Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

12 Μαρτίου 1947: Αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα με «Δόγμα Τρούμαν»

Στις 12 Μάρ­τη 1947, ο Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Χάρι Τρού­μαν, μιλώ­ντας στο Κογκρέ­σο, ανά­με­σα στα άλλα είπε τα εξής:

«Πιστεύω ότι η πολι­τι­κή των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών οφεί­λει να είναι η υπο­στή­ρι­ξις των ανθι­στα­μέ­νων εις την υπο­δού­λω­σιν ελευ­θέ­ρων λαών. Εάν η Ελλάς ήθε­λεν περιέλ­θει υπό τον έλεγ­χον ενό­πλου τινός μειο­ψη­φί­ας, σύγ­χυ­σις και ανω­μα­λία θα ηδύ­να­το να εξα­πλω­θούν ευχε­ρώς εις ολό­κλη­ρον τη Μέσην Ανατολήν.Ετι μάλ­λον ο αφα­νι­σμός της Ελλά­δος ως ανε­ξαρ­τή­του κρά­τους, θα είχεν βαθεί­αν επί­δρα­σιν εφ’ όλων των ευρω­παϊ­κών χωρών, ων οι λαοί αγω­νί­ζο­νται, αντι­με­τω­πί­ζο­ντες μεγά­λας αντι­ξο­ό­τη­τας, προς δια­τή­ρη­σιν της ελευ­θε­ρί­ας και ανε­ξαρ­τη­σί­ας των, καθ’ ον χρό­νον επα­νορ­θώ­νουν τας εκ του πολέ­μου κατα­στρο­φάς. Αν παρα­λεί­ψω­μεν να βοη­θή­σω­μεν την Ελλά­δα κατά την κρί­σι­μον ταύ­την στιγ­μήν, βαρύ­τα­ται θα είναι αι συνέ­πειαι τόσον διά την Δύσιν όσο και διά την Ανα­το­λήν. Οφεί­λο­μεν να ανα­λά­βω­μεν άμε­σον και απο­τε­λε­σμα­τι­κήν δρά­σιν…». Το από­σπα­σμα αυτό της ομι­λί­ας του Αμε­ρι­κα­νού Προ­έ­δρου, απο­τέ­λε­σε το περι­βό­η­το «Δόγ­μα Τρούμαν».

Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή της εξαγ­γε­λί­ας του «Δόγ­μα­τος Τρού­μαν», το κατήγ­γει­λε και κάλε­σε το λαό να ενω­θεί για να υπε­ρα­σπί­σει την εθνι­κή του ανε­ξαρ­τη­σία. Τα κόμ­μα­τα της άρχου­σας τάξης, όχι μόνο της Δεξιάς, αλλά και του Κέντρου, απο­δέ­χθη­καν την ωμή επέμβαση.

Μετά την εξαγ­γε­λία του «Δόγ­μα­τος Τρού­μαν», που χάρα­ξε τις ψυχρο­πο­λε­μι­κές κατευ­θύν­σεις της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής των ΗΠΑ και την ετοι­μα­σία του κυβερ­νη­τι­κού σκη­νι­κού, όλα ήταν πλέ­ον έτοι­μα για την επί­ση­μη έναρ­ξη της αμε­ρι­κα­νι­κής επέμβασης.

Ειδι­κά για την περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ με το «Δόγ­μα Τρού­μαν», έθε­σε υπό την προ­στα­σία της τα αντι­δρα­στι­κά καθε­στώ­τα της Αθή­νας και της Αγκυ­ρας, και ζήτη­σε την έγκρι­ση από τα νομο­θε­τι­κά σώμα­τα των ΗΠΑ, για την παρο­χή βοή­θειας προς αυτά, ύψους 400 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

Ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Τρού­μαν, μετά την εξαγ­γε­λία του Δόγ­μα­τός του, δια­κή­ρυ­ξε τους στό­χους τού αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού για την Ελλά­δα και τη γύρω περιο­χή δίχως περι­στρο­φές. Το «Δόγ­μα Τρού­μαν» δεν άργη­σε να εφαρμοστεί.

Από τις 24 Μάη 1947 άρχι­σαν να κατα­φθά­νουν οι πρώ­τοι Αμε­ρι­κα­νοί αξιω­μα­τι­κοί του στρα­τού και του ναυ­τι­κού, με απο­στο­λή τον εφο­δια­σμό του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού και την εκπαί­δευ­σή του στο χει­ρι­σμό και στη συντή­ρη­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού υλι­κού. Στις 22 του ίδιου μήνα τα αντι­προ­σω­πευ­τι­κά σώμα­τα των ΗΠΑ ψήφι­σαν νόμο, που προ­έ­βλε­πε τη χορή­γη­ση στην Ελλά­δα και στην Τουρ­κία 400 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων. Στις 20 Ιού­νη 1947 υπο­γρά­φτη­κε η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία με την οποία έμπαι­νε σε εφαρ­μο­γή ο νόμος αυτός. Η αμε­ρι­κα­νι­κή επέμ­βα­ση είχε σαν συνέ­πεια την έντα­ση και τη γενί­κευ­ση του εμφυ­λί­ου πολέμου.

 

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο