρο­μο­κρά­τη­ση του λαού, τη συκο­φά­ντη­ση του αγώ­να για την ανα­τρο­πή των βάρ­βα­ρων μέτρων, της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Αυτές οι ενέρ­γειες είναι χρή­σι­μες σε αυτούς που επι­χει­ρούν με το ψέμα και τη συκο­φα­ντία να υπο­τά­ξουν το λαό…».

Σημειώ­νε­ται ότι η δίκη για την υπό­θε­ση της «Μαρ­φίν» ξεκί­νη­σε 6 χρό­νια μετά και ολο­κλη­ρώ­θη­κε χωρίς να κατα­λο­γι­στεί καμιά ευθύ­νη σε φυσι­κούς και ηθι­κούς αυτουρ­γούς του εγκλή­μα­τος. Από τις κατα­θέ­σεις των εργα­ζο­μέ­νων που έζη­σαν τις τρα­γι­κές στιγ­μές της πυρ­κα­γιάς απο­κα­λύ­φθη­καν τερά­στιες ελλεί­ψεις σε μέσα προ­στα­σί­ας, όπως ανυ­παρ­ξία εξό­δου κιν­δύ­νου και πυρο­σβε­στι­κών μέσων, μη εκπαί­δευ­ση του προ­σω­πι­κού για αντι­με­τώ­πι­ση τέτοιων κατα­στά­σε­ων, αλλά και εκβια­σμοί της εργο­δο­σί­ας για να δου­λέ­ψουν εκεί­νη τη μέρα, παρά τις αντιρ­ρή­σεις και τους φόβους που εξέ­φρα­ζαν οι τραπεζοϋπάλληλοι.

Την επό­με­νη η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ –σε «δια­τε­ταγ­μέ­νη», δια στό­μα­τος Πάσχου Μαν­δρα­βε­λη και με πηχυαίο τίτλο «Όλα είναι προ­βο­κά­τσια;;», αφού ανα­φέ­ρει εισα­γω­γι­κά «Θέλω πραγ­μα­τι­κά να πιστέ­ψω την κ. Αλέ­κα Παπα­ρή­γα όταν λέει ότι η επί­θε­ση στη Βου­λή έγι­νε από προ­βο­κά­το­ρες, χρυ­σαυ­γί­τες, «γνω­στούς-αγνώ­στους» και άλλους σκο­τει­νούς. Και θέλω να την πιστέ­ψω διό­τι δεν μπο­ρώ να δια­νοη­θώ ότι οπα­δοί ενός κοι­νο­βου­λευ­τι­κού κόμ­μα­τος θα μπο­ρού­σαν…» (…), ούτε ότι θα έκα­ναν έφο­δο στον ναό της Δημο­κρα­τί­ας με άγνω­στους σκο­πούς ‑επι­πλέ­ον το ΚΚΕ έχει ιστο­ρία και ξέρει να απο­φεύ­γει τέτοιου τύπου κακο­το­πιές, που θα θύμι­ζαν ένα όχι και τόσο τιμη­μέ­νο παρελ­θόν, μπαί­νει στο ψητό:

Υπάρ­χει όμως ένα πρό­βλη­μα. Οι προ­βο­κά­το­ρες έκα­ναν αυτό που έκα­ναν και η περι­φρού­ρη­ση του ΚΚΕ λει­τούρ­γη­σε: «τους αφό­πλι­σε και τους πήρε τα κοντά­ρια με τη σημαία του ΠΑΜΕ». Και μετά; Τι τους έκα­νε; Τους παρέ­δω­σε στην αστυ­νο­μία; Τους πέρα­σε από λαϊ­κό δικα­στή­ριο; Ή απλώς τους μάλω­σε και τους είπε να μην το ξανακάνουν;
(…)

Ως γνω­στόν το ΠΑΜΕ δια­φε­ντεύ­ει λιμά­νια και ξενο­δο­χεία. Το μόνο που μας έλει­πε είναι να κανο­νί­ζουν τον από­πλου των κρουα­ζιε­ρό­πλοιων εκτός από τους γνή­σιους ΠΑΜί­τες και οι προβοκάτορες.

Κανο­νι­κά αυτοί οι παρα­βά­τες του νόμου έπρε­πε να παρα­δο­θούν στην Αστυ­νο­μία και να δικα­στούν. Εδώ όμως προ­κύ­πτει η βαθιά αντί­φα­ση του ΚΚΕ σε σχέ­ση με την αστι­κή δημο­κρα­τία που στοι­χειώ­νει στην πολι­τι­κή του. Όταν το Σύνταγ­μα δεν είναι σεβα­στό για­τί να είναι η Βου­λή; Όταν «νόμος είναι το δίκιο του εργά­τη» πώς θα ζητή­σεις να δικα­στεί κάποιος για παρά­βα­ση ενός αστι­κού νόμου;

Αν πάλι δεν ήταν προ­βο­κά­το­ρες, αλλά απλοί ‑εκτός μηχα­νι­σμού- οπα­δοί οι οποί­οι δεν κατά­λα­βαν (όπως όλοι εξάλ­λου) σε πόση αστι­κή δημο­κρα­τία πιστεύ­ει το ΚΚΕ; Διό­τι σε σχέ­ση με τη δημο­κρα­τία ‑την οποία το ΚΚΕ μπερ­δεύ­ει με τον καπι­τα­λι­σμό- ο Περισ­σός δεν ήταν ποτέ ξεκά­θα­ρος. Τον τελευ­ταίο και­ρό, μάλι­στα, μετά τις ατυ­χείς δηλώ­σεις περί Συντάγ­μα­τος τα πράγ­μα­τα (και προ­φα­νώς κάποιοι) θόλω­σαν περισ­σό­τε­ρο. Εκεί δυστυ­χώς το ΚΚΕ ‑συν ένα ευρύ­τε­ρο κομ­μά­τι της Αρι­στε­ράς- παί­ζει με τη φωτιά. Και αυτοί θα είναι οι πρώ­τοι που θα καούν, όπως κιν­δύ­νε­ψαν προ­χθές έξω από τη Βουλή.

Ποιος στήνει προβοκάτσιες;

Από κοντά άλλα αστι­κά ΜΜΕ ενη­μέ­ρω­σης της ντρο­πής όπως ο «ΣΚΑΪ», δια στό­μα­τος Μπ. Παπα­δη­μη­τρί­ου ‑μέγι­στη ντρο­πή της δημο­σιο­γρα­φί­ας και βαμ­μέ­νος αντι­κομ­μου­νι­στής, ως αγύρ­της του σινα­φιού, επα­να­λάμ­βα­νε ότι την ευθύ­νη για το θάνα­το των τριών εργα­ζο­μέ­νων την έχουν οι πολι­τι­κές δυνά­μεις που μιλούν για ανυ­πα­κοή, στο­χο­ποιώ­ντας το ΚΚΕ, ενώ το ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του ΠΑΣΟΚ Χρ. Πρω­τό­παπ­πας, είπε στο «ΜΕΓΚΑ» ότι κάποιοι θέλουν αίμα, στο­χο­ποιώ­ντας το ΚΚΕ, λέγο­ντας ότι η πολι­τι­κή του σπρώ­χνει σε πρά­ξεις σαν αυτές των προ­βο­κα­τό­ρων που έστει­λαν στο θάνα­το τρεις εργαζόμενους.

Περισ­σό­τε­ρα στο Ριζο­σπά­στη 6 Μάη 2010

Ερω­τή­μα­τα (Ρίζος 7‑Μάη-2010)

Είναι γνω­στό ότι οι μηχα­νι­σμοί (κρυ­φοί ή φανε­ροί) του αστι­κού κρά­τους χρη­σι­μο­ποιούν, παρει­σφρέ­ουν ή ακό­μα και «στή­νουν» οι ίδιοι διά­φο­ρες ομά­δες που εμφα­νί­ζο­νται ως «αντιε­ξου­σια­στι­κές». Χρη­σι­μο­ποιούν την προ­βο­κα­τό­ρι­κη δρά­ση τους, ώστε να πατή­σουν πάνω σε ενέρ­γειες και να εντεί­νουν την κατα­στο­λή ενά­ντια στο λαϊ­κό εργα­τι­κό κίνη­μα. Τέτοιες, σοβα­ρές, καταγ­γε­λί­ες υπάρ­χουν και για την προ­χτε­σι­νή μέρα, που για μια ακό­μα φορά έδρα­σαν οι προ­βο­κά­το­ρες, με απο­τέ­λε­σμα τον τρα­γι­κό χαμό τριών εργα­ζο­μέ­νων τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λων της ΜΑΡΦΙΝ.

Αλη­θεύ­ει ότι από 2 κλού­βες των ΜΑΤ που βρί­σκο­νταν στην οδό Πανε­πι­στη­μί­ου στο ύψος του βιβλιο­πω­λεί­ου «Παπα­σω­τη­ρί­ου», βγή­καν νεα­ροί με πολι­τι­κά και με αμφί­ε­ση παρό­μοια με εκεί­νη όσων προ­κα­λούν επει­σό­δια; Αλη­θεύ­ει ότι κινή­θη­καν στην Πανε­πι­στη­μί­ου, στην Πεσμα­ζό­γλου και στη Στα­δί­ου και το «έπαι­ζαν» διαδηλωτές;

Αλη­θεύ­ει ότι μια άλλη τέτοια ομά­δα βγή­κε από κλού­βα των ΜΑΤ που βρι­σκό­ταν στη συμ­βο­λή των οδών Ακα­δη­μί­ας και Θεμι­στο­κλέ­ους, κινή­θη­καν μέσω Θεμι­στο­κλέ­ους προς Πανε­πι­στη­μί­ου; Αλη­θεύ­ει ότι και αυτοί κινού­νταν ως δια­δη­λω­τές σε διά­φο­ρα σημεία της πόλης, με άγριες δια­θέ­σεις και ήταν ανά­με­σα σε αυτούς που πέτα­ξαν τις μολό­τοφ στη ΜΑΡΦΙΝ;

Μητσοτακης Τσίπρας Mitsotakis Tsipras10 χρό­νια αργό­τε­ρα ‑το 2020 η κυβέρ­νη­ση ΝΔ ανα­κοί­νω­σε την τοπο­θέ­τη­ση πλα­κέ­τας στο σημείο, στο χώρο όπου έχα­σαν τη ζωή τους τρεις εργα­ζό­με­νοι της «Μαρ­φίν», με τον Κυρ. Μητσο­τά­κη να καλεί χτες τους πολι­τι­κούς αρχη­γούς να παρα­στούν στην τελε­τή με συμ­με­το­χή ως μαϊ­ντα­νού (λεί­πει ο Μάης από τη σαρα­κο­στή;) της προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, γρά­φο­ντας σε ανάρ­τη­σή του: «Ας αφή­σου­με πίσω την επο­χή του διχα­σμού και της βίας με μία συμ­βο­λι­κή αλλά αυτο­νό­η­τη πρά­ξη ενό­τη­τας».

Στην κυβερ­νη­τι­κή «πρό­σκλη­ση» πρώ­τα αντέ­δρα­σε το ΚΚΕ με σχε­τι­κή του ανα­κοί­νω­ση, θυμί­ζο­ντας το ρόλο προ­βο­κα­τό­ρι­κων μηχα­νι­σμών στο έγκλη­μα που έχουν μεί­νει στο σκο­τά­δι με ευθύ­νη όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων και σημειώ­νο­ντας ότι η κυβερ­νη­τι­κή πρω­το­βου­λία έχει πολι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες. Ανα­κοί­νω­σε δε ότι το ΚΚΕ θα τιμή­σει τα θύμα­τα της «Μαρ­φίν» όπως τους πρέ­πει και με κατά­θε­ση στεφάνου

Στη συνέ­χεια τοπο­θε­τή­θη­κε ο ΣΥΡΙΖΑ …αντι­γρά­φο­ντας λίγο — πολύ το πνεύ­μα της ανα­κοί­νω­σης και της στά­σης του ΚΚΕ, δηλώ­νο­ντας και αυτός ότι θα παρα­βρε­θεί άλλη ώρα για να κατα­θέ­σει στε­φά­νι, αλλά και ζητώ­ντας «τον εντο­πι­σμό και την τιμω­ρία των φυσι­κών αυτουρ­γών του απο­τρό­παιου εγκλή­μα­τος», ξεχνώ­ντας όμως και τις δικές του ευθύ­νες στο ότι δεν φωτί­στη­κε η υπό­θε­ση τη 5ετία που ήταν κυβέρνηση.

Θετι­κή ήταν η αντα­πό­κρι­ση του ΚΙΝΑΛ στο κάλε­σμα (παρέ­στη η Φώφη Γεν­νη­μα­τά), … «διό­τι ο ρόλος της αντι­πο­λί­τευ­σης είναι να συμ­βάλ­λει στην εθνι­κή ενό­τη­τα και όχι τον διχα­σμό».

Δεί­τε «Καλο­στη­μέ­νο σχέ­διο προ­βο­κά­τσιας από μηχα­νι­σμούς που δρουν ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα» ‑2021,  ο «Ριζο­σπά­στης» θυμί­ζει απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία για την υπό­θε­ση, τα οποία γεν­νούν πολ­λά ερωτήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο