Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

120 χρόνια από το θάνατο του Χοσέ Μαρτί — Εκδήλωση τιμής στις 24 Μάη

Στις 19 Μάη εορ­τά­ζε­ται η 120η επέ­τειος από τον θάνα­το σε μάχη του Χοσέ Μαρ­τί, Εθνι­κού Ήρωα της Κού­βας. Με την ευκαι­ρία αυτής της τόσο σημα­ντι­κής ημε­ρο­μη­νί­ας, η πρε­σβεία της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας καλεί σε εκδή­λω­ση μνή­μης και τιμής στο πάρ­κο που βρί­σκε­ται στη συμ­βο­λή των οδών Μιχα­λα­κο­πού­λου και Αλκμά­νος, μπρο­στά στον ανδριά­ντα του Μαρ­τί, την Κυρια­κή 24 Μάη 2015 στις 11.00 (χάρ­της).

Για­τί ο Χοσέ Μαρ­τί σήμερα;

Όταν μετά την επί­θε­ση στο στρα­τό­πε­δο Μον­κά­δα, το 1953, συνέ­λα­βαν τον Φιντέλ Κάστρο και τον οδή­γη­σαν στο δικα­στή­ριο, οι δικα­στές του δικτά­το­ρα Μπα­τί­στα τον ρώτη­σαν ποιος ήταν ο δημιουρ­γός αυτού του κινή­μα­τος. Ο Φιντέλ τους απά­ντη­σε ότι ο πνευ­μα­τι­κός αυτουρ­γός αυτής της ηρω­ι­κής πρά­ξης, ο άνθρω­πος οι ιδέ­ες και η σκέ­ψη του οποί­ου ενέ­πνευ­σαν τον ίδιο και τους νεα­ρούς μαχη­τές του να είναι πρό­θυ­μοι να θυσιά­σουν και τη ζωή τους για την ανε­ξαρ­τη­σία της πατρί­δας τους ήταν ο Χοσέ Μαρτί.

Ο στο­χα­στής, πολι­τι­κός, συγ­γρα­φέ­ας, εκπαι­δευ­τι­κός, δημο­σιο­γρά­φος και ποι­η­τής, ο Κου­βα­νός επα­να­στά­της Χοσέ Μαρ­τί γεν­νή­θη­κε στις 28 Γενά­ρη του 1853. Ο εθνι­κός ήρω­ας της Κού­βας, ο Από­στο­λος της Κου­βα­νι­κής Ανε­ξαρ­τη­σί­ας όπως τον απο­κα­λούν οι Κου­βα­νοί, αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στην πάλη για την ανε­ξαρ­τη­σία και την ενό­τη­τα όλων των λαών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής κατά της ισπα­νι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας. και πέθα­νε ένδο­ξα στον πόλε­μο κατά της ισπα­νι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας στις 19 Μάη του 1895. Είχε προει­δο­ποι­ή­σει για τον ρόλο που έμελ­λε να παί­ξει η ανερ­χό­με­νη ιμπε­ρια­λι­στι­κή τάξη της Βόρειας Αμε­ρι­κής, επι­διώ­κο­ντας να κυριαρ­χή­σει πάνω στις πρώ­ην ισπα­νι­κές αποι­κί­ες την επο­μέ­νη της απε­λευ­θέ­ρω­σής τους. Δια­κή­ρυτ­τε ότι μόνο με τη δρά­ση των ίδιων των κατα­πιε­σμέ­νων θα απε­λευ­θε­ρω­θεί η ήπει­ρος: των χωρι­κών, των εργα­τών, των ιθα­γε­νών της πλη­θυ­σμών, των απε­λεύ­θε­ρων δούλων.

Διά­βα­σε και έγρα­ψε ακού­ρα­στα για κάθε τι το ανθρώ­πι­νο απα­σχό­λη­σε την επο­χή του. Όπως έγρα­ψε ο Αρμά­ντο Χαρτ, ο Χοσέ Μαρ­τί «ήταν ο Κου­βα­νός που στά­θη­κε ικα­νός να περι­γρά­ψει και να ανα­λύ­σει, με τα καλύ­τε­ρα μέσα που δια­θέ­τει η ισπα­νό­φω­νη λογο­τε­χνία, από τα γεγο­νό­τα [της Πρω­το­μα­γιάς] του Σικά­γου μέχρι τις πιο αξιο­ση­μεί­ω­τες επι­στη­μο­νι­κές ανα­κα­λύ­ψεις του κόσμου που γνώρισε».

Ο Μαρ­τί θεω­ρού­σε την ενό­τη­τα ως θεμε­λιώ­δη προ­ϋ­πό­θε­ση στην πάλη για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Κού­βας. Ιδρύ­ο­ντας το Κου­βα­νι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα κατά­φε­ρε να ενώ­σει σε μια γρο­θιά όλες τις δυνά­μεις που μάχο­νταν για την ανε­ξαρ­τη­σία· από τους παλιούς μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νους ηγέ­τες, όπως ο Αντό­νιο Μασέο και ο Μάξι­μο Γκό­μεζ, μέχρι τον άπει­ρο νεα­ρό χωρι­κό που μέσα του έκαι­γε η ίδια φλόγα.

marti1

Ο Χοσέ Μαρ­τί στη ζωή του περ­πά­τη­σε το δρό­μο της ανθρω­πιάς, της δικαιο­σύ­νης, της τιμής, της αξιο­πρέ­πειας, της φιλί­ας και της αλλη­λεγ­γύ­ης, το δρό­μο της επα­νά­στα­σης. Με την ομορ­φιά της σκέ­ψης του και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα της δρά­σης του ξεπέ­ρα­σε την επο­χή του και πρό­σθε­σε στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας το δικό του ανε­ξί­τη­λο σημά­δι, σ’ αυτά που οι μελ­λο­ντι­κές γενιές πάντα θα ανα­ζη­τούν ως πηγή έμπνευ­σης για να μπο­ρέ­σουν να πετύ­χουν τους μεγά­λους τους στόχους.

Οι αρχές της ιδε­ο­λο­γί­ας του Μαρ­τί συνο­δεύ­ουν την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση σε όλη τη δια­δρο­μή της, από το ξεκί­νη­μά της μέχρι και σήμε­ρα. Ο Φιντέλ, ο Τσε, ο Καμί­λο, ο Ραούλ ανα­φέ­ρο­νται στον Χοσέ Μαρ­τί ως πηγή έμπνευ­σης και φάρο φωτει­νό της πορεί­ας που οδή­γη­σε την Κού­βα στο δρό­μο της πλή­ρους και ορι­στι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας της.

Σήμε­ρα, 120 χρό­νια από τον θάνα­τό του, και περισ­σό­τε­ρο από μισόν αιώ­να μετά την ηρω­ι­κή επι­χεί­ρη­ση στο στρα­τό­πε­δο Μον­κά­δα η πατριω­τι­κή και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή σκέ­ψη του Χοσέ Μαρ­τί εξα­κο­λου­θεί να απο­τε­λεί βασι­κό συστα­τι­κό της κου­βα­νι­κής επα­να­στα­τι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας ενά­ντια στις επι­θε­τι­κές πολι­τι­κές του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού και στις πολι­τι­κές απο­κλει­σμού, που για πάνω από πενή­ντα χρό­νια ασκού­νται ενά­ντια στη σοσια­λι­στι­κή Κού­βα. Σήμε­ρα που το απο­κρου­στι­κό πρό­σω­πο του ιμπε­ρια­λι­σμού προ­σπα­θεί να κρυ­φτεί πίσω από μάσκες «φιλί­ας», η μνή­μη του Χοσέ Μαρ­τί απο­τε­λεί, ίσως περισ­σό­τε­ρο από ποτέ, πηγή διαρ­κούς έμπνευ­σης στην συνε­χι­ζό­με­νη ηρω­ι­κή αντί­στα­ση του κου­βα­νι­κού λαού και στην υπε­ρά­σπι­ση της Επα­νά­στα­σής του.

Με την ευκαι­ρία της επε­τεί­ου αυτής ανα­νε­ώ­νου­με την απαί­τη­σή μας να αρθεί άμε­σα ο εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός των ΗΠΑ κατά της Κού­βας και να στα­μα­τή­σουν οι απει­λές της Ουά­σιγ­κτον ενά­ντια στο λαό και την κυβέρ­νη­ση της Βενεζουέλας.

Patria es humanidad
[Πατρί­δα είναι η ανθρωπότητα]

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΧΟΣΕ ΜΑΡΤΙ”
http://josemartigr.blogspot.gr
[email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο