Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απεγκλωβισμός όλων των προσφύγων και μεταναστών! Να κλείσει η Μόρια — να μην ανοίξει κανένα άλλο ΚΥΤ

▪️  Η κυβέρνηση να δώσει τώρα λύση, διασφαλίζοντας την υγεία και τα δικαιώματα κατοίκων, προσφύγων και μεταναστών.
▪️  Να μην τολμήσει να αξιοποιήσει την εκρηκτική κατάσταση για να προχωρήσει τα σχέδια για κλειστά hot spots.
▪️  Ο λαός της Λέσβου έχει τη γνώση και τη δύναμη για να τα αποτρέψει

  • Δ. Κου­τσού­μπας: Η κυβέρ­νη­ση έχει τερά­στιες ευθύνες.
  • Ενώ γνώ­ρι­ζαν την εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση στη Μόρια και τους μεγά­λους κίν­δυ­νους από την παν­δη­μία, κώφευαν απέ­να­ντι στα αιτή­μα­τα σωμα­τεί­ων και φορέ­ων του νησιού.

 

Τώρα να ξεκινήσει ο απεγκλωβισμός όλων των προσφύγων και μεταναστών από τη Λέσβο.
Να κλείσει η Μόρια και να μην ανοίξει κανένα άλλο ΚΥΤ

«Η κυβέρ­νη­ση έχει βαρύ­τα­τες ευθύ­νες για την τρα­γι­κή και επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί στη Λέσβο για τους χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και τους κατοί­κους, μετά την κατα­στρο­φι­κή φωτιά στο ΚΥΤ της Μόριας και οφεί­λει να δώσει τώρα ουσια­στι­κή λύση, δια­σφα­λί­ζο­ντας την υγεία και τα δικαιώ­μα­τα των κατοί­κων, των προ­σφύ­γων και μεταναστών.
✔️ Η κυβέρ­νη­ση ενώ γνώ­ρι­ζε, και­ρό τώρα, ότι η κατά­στα­ση στο ΚΥΤ της Μόριας ήταν εκρη­κτι­κή λόγω του μεγά­λου αριθ­μού των εγκλω­βι­σμέ­νων σε άθλιες συν­θή­κες, ενώ γνώ­ρι­ζε τους μεγά­λους κίν­δυ­νους που θα δημιουρ­γού­σε η μετά­δο­ση της παν­δη­μί­ας στο ΚΥΤ λόγω και του μεγά­λου συγ­χρω­τι­σμού, κώφευε απέ­να­ντι στην απαί­τη­ση να κλεί­σει το ΚΥΤ με απε­γκλω­βι­σμό όλων των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών και τη λήψη ουσια­στι­κών μέτρων προ­στα­σί­ας έως ότου αυτή ολοκληρωθεί.
✔️ Ακό­μα έχει μεγά­λες ευθύ­νες για­τί, προ­κει­μέ­νου να ικα­νο­ποι­ή­σει τις απαι­τή­σεις των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τιών στον του­ρι­σμό και μετα­φο­ρές, παρα­βί­α­σε τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα και άνοι­ξε διά­πλα­τα τις πόρ­τες στο να εξα­πλω­θεί η παν­δη­μία αρχι­κά σε κατοί­κους της Λέσβου και τελευ­ταία και στο ΚΥΤ της Μόριας.
💥 Η κυβέρ­νη­ση έχει μεγά­λες ευθύ­νες για­τί με την πολι­τι­κή της και με πάγιο στό­χο να δημιουρ­γή­σει κλει­στό Hot spot (είτε με την επέ­κτα­ση της Μόριας ή σε άλλο μέρος του νησιού), επέ­τρε­ψε να δημιουρ­γη­θούν κατα­στά­σεις ανθρω­πι­στι­κών – υγειο­νο­μι­κών κιν­δύ­νων κι έστρω­σε το έδα­φος για γεγο­νό­τα που ευνο­ούν την περαι­τέ­ρω εφαρ­μο­γή των αντι­δρα­στι­κών σχε­δια­σμών της ΕΕ, για μετα­τρο­πή των νησιών του Αιγαί­ου σε μόνι­μα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης μετα­να­στών με τη δημιουρ­γία και των κλει­στών ΚΥΤ.
🚩 Το ΚΚΕ απαι­τεί να ξεκι­νή­σει τώρα ο απε­γκλω­βι­σμός όλων των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών από τη Λέσβο. Να κλεί­σει η Μόρια και να μην ανοί­ξει κανέ­να άλλο ΚΥΤ κλει­στό ή ανοικτό.
💥 Η κυβέρ­νη­ση οφεί­λει να ναυ­λώ­σει σήμε­ρα πλοία και να οργα­νώ­σει την μετα­φο­ρά των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, τηρώ­ντας όλα τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα προς την ηπει­ρω­τι­κή χώρα, εξα­σφα­λί­ζο­ντας χώρους με ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες ασφά­λειας και υγιει­νής για την προ­σω­ρι­νή φιλο­ξε­νία τους, έως ότου να τους δοθούν τα κατάλ­λη­λα έγρα­φα για να μετα­βούν στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους.
💥 Οφεί­λει να διε­νερ­γή­σει σε όλους τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες δια­γνω­στι­κά τεστ ώστε οι φορείς κορο­νοϊ­ού να τεθούν στην απα­ραί­τη­τη καρα­ντί­να σε χώρους ξενο­δο­χεί­ων πριν ανα­χω­ρή­σουν από το νησί.
Ειδι­κή φρο­ντί­δα και προ­τε­ραιό­τη­τα πρέ­πει να δοθεί στην οργα­νω­μέ­νη μετα­κί­νη­ση των οικο­γε­νειών με παι­διά καθώς και των εκα­το­ντά­δων ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων. Δεν δικαιο­λο­γεί­ται καμιά καθυστέρηση.
💥 Σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας, αλλά και κλι­μα­κού­με­νης έντα­σης στο Αιγαίο από την επι­θε­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης, την οποία πρι­μο­δο­τούν ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει ο σχε­δια­σμός για την συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του Αιγαί­ου απο­δει­κνύ­ε­ται ακό­μα πιο επι­κίν­δυ­νο το να λει­τουρ­γούν στα νησιά του Αιγαί­ου κλει­στά ή ανοι­κτά στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης προ­σφύ­γων και μεταναστών.

Η κυβέρ­νη­ση ανα­λαμ­βά­νει νέες τερά­στιες ευθύ­νες στο βαθ­μό που θα αξιο­ποι­ή­σει αυτήν την εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση για να προ­χω­ρή­σει τον σχε­δια­σμό για δημιουρ­γία στρα­το­πέ­δων εγκλω­βι­σμού μετα­να­στών στη Λέσβο στα άλλα νησιά. Ο λαός της Λέσβου έχει τη γνώ­ση και τη δύνα­μη και μπο­ρεί να τον αποτρέψει.»


[ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την φωτιά το ΚΥΤ Μόριας και την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί στο νησί της Λέσβου] 

Ηταν θέμα χρόνου…

Οι εξε­λί­ξεις στο κολα­στή­ριο της Μόριας επι­βε­βαιώ­νουν ότι το στρα­τό­πε­δο του διπλού εγκλω­βι­σμού, το «έμβλη­μα» της κατά­πτυ­στης πολι­τι­κής κυβέρ­νη­σης — ΕΕ στο Μετα­να­στευ­τι­κό, θα έπρε­πε να είχε κλεί­σει …χτες! Η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και η προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ, που υλο­ποί­η­σαν δια­δο­χι­κά τη Συμ­φω­νία Τουρ­κί­ας — ΕΕ για τους πρό­σφυ­γες, που έφτια­ξαν και συντη­ρούν τους άθλιους καταυ­λι­σμούς, έχουν την ευθύ­νη για τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση, για τον κίν­δυ­νο που απει­λεί ντό­πιους και μετα­νά­στες, ειδι­κά σε συν­θή­κες έξαρ­σης της πανδημίας.

Το καμπα­νά­κι είχε ακου­στεί προ πολ­λού. Το χτύ­πη­σαν με τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους οι εργα­ζό­με­νοι και οι φορείς του νησιού, που απαι­τούν να κλεί­σει η Μόρια, να μη φτια­χτεί κανέ­νας νέος καταυ­λι­σμός, να καταρ­γη­θεί η Συμ­φω­νία Τουρ­κί­ας — ΕΕ. Να πάψει ο διπλός εγκλω­βι­σμός και να μετα­φερ­θούν οι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα, να διευ­κο­λυν­θεί με κάθε μέσο η μετά­βα­σή τους στις άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες, για τις οποί­ες ξενιτεύτηκαν.

Αντί όμως η κυβέρ­νη­ση να ικα­νο­ποι­ή­σει τα δίκαια αιτή­μα­τά τους, όχι μόνο κλι­μά­κω­σε την κατα­στο­λή σε βάρος των κατα­τρεγ­μέ­νων, σπέρ­νο­ντας στα νησιά στρα­τό­πε­δα «κλει­στού τύπου» που διαιω­νί­ζουν τον εγκλω­βι­σμό, αλλά ρίχτη­κε και με τα ΜΑΤ ενά­ντια στους κατοί­κους της Μυτι­λή­νης και της Χίου, όταν τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη προ­σπά­θη­σαν να εμπο­δί­σουν την άθλια πολι­τι­κή της.

Ηταν θέμα χρόνου, επομένως, να αναφλεχθεί το εκρηκτικό μείγμα που σωρεύεται εδώ και χρόνια στα νησιά.

Είχαν άλλω­στε προη­γη­θεί πολ­λές προει­δο­ποι­ή­σεις ότι το πράγ­μα έφτα­σε στο απρο­χώ­ρη­το: Πυρ­κα­γιές, θάνα­τοι μετα­να­στών, αφό­ρη­τος συνω­στι­σμός, θλι­βε­ρές ιστο­ρί­ες με πρω­τα­γω­νι­στές ανή­λι­κα ασυ­νό­δευ­τα, δια­μαρ­τυ­ρί­ες για τις απί­στευ­τες κακου­χί­ες, αγα­νά­κτη­ση από τους νησιώ­τες για τις συν­θή­κες στα στρα­τό­πε­δα, που οι συνέ­πειές τους «απλώ­νο­νται» σε όλο το νησί.

Κυβέρ­νη­ση, κόμ­μα­τα, Περι­φε­ρεια­κή και Τοπι­κή Διοί­κη­ση, που στή­ρι­ξαν και στη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή του διπλού εγκλω­βι­σμού, που βγά­ζουν λάδι τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την εμπλο­κή της χώρας σε αυτούς, είναι υπό­λο­γοι για τις εξε­λί­ξεις στη Μόρια.

Με δική τους ευθύ­νη το Μετα­να­στευ­τι­κό έχει γίνει «γρα­νά­ζι» στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και στα παζά­ρια ανά­με­σα στην Τουρ­κία, στην ΕΕ και την Ελλά­δα, για διευ­θε­τή­σεις και συμ­φω­νί­ες στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Με ευθύ­νη της ΝΔ, της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΕ, Μη Κυβερ­νη­τι­κές Οργα­νώ­σεις με διε­θνείς δια­συν­δέ­σεις και χρη­μα­το­δό­τη­ση αλω­νί­ζουν στη Μόρια και στους άλλους καταυ­λι­σμούς, παί­ζο­ντας επι­κίν­δυ­να παι­χνί­δια με γεω­πο­λι­τι­κές «ουρές» στις πλά­τες προ­σφύ­γων και νησιω­τών, ειδι­κά σε μια περί­ο­δο που οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί και οι εντά­σεις κλι­μα­κώ­νο­νται στην περιο­χή, εντάσ­σο­ντας και τέτοιες οργα­νώ­σεις στους επι­κίν­δυ­νους σχεδιασμούς.

Το «ενδιαφέρον» της ΕΕ για τη διαχείριση της κατάστασης, μετά τη χτεσινή πυρκαγιά, είναι υποκριτικό και εξοργίζει. Βάζουν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα!

Η Μόρια είναι «καθρέ­φτης» της βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής της, που με τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις προ­κα­λεί στρα­τιές ξερι­ζω­μέ­νων και ανοι­γο­κλεί­νει τη στρό­φιγ­γα του Μετα­να­στευ­τι­κού, ανά­λο­γα με τις ανά­γκες των μονο­πω­λί­ων και τα γεω­πο­λι­τι­κά σχέ­δια που «τρέ­χουν» στην περιοχή.

Η κυβέρ­νη­ση κου­νά­ει τώρα το δάχτυ­λο στους μετα­νά­στες και προει­δο­ποιεί ότι δεν θα δεχτεί ανυ­πα­κοή στα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα για τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, επει­δή πάνω απ’ όλα βάζει τη δική τους υγεία και των νησιω­τών. Μιλά­με για απρο­κά­λυ­πτο δούλεμα!

Πού ήταν το «ενδια­φέ­ρον» της κυβέρ­νη­σης για την προ­στα­σία της υγεί­ας ντό­πιων και μετα­να­στών, όταν απέρ­ρι­πτε τα αιτή­μα­τα σωμα­τεί­ων και φορέ­ων για ουσια­στι­κά μέτρα πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας, για ειδι­κό σχέ­διο αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας στους καταυ­λι­σμούς των μετα­να­στών; Πού είναι το «ενδια­φέ­ρον» της όταν περι­με­τρι­κά του καταυ­λι­σμού δεν λει­τουρ­γεί καμία μονά­δα για Covid, ενώ και το Κέντρο Υγεί­ας στην περιο­χή είναι ακό­μα κλει­στό, με το Νοσο­κο­μείο Μυτι­λή­νης να παρα­μέ­νει απο­δυ­να­μω­μέ­νο και πνιγ­μέ­νο στις ελλείψεις;

Η …προ­τε­ραιό­τη­τα που δίνει η κυβέρ­νη­ση στην υγεία των μετα­να­στών φαί­νε­ται άλλω­στε και από το γεγο­νός ότι τα κρού­σμα­τα πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται σε όλες τις δομές, όπου τα μέτρα προ­στα­σί­ας είναι ελλι­πή έως ανύπαρκτα.

Καμία δικαιο­λο­γία και καμία προ­σπά­θεια μετά­θε­σης ευθυ­νών δεν πρέ­πει να γίνει ανε­κτή από το λαό. Αυτό που επεί­γει τώρα είναι να μετα­φερ­θούν όλοι οι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες σε ασφα­λείς εγκα­τα­στά­σεις στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα, να κλεί­σουν οι άθλιοι καταυ­λι­σμοί. Η πάλη για την προ­στα­σία της υγεί­ας Ελλή­νων και μετα­να­στών να συν­δυα­στεί με κλι­μά­κω­ση του αγώ­να για να ανα­τρα­πεί η πολι­τι­κή του διπλού εγκλωβισμού.


Από τη στή­λη “Η ΑΠΟΨΗ μας” του Ριζοσπάστη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο