Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

13ο Συνέδριο: ΚΝΕ δυνατή παντού!

Με τη δημοσίευση σήμερα των Θέσεων του ΚΣ με τον «Οδηγητή» ξεκινάει η προσυνεδριακή περίοδος για το 13ο Συνέδριο της ΚΝΕ, με ολοκλήρωσή της τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις 10–11-12/2/2023.

Η κορυ­φαία εσω­ορ­γα­νω­τι­κή δια­δι­κα­σία της ΚΝΕ έχει όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις να είναι πετυ­χη­μέ­νη, με την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή των στε­λε­χών της ΚΝΕ και με την αντί­στοι­χη στή­ρι­ξη από τις Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις, να καλ­λιερ­γη­θεί κλί­μα σε όλα τα όργα­να και στις ΟΒ για μελέ­τη, για να συμ­βά­λουν όλα τα μέλη της ΚΝΕ με γνώ­μη, παρα­τη­ρή­σεις, με την πεί­ρα, τον προ­βλη­μα­τι­σμό τους, με κρι­τι­κή εξέ­τα­ση της δρά­σης μας, με αυτο­κρι­τι­κή εξέ­τα­ση της δου­λειάς μας.

Απαι­τεί­ται και ατο­μι­κή προ­σπά­θεια που παίρ­νει υπό­ψη την κοι­νω­νι­κή και ηλι­κια­κή πεί­ρα των μελών κάθε ΟΒ, τις εμπει­ρί­ες τους από την οργα­νω­μέ­νη πάλη, ειδι­κά από τα στε­λέ­χη της ΚΝΕ που θα κάνουν την παρου­σί­α­ση των Θέσε­ων στις ΟΒ, από τα κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη που θα στη­ρί­ξουν αυτήν την προσπάθεια.

Ολη η επό­με­νη περί­ο­δος μπο­ρεί να κατο­χυ­ρώ­σει θετι­κά βήμα­τα της ΚΝΕ, να ξεπε­ρα­στούν απο­φα­σι­στι­κά αδυ­να­μί­ες και καθυ­στε­ρή­σεις. Μπο­ρεί να επι­βε­βαιώ­σει ότι μπο­ρού­με να συν­δυά­σου­με καλή και πλού­σια προ­συ­νε­δρια­κή δια­δι­κα­σία, με πλα­τιά μαζι­κή δρά­ση με νέους και νέες, με πρω­το­πό­ρα παρέμ­βα­ση στη νεο­λαία, αξιο­ποιώ­ντας και τις Θέσεις του ΚΣ.

Θέλου­με να συζη­τή­σου­με και να γίνου­με πιο ικα­νοί μέσα στη μεγά­λη προ­σπά­θεια ισχυ­ρο­ποί­η­σης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με βάση και «το Κάλε­σμα της ΚΕ προς την εργα­τι­κή τάξη, τον λαό και τη νεο­λαία για αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ παντού, για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής».

Να γίνο­νται μετρή­σι­μα βήμα­τα στο πολι­τι­κό άνοιγ­μα, στην κατο­χύ­ρω­ση, στα­θε­ρο­ποί­η­ση και βάθε­μα δεσμών με μάζες νέων, να επι­δρά­σου­με απο­φα­σι­στι­κά στην οργά­νω­ση και τον προ­σα­να­το­λι­σμό των αγώ­νων των νέων εργα­ζο­μέ­νων, των μαθη­τών, των φοι­τη­τών και σπου­δα­στών με βάση τους στό­χους μας που απο­τυ­πώ­νο­νται και στις Θέσεις του ΚΣ. Το σύν­θη­μα «συζη­τά­με συλ­λο­γι­κά — δρού­με μαχη­τι­κά» να γίνει πρά­ξη και μπρο­στά στη μεγά­λη απερ­για­κή μάχη στις 9/11.

Επί­σης, δεν αφαι­ρού­μα­στε από το γεγο­νός ότι το Συνέ­δριο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί επί της ουσί­ας σε προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, με δεδο­μέ­νο ότι εκφρά­ζε­ται από πολ­λούς δεί­κτες ότι η περί­ο­δος ευνο­εί να γίνει πιο πλα­τιά δου­λειά στη νεο­λαία. Κρα­τά­με την ουσία της επι­τυ­χί­ας των Φεστι­βάλ μας, που εκφρά­στη­κε και στη μαζι­κό­τη­τα αλλά και σε πολ­λά ποιο­τι­κά στοι­χεία, το ενδια­φέ­ρον σε συζη­τή­σεις, στις πολι­τι­κές ομι­λί­ες, σε όλη την Ελλάδα.

Η ουσία είναι ότι υπάρ­χουν διερ­γα­σί­ες — και σε νέο κόσμο — έχει κατα­κτη­θεί από τη δρά­ση και τις θέσεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ ευρύ­τε­ρη ανα­γνώ­ρι­ση, ενδια­φέ­ρον, παρα­κο­λού­θη­ση, χωρίς να ανα­τρέ­πει το γενι­κό­τε­ρο έδα­φος που έχου­με εκτι­μή­σει, την προ­σπά­θεια που έχει εντα­θεί με διά­φο­ρους τρό­πους να χτυ­πη­θεί αυτή η δυνα­τό­τη­τα επι­κοι­νω­νί­ας του ΚΚΕ με ευρύ­τε­ρες δυνάμεις.

Το καλό κλί­μα εντός και εκτός της Οργά­νω­σης το οποίο έχει δια­μορ­φω­θεί μπο­ρεί να ωθή­σει όλα τα μέλη της ΚΝΕ για να γίνει μια πραγ­μα­τι­κά πολύ μεγά­λη πανε­ξόρ­μη­ση, να φτά­σουν οι Θέσεις σε πολ­λούς νέους και νέες, ιδιαί­τε­ρα στους χιλιά­δες που ρωτού­σαν, ήθε­λαν να μάθουν μέσα στις εκδη­λώ­σεις των Φεστι­βάλ, στις πολι­τι­κές μάχες του προη­γού­με­νου διαστήματος.

Εδώ, λοι­πόν, είναι πεδί­ον δόξης λαμπρό για τις Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ, και με όπλο τις Θέσεις του ΚΣ και κυρί­ως με την έντα­ση των προ­σπα­θειών για ισχυ­ρο­ποί­η­ση της ΚΝΕ — όπως την περι­γρά­φου­με — να έχου­με σημα­ντι­κά αποτελέσματα!

Τα συμπε­ρά­σμα­τα από τη δρά­ση της Οργά­νω­σης να γίνουν η στέ­ρεη βάση για την άμε­ση και πιο στα­θε­ρή, ανο­δι­κή πορεία των δυνά­με­ών μας σε όλη την Ελλάδα

Ξεχω­ρί­ζου­με τα ζητή­μα­τα που πρέ­πει να επι­μεί­νου­με και να ανα­πτύ­ξου­με με αφε­τη­ρία μας το βασι­κό θέμα του Συνε­δρί­ου, όπως αυτό δίνε­ται και από το σύν­θη­μα του 13ου Συνεδρίου:

Είμα­στε η σπί­θα που θα κάνει τα σκο­τά­δια φως!

Με τη δύνα­μη των επα­να­στα­τι­κών ιδε­ών. Για τον σοσιαλισμό.

Τολ­μά­με το μεγά­λο βήμα στο μέλ­λον, με το ΚΚΕ

ΚΝΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΑΝΤΟΥ

Για­τί επι­λέ­γου­με αυτό το θέμα, δηλα­δή πώς θα προ­ω­θή­σου­με πιο δυνα­μι­κά τον στό­χο για πιο μαζι­κή, πιο γερή ιδε­ο­λο­γι­κά, πολι­τι­κά και οργα­νω­τι­κά ΚΝΕ;

Με μία έννοια πάντα τα Συνέ­δρια της ΚΝΕ, λόγω και της ανα­νέ­ω­σης της Οργά­νω­σης, πρέ­πει να εξε­τά­ζουν την πορεία μας, με βάση τον χαρα­κτή­ρα μας ως επα­να­στα­τι­κή οργά­νω­ση νεο­λαί­ας του ΚΚΕ, τη μαζι­κο­ποί­η­ση των γραμ­μών της ΚΝΕ, την ικα­νό­τη­τα προ­ώ­θη­σης των προ­γραμ­μα­τι­κών καθη­κό­ντων του Κόμ­μα­τος στη νεο­λαία, στη­ρι­ζό­με­νοι στις απο­φά­σεις του Κόμ­μα­τος στο 21ο Συνέ­δριό του, την εκτί­μη­ση της συνο­λι­κής μας προ­σπά­θειας, πατη­μέ­να γερά στις εξε­λί­ξεις, τη διαπάλη.

Υπάρ­χουν ορι­σμέ­να κρί­σι­μα όμως στοι­χεία που επι­διώ­κου­με να φωτί­σου­με από τις Θέσεις και να εμπλου­τί­σουν τον προ­βλη­μα­τι­σμό μας στο 13ο Συνέ­δριο, να αξιο­λο­γη­θεί η πεί­ρα της Οργά­νω­σης, καθο­δη­γη­τι­κά προ­βλή­μα­τα για να τα αντι­με­τω­πί­σου­με απο­φα­σι­στι­κά, να τεθούν καλά κατευ­θύν­σεις για τον γενι­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό της δρά­σης μας.

Τα κυριό­τε­ρα είναι:

Αρχι­κά εκτι­μά­με ότι από το προη­γού­με­νο, 12ο Συνέ­δριο της ΚΝΕ, τον Φλε­βά­ρη του 2019, μεσο­λά­βη­σε ένα πυκνό διά­στη­μα από εξε­λί­ξεις και γεγο­νό­τα στο οποίο η ΚΝΕ έκα­νε σοβα­ρή προ­σπά­θεια να αντα­πο­κρι­θεί στις πρω­τό­γνω­ρες συν­θή­κες της περιό­δου και κατά­φε­ρε, παρά τις αδυ­να­μί­ες, να ανα­δει­χθεί σε κύρια δύνα­μη οργά­νω­σης των αγώ­νων της νέας γενιάς — πράγ­μα που δεν ήταν και γενι­κά δεν είναι δεδο­μέ­νο. Βγαί­νει πεί­ρα από τις προ­σπά­θειες, που πρέ­πει να εξε­λίσ­σο­νται και με βάση τις συνο­λι­κές συν­θή­κες, τη δια­πά­λη, να αξιο­ποιού­νται βήμα­τα, π.χ. βελ­τιω­μέ­νοι συσχε­τι­σμοί στο κίνη­μα — νέες απαι­τή­σεις. Τα παρα­πά­νω δεν τα λέμε για­τί τα κάνα­με όλα καλά, αλλά για να φανεί ότι η πολι­τι­κή και οι θέσεις του Κόμ­μα­τος ανοί­γουν δυνα­τό­τη­τες, που με επε­ξερ­γα­σμέ­νη παρέμ­βα­ση μπο­ρού­με να αξιοποιούμε.

Ταυ­τό­χρο­να, δου­λεύ­ο­ντας με το σύν­θη­μα και τις απο­φά­σεις του 12ου Συνε­δρί­ου της ΚΝΕ, εκτι­μά­με ότι ενι­σχύ­θη­κε ο πιο στα­θε­ρός προ­σα­να­το­λι­σμός για την οικο­δό­μη­ση νέων Οργα­νώ­σε­ων της ΚΝΕ σε χώρους νεο­λαί­ας, εκφρά­στη­κε σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις η δυνα­τό­τη­τα να ανέ­βουν σημα­ντι­κά οι ρυθ­μοί ανά­πτυ­ξης της Οργά­νω­σής μας, έχουν γίνει πιο δια­κρι­τές οι καθο­δη­γη­τι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για αυτά. Βέβαια, το μετρή­σι­μο απο­τέ­λε­σμα της οργα­νω­τι­κής ανά­πτυ­ξης της ΚΝΕ αυτήν την περί­ο­δο, που το μέγε­θός της θα κρι­θεί και μέχρι το Συνέ­δριο, δεν πρέ­πει να κρύ­ψει ότι τα βήμα­τα είναι ακό­μα μικρά και δεν είναι ενιαία σε όλες τις Οργα­νώ­σεις. Στο επί­κε­ντρο βρί­σκε­ται το πώς θα κατα­φέ­ρου­με να περά­σου­με σε φάση μεγά­λης οργα­νω­τι­κής ανάπτυξης.
Όμως το γεγο­νός ότι η Οργά­νω­σή μας ανα­νέ­ω­σε τις δυνά­μεις της σε πολ­λούς χώρους νεο­λαί­ας, παρό­τι δεν έμει­νε ανε­πη­ρέ­α­στη από δυσκο­λί­ες που προ­έ­κυ­ψαν την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, αντί­στοι­χα ανα­νέ­ω­σε και το στε­λε­χι­κό της δυνα­μι­κό, απαι­τεί να δυνα­μώ­σουν τα στοι­χεία εκεί­να, κυρί­ως στην ανα­βάθ­μι­ση της κομ­μου­νι­στι­κής, δια­παι­δα­γω­γη­τι­κής ικα­νό­τη­τάς της, με τις επα­να­στα­τι­κές ιδέ­ες και την κομ­μου­νι­στι­κή οργά­νω­ση, για την καλ­λιέρ­γεια αντο­χής και ατσα­λώ­μα­τος όλων των μελών της σήμε­ρα, αλλά και όλων των νέων που πρέ­πει να πυκνώ­σουν τις γραμ­μές της τα επό­με­να χρόνια.

Πόσο μάλ­λον όταν υπάρ­χει — και την τονί­ζου­με — η ανά­γκη και μέσα από την προ­συ­νε­δρια­κή συζή­τη­ση να γίνει βήμα στην αφο­μοί­ω­ση και συνει­δη­το­ποί­η­ση της φάσης όπου έχου­με μπει, σε συν­θή­κες απρό­βλε­πτων εξε­λί­ξε­ων, πολύ γρή­γο­ρων ανα­κα­τα­τά­ξε­ων στη χώρα μας και διε­θνώς, νέων καπι­τα­λι­στι­κών κρί­σε­ων, πιο οξυ­μέ­νων αντα­γω­νι­σμών και εστιών πολέ­μου (στην Ουκρα­νία και αλλού). Και για να συνει­δη­το­ποι­η­θούν τα βασι­κά στοι­χεία αυτών των εξε­λί­ξε­ων, αλλά κυρί­ως τα καθή­κο­ντα που προ­κύ­πτουν σήμε­ρα για τους κομ­μου­νι­στές, για τις Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ. Με κύριο ότι οι απαι­τή­σεις ανε­βαί­νουν, μέσα στην κρί­σι­μη δεκα­ε­τία όπου έχου­με μπει δημιουρ­γού­νται ήδη και θα δημιουρ­γη­θούν και νέες δυνα­τό­τη­τες να επι­δρά­σου­με σε περισ­σό­τε­ρους νέους, να αξιο­ποι­ή­σου­με εξε­λί­ξεις, τριγ­μούς, καμπές για να δυνα­μώ­σει απο­φα­σι­στι­κά η ταξι­κή πάλη.

Άρα, στό­χος του Συνε­δρί­ου είναι πώς μέσα σε αυτές τις εξε­λί­ξεις, μελε­τώ­ντας και βγά­ζο­ντας συμπε­ρά­σμα­τα από τη δρά­ση της ΚΝΕ τα προη­γού­με­να χρό­νια: Να γίνουν περισ­σό­τε­ρα, πιο ενιαία και πιο στέ­ρεα τα βήμα­τα ισχυ­ρο­ποί­η­σης της ΚΝΕ, με άνο­δο της ποιό­τη­τας της εσω­τε­ρι­κής ζωής της, του πρω­το­πό­ρου ρόλου της στους αγώ­νες της νεολαίας.

Ότι ΔΥΝΑΤΗ ΚΝΕ ΠΑΝΤΟΥ σημαίνει να φτιάξουμε γερές, μεγάλες Οργανώσεις, ριζωμένες σε κάθε σχολείο, σχολή, τμήμα, χώρο δουλειάς και γειτονιά, πόλη και χωριό.
Σημαίνει μεγάλη οργανωτική ανάπτυξη της ΚΝΕ, ως βασικός και αναντικατάστατος όρος για τη μαχητική, νεανική αντεπίθεση, η τροφοδότηση του Κόμματος με περισσότερα νέα μέλη.

Πώς με έντα­ση της ιδε­ο­λο­γι­κής — πολι­τι­κής παρέμ­βα­σης της ΚΝΕ, με την αντί­στοι­χη επε­ξερ­γα­σία, θα κατα­φέ­ρου­με να αγκα­λιά­ζουν περισ­σό­τε­ρους νέους και νέες οι επα­να­στα­τι­κές ιδέ­ες, η πρό­τα­ση του ΚΚΕ, η αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή πάλη και η προ­ο­πτι­κή του σοσιαλισμού.

Πώς θα αντι­στοι­χη­θού­με με την ειδι­κή συμ­βο­λή που πρέ­πει με γρή­γο­ρα βήμα­τα να ‘χει η ΚΝΕ στην παρέμ­βα­ση στους νέους των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών, στην ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων τους, στον προ­σα­να­το­λι­σμό τους, μέσα στα εργα­τι­κά σωμα­τεία, μέσα στα κινή­μα­τα νεο­λαί­ας, το φοι­τη­τι­κό, το μαθη­τι­κό, των νέων της μαθη­τεί­ας και της κατάρτισης.

Ειδι­κό­τε­ρα σε περιό­δους που «σκο­τει­νιά­ζουν» επι­κίν­δυ­να, να ενι­σχυ­θούν τα στοι­χεία επα­γρύ­πνη­σης, κομ­μου­νι­στι­κής λει­τουρ­γί­ας εμπνε­ό­με­νης από την πλού­σια πεί­ρα του Κόμ­μα­τός μας.

Ότι όλα αυτά είναι το αντι­κεί­με­νο συζή­τη­σης μέσα στην ΟΒ, στη συνέ­λευ­σή της, στα μαθή­μα­τα και τις συζη­τή­σεις, στις καθη­με­ρι­νές συνερ­γα­σί­ες, και έτσι κάθε μέλος της ΚΝΕ να απο­κτά «πολ­λα­πλα­σια­στι­κή δύνα­μη», ακρι­βώς για­τί δρα με όρους συνει­δη­τής στρά­τευ­σης σε έναν σκο­πό, αλλά και με όρους συλλογικότητας.

Στο πλευ­ρό του Κόμ­μα­τος επι­βε­βαιώ­σα­με σε πολ­λές στιγ­μές τη δύνα­μη της οργα­νω­μέ­νης δρά­σης, το να υπάρ­χει ένας πυρή­νας που είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να παλέ­ψει για αυτά που πιστεύ­ει, πάντα για το δίκιο του λαού. Ο τρό­πος που δου­λέ­ψα­με και λει­τουρ­γή­σα­με σε «κρί­σι­μες στιγ­μές», που μεγά­λο τμή­μα κόσμου είπε «μόνο το ΚΚΕ μπο­ρεί», όπως την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, στην αντι­με­τώ­πι­ση των κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών του αστι­κού κρά­τους, στη μάχη για να σωθεί ο λαός από τις φυσι­κές κατα­στρο­φές και το αστι­κό κρά­τος που τον αφή­νει απρο­στά­τευ­το κ.ά., θέλου­με να χαρα­κτη­ρί­ζει την καθη­με­ρι­νή μας δου­λειά, την κάθε μας προσπάθεια.

Στο πλαί­σιο όλων των παρα­πά­νω ξεχω­ρί­ζου­με και τη συμ­βο­λή και τις ελλεί­ψεις του ΚΣ πρώ­τα και κύρια, αλλά και την ανά­γκη βελ­τί­ω­σης της καθο­δη­γη­τι­κής δου­λειάς όλων των οργά­νων, ιδιαί­τε­ρα δίνου­με βάρος στα Τομεακά.

Ας σκε­φτού­με ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα που ανα­δει­κνύ­ει τη σημα­σία των παρα­πά­νω: Για­τί οι σύντρο­φοι μαθη­τές μάς λένε ότι η συνέ­λευ­ση της ΟΒ για την προ­ε­τοι­μα­σία του μαθη­τι­κού Φεστι­βάλ είναι η καλύ­τε­ρη που κάνουν μέσα στη χρο­νιά; Φυσι­κά αφο­ρά το καλύ­τε­ρα επε­ξερ­γα­σμέ­νο περιε­χό­με­νό τους, που μπο­ρεί να τους εμπνέ­ει και να τους εξοπλίζει.

Αρκε­τοί μας λένε: «Είναι ευκαι­ρία να δεί­ξω πιο ανα­λυ­τι­κά στους φίλους μου για­τί παλεύω, για­τί είμαι μέλος της ΚΝΕ», με υπε­ρο­χή, περη­φά­νια για την επι­λο­γή τους κ.λπ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή η συζή­τη­ση συν­δυά­ζε­ται και με τη γνώ­μη του καθε­νός (και όχι με ένα σχέ­διο «από τα πάνω»), με πολι­τι­κό άνοιγ­μα που παίρ­νει υπό­ψη τα ενδια­φέ­ρο­ντά τους, συνο­λι­κά των μαθη­τών, με αντί­στοι­χη πολυ­μορ­φία και με «φιλο­δο­ξία» για κάτι που θα έχει ευρύ­τε­ρη επί­δρα­ση, επι­τυ­χία στο σχο­λείο, στη γει­το­νιά κ.λπ.

Είναι ακό­μη λίγες οι μαθη­τι­κές ΟΒ που συζη­τά­νε στα­θε­ρά έτσι, με επί­κε­ντρο το σχο­λείο, για την αντι­πα­ρά­θε­ση μέσα στη σχο­λι­κή τάξη, για την Ιστο­ρία της περιο­χής τους, για τις ασχο­λί­ες τους σε αθλη­τι­κούς — πολι­τι­στι­κούς συλ­λό­γους, τα ενδια­φέ­ρο­ντά τους κ.λπ.

Οδηγός και περιεχόμενο καθοδήγησης η δυνατότητα της ΚΝΕ να ριζοσπαστικοποιεί και να εμπνέει ευρύτερες δυνάμεις για δράση

Την επό­με­νη περί­ο­δο, η επι­δεί­νω­ση των όρων ζωής, οι ανά­γκες των νέων, που συν­θλί­βο­νται σε σχέ­ση με τις δυνα­τό­τη­τες της επο­χής μας, θα δημιουρ­γούν έδα­φος για την οργά­νω­ση και την πάλη της νεολαίας.

Γι’ αυτό και η δική μας παρέμ­βα­ση έχει στον πυρή­να της την ανά­δει­ξη των σύγ­χρο­νων ανα­γκών που αφο­ρούν το σύνο­λο της ζωής των νέων, τη μόρ­φω­ση, τα Εργα­σια­κά, τον ελεύ­θε­ρο χρό­νο κ.λπ.

Δεν τα σκε­φτό­μα­στε αυτά ως μία απλή ευθύ­γραμ­μη πορεία, καθώς οι εξε­λί­ξεις έχουν τη δική τους δυνα­μι­κή, ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά την όξυν­ση της ταξι­κής πάλης.

Γνω­ρί­ζου­με ότι οι ιδέ­ες και οι αξί­ες της αστι­κής τάξης θα παρα­μέ­νουν κυρί­αρ­χες όσο η ίδια δια­τη­ρεί την εξου­σία. Η όποια τάση ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­σης της συνεί­δη­σης της νεο­λαί­ας θα γίνε­ται προ­σπά­θεια να ενσω­μα­τώ­νε­ται, να διο­χε­τεύ­ε­ται σε ακίν­δυ­νες για το σύστη­μα διεξόδους.

Γνω­ρί­ζου­με, επί­σης, πως η πλειο­ψη­φία των νέων που προ­έρ­χε­ται από εργα­τι­κές — λαϊ­κές οικο­γέ­νειες βιώ­νει την εκμε­τάλ­λευ­ση, την ανα­σφά­λεια για το αύριο, όμως δεν συμ­με­τέ­χει στους οργα­νω­μέ­νους φορείς του κινή­μα­τος, ανα­ζη­τεί λύσεις έξω από τη συλ­λο­γι­κή διεκδίκηση.

Αυτό επιδιώκουμε σε κάθε χώρο να αλλάζει, κάτω από τη δική μας παρέμβαση, σε αντιπαράθεση με το σχέδιο, τα ιδεολογήματα και τους μηχανισμούς του αντιπάλου.

Μέσα στην οργα­νω­μέ­νη ζωή, κάθε μέλος της ΚΝΕ να κατα­κτά τα στοι­χεία του πρω­το­πό­ρου αγω­νι­στή, όπως είναι η ενα­σχό­λη­ση με το σύνο­λο της ζωής και των προ­βλη­μά­των των νέων, χωρίς καμία υπο­τί­μη­ση, η εμπι­στο­σύ­νη και η κοι­νή δρά­ση με νέους που δεν συμ­φω­νού­με σε όλα εξαρ­χής, η προ­ε­τοι­μα­σία και ετοι­μό­τη­τα για άμε­ση δρά­ση και ανά­πτυ­ξη πρω­το­βου­λί­ας, η ικα­νό­τη­τα αντι­πα­ρά­θε­σης με αστι­κές, ρεφορ­μι­στι­κές και οπορ­του­νι­στι­κές αντι­λή­ψεις μέσα στο κίνημα.

Τα όπλα του είναι πως, γνω­ρί­ζο­ντας τις θέσεις του ΚΚΕ για κάθε πτυ­χή της ζωής της νεο­λαί­ας, μπο­ρεί να δίνει απα­ντή­σεις στα ερω­τή­μα­τα των συμ­μα­θη­τών, συμ­φοι­τη­τών ή συνα­δέλ­φων του, να βοη­θά στην απο­κά­λυ­ψη των αιτιών των προ­βλη­μά­των, στην προ­βο­λή της διεξόδου.

Η καλή αξιο­ποί­η­ση επε­ξερ­γα­σιών που μελε­τά και δια­μορ­φώ­νει το Κόμ­μα μας και η ΚΝΕ μπο­ρεί να δώσει εύστο­χο και διεισ­δυ­τι­κό περιε­χό­με­νο σε αγω­νί­ες και ανα­ζη­τή­σεις νέων.

Τα πολ­λά κανά­λια παρέμ­βα­σης της ΚΝΕ που ανα­πτύσ­σο­νται στις Θέσεις (για τον πολι­τι­σμό, τον αθλη­τι­σμό, το περι­βάλ­λον, την πάλη ενά­ντια στα ναρ­κω­τι­κά, για την πολύ­πλευ­ρη επί­δρα­ση εφαρ­μο­γών του δια­δι­κτύ­ου στη ζωή των νέων κ.λπ.) μπο­ρούν να δώσουν στις Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ την υπο­δο­μή, τις επε­ξερ­γα­σί­ες, τον κατάλ­λη­λο προ­σα­να­το­λι­σμό να αξιο­ποιούν κάθε αφορ­μή, κάθε πλευ­ρά της ζωής της νεο­λαί­ας, για να χτί­ζε­ται η συνο­λι­κή παρέμ­βα­σή μας με τρό­πο που να φτά­νει πιο πλα­τιά, δίνουν πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νο περιε­χό­με­νο δρά­σης σε όλα τα μέλη της ΚΝΕ, ενι­σχύ­ουν τη δυνα­τό­τη­τα να προ­σφέ­ρουν πολ­λά περισ­σό­τε­ρα, σε αντί­θε­ση με την τυπι­κή δου­λειά — παρά­θε­ση γενι­κών καθη­κό­ντων προς τις ΟΒ.

Οι θέσεις μας, η αντι­με­τώ­πι­ση όλων των ζητη­μά­των με ταξι­κά κρι­τή­ρια, αφο­ρούν και πιο συγκε­κρι­μέ­να τη δου­λειά μας στο κίνη­μα. Πώς μέσα από τις συζη­τή­σεις, τις συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες για να δια­μορ­φώ­σου­με το πλαί­σιο πάλης με βάση τον κάθε χώρο, μέσα από τη ζωντα­νή αντι­πα­ρά­θε­ση με τις άλλες δυνά­μεις στο κίνη­μα, την ίδια την εξέ­λι­ξη του αγώ­να, να κατα­φέρ­νου­με να ανα­δει­κνύ­ου­με στις συνει­δή­σεις όλο και περισ­σό­τε­ρων νέων το κύριο: Ποιοι και για­τί στε­ρούν τα δικαιώ­μα­τα της νεο­λαί­ας, πώς και με ποιους μπο­ρεί να τα κατα­κτή­σει, τι αγώ­νας χρειά­ζε­ται και με ποια κατεύθυνση.

Ετσι μπο­ρού­με με καλύ­τε­ρους όρους να αντι­πα­ρα­τι­θό­μα­στε με τις προ­σπά­θειες άλλων δυνά­με­ων μέσα στο κίνη­μα να απο­προ­σα­να­το­λί­ζουν από τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, βάζο­ντας στο στό­χα­στρο μόνο ορι­σμέ­να στε­λέ­χη των κυβερ­νή­σε­ων, μια συγκε­κρι­μέ­νη πολι­τι­κή δια­χεί­ρι­σης, καλ­λιερ­γώ­ντας με τα συν­θή­μα­τά τους τη λογι­κή του δήθεν μικρό­τε­ρου κακού, της κυβερ­νη­τι­κής εναλ­λα­γής και έτσι αντι­κει­με­νι­κά να οδη­γούν στην απο­γο­ή­τευ­ση και τον συμ­βι­βα­σμό, αφού οι υπουρ­γοί, οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, ακό­μη και οι συντα­γές δια­χεί­ρι­σης αλλά­ζουν, αλλά η επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τα της νεο­λαί­ας παρα­μέ­νει και δυνα­μώ­νει όσο πραγ­μα­τι­κό κου­μά­ντο κάνουν οι μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, η αστι­κή τάξη.

Εχει μεγά­λη σημα­σία να ανοί­ξει η συζή­τη­ση για τη λει­τουρ­γία, το περιε­χό­με­νο και την παρέμ­βα­ση της ΟΒ και ό,τι ξεχω­ρί­ζου­με με βάση τον χώρο δρά­σης της. Σίγου­ρα να ανοί­ξει ο προ­βλη­μα­τι­σμός και η συζή­τη­ση για το πώς λει­τουρ­γού­με, πώς καθο­δη­γού­με, πώς οργα­νώ­νου­με την ιδε­ο­λο­γι­κή — πολι­τι­κή δρά­ση, πώς παρεμ­βαί­νου­με στο κίνημα.

Φαί­νε­ται ότι θα συγκε­ντρω­θεί σωστά το ενδια­φέ­ρον σε αυτά τα κομ­μά­τια των Θέσε­ων — που είναι και πιο κοντά στην πεί­ρα κάθε μέλους της ΚΝΕ. Για παρά­δειγ­μα, στους φοι­τη­τές ένα θέμα, κρί­σι­μο καθο­δη­γη­τι­κό για τις Οργα­νώ­σεις Σπου­δά­ζου­σας σε όλη την Ελλά­δα είναι ότι η ανά­δει­ξη της «Παν­σπου­δα­στι­κής» σε πρώ­τη δύνα­μη πανελ­λα­δι­κά δια­μορ­φώ­νει νέες δυνα­τό­τη­τες και ευθύ­νες στην παρέμ­βα­ση των μελών και φίλων της ΚΝΕ για την αγω­νι­στι­κή ανα­σύ­ντα­ξη του φοι­τη­τι­κού κινήματος.

Δεν υπο­τι­μά­με τον πραγ­μα­τι­κό συσχε­τι­σμό, που αντα­να­κλά­ται στη συνεί­δη­ση και στη στά­ση της πλειο­ψη­φί­ας των φοι­τη­τών, το πλήγ­μα που έχουν δεχτεί οι ίδιες οι αξί­ες της συλ­λο­γι­κό­τη­τας, της διεκ­δί­κη­σης. Γι’ αυτό, στο επί­κε­ντρο των προ­σπα­θειών μας θέτου­με τη βελ­τί­ω­ση της λει­τουρ­γί­ας και της δρά­σης των συλ­λό­γων, την άνο­δο της συμ­με­το­χής των φοι­τη­τών στις δια­δι­κα­σί­ες τους, στη διεκ­δί­κη­ση για το σύνο­λο των σύγ­χρο­νων ανα­γκών τους, το δυνά­μω­μα του ΜΑΣ.

Με τη δύναμη των επαναστατικών ιδεών.
Για τον Σοσιαλισμό

Θα μετρη­θού­με συνο­λι­κά την επό­με­νη περί­ο­δο στην άνο­δο της ικα­νό­τη­τάς μας να δια­μορ­φώ­νου­με με την πρω­το­πό­ρα πάλη μέσα στους αγώ­νες — ειδι­κά σε περί­ο­δο που εκτι­μά­με ότι θα ανα­πτυ­χθούν — και με την πλα­τιά πολι­τι­κή δου­λειά, κρι­τή­ρια, μαζι­κά μέσα στη νεο­λαία, για τη νεα­νι­κή δρά­ση, που μπο­ρεί και πρέ­πει να δυνα­μώ­σει, για τη δύνα­μη και τον ρόλο που μπο­ρεί να δια­δρα­μα­τί­σει ο οργα­νω­μέ­νος και χει­ρα­φε­τη­μέ­νος από τα καλέ­σμα­τα του κεφα­λαί­ου λαός.

Να γίνει πιο δια­κρι­τό το τμή­μα εκεί­νο που δεν εμπι­στεύ­ε­ται ούτε ενα­πο­θέ­τει τις προσ­δο­κί­ες του στις αστι­κές κυβερ­νή­σεις, που δεν «τσι­μπά­ει» στις εκτο­νώ­σεις της δυσα­ρέ­σκειας μέσα από κυβερ­νη­τι­κές εναλ­λα­γές για δήθεν «προ­ο­δευ­τι­κές κυβερ­νή­σεις» και τις διά­φο­ρες προ­σαρ­μο­γές του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, που απορ­ρί­πτει την υπο­τα­γή στις ανά­γκες των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, στους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Να συνει­δη­το­ποι­η­θεί πιο βαθιά και όσο γίνε­ται ευρύ­τε­ρα ότι ειδι­κά στην επο­χή μας, ο αγώ­νας για επι­μέ­ρους κατα­κτή­σεις είναι δεμέ­νος με την ανά­πτυ­ξη της ταξι­κής πάλης, με τον αγώ­να για επα­να­στα­τι­κές, ριζι­κές αλλα­γές, ότι η λύση των μεγά­λων κοι­νω­νι­κών προ­βλη­μά­των, το να ξεμπερ­δέ­ψου­με με τη σαπί­λα που «ανα­βλύ­ζει» ο καπι­τα­λι­σμός, περ­νά μόνο μέσα από την ανα­τρο­πή της τάξης των εκμεταλλευτών.

Να αντι­πα­ρα­τε­θού­με με την προ­σπά­θεια των αστι­κών επι­τε­λεί­ων να στρα­τεύ­σουν τη νεο­λαία στις επι­διώ­ξεις τους, να χτί­σουν τεί­χος για να μη συνα­ντιέ­ται ο προ­βλη­μα­τι­σμός με την ανα­τρε­πτι­κή πολι­τι­κή του Κόμματος.

Αυτό που ξεχω­ρί­ζου­με σήμε­ρα είναι η πολύ­πλευ­ρη προ­σπά­θεια που γίνε­ται να βαφτι­στεί «προ­ο­δευ­τι­κό» ό,τι είναι βαθιά αντι­δρα­στι­κό και ανα­χρο­νι­στι­κό, η συντο­νι­σμέ­νη προ­σπά­θεια του συστή­μα­τος η νεο­λαία να ρίξει τον πήχη των απαι­τή­σε­ών της από τη ζωή.

Επεν­δύ­ουν στο ότι η νεο­λαία είναι χρο­νι­κά πολύ μακριά από την περί­ο­δο της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης τον 20ό αιώ­να και το τι έφε­ρε για τους λαούς όλου του κόσμου, φτά­νο­ντας μέχρι και στο σημείο να εξι­σώ­νουν τον φασι­σμό με τον κομμουνισμό.

Ενι­σχυ­τι­κά λει­τουρ­γεί ο τσα­κω­μός των αστι­κών κομ­μά­των, που δημιουρ­γεί την εντύ­πω­ση ότι υπάρ­χει πλου­ρα­λι­σμός στις πολι­τι­κές επι­λο­γές, σε εναλ­λα­κτι­κές λύσεις εντός του καπι­τα­λι­σμού.

Γι’ αυτό, έχει στα­θε­ρά επι­και­ρό­τη­τα η συζή­τη­ση, τόσο εσω­ορ­γα­νω­τι­κά όσο και με όρους αντε­πί­θε­σης ευρύ­τε­ρα στη νεο­λαία, για την ανα­γκαιό­τη­τα του σοσια­λι­σμού, τις αιτί­ες ανα­τρο­πής του, τη δύνα­μη που δίνουν σήμε­ρα η μελέ­τη και η γνώ­ση αυτών των συμπερασμάτων.

Η έκδο­ση της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής του ΚΣ «Αλή­θειες και Ψέμα­τα για τον Ιμπε­ρια­λι­στι­κό Πόλε­μο», που έχει δια­κι­νη­θεί ήδη σε χιλιά­δες νέους και νέες, είναι μία σημα­ντι­κή προ­σπά­θεια να εξη­γη­θούν καλά, απο­δει­κτι­κά και με σύγ­χρο­να στοι­χεία τα κρί­σι­μα ζητή­μα­τα γύρω από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου, τις αιτί­ες του, τι στά­ση πρέ­πει να κρα­τή­σει η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός. Ζητή­μα­τα που δεν είναι απλά «της επι­και­ρό­τη­τας», που ανε­βο­κα­τε­βαί­νουν στην ατζέ­ντα των αστι­κών ΜΜΕ «κατά το δοκούν», αλλά είναι από τα πιο κρί­σι­μα στην προ­ε­τοι­μα­σία του λαϊ­κού παρά­γο­ντα και της νεο­λαί­ας, από τη σκο­πιά μας, για να μη δεί­ξουν καμία εμπι­στο­σύ­νη στην αστι­κή τάξη, στις κυβερ­νή­σεις, να χαρά­ξουν γραμ­μή πάλης για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα, που είναι αντι­τι­θέ­με­να με αυτά του κεφαλαίου.

Σήμε­ρα έχου­με περισ­σό­τε­ρα όπλα για να γίνου­με πιο ικα­νοί σε αυτήν την προ­σπά­θεια, στη­ριγ­μέ­νοι στη γνώ­ση, στη συλ­λο­γι­κή συζή­τη­ση, στην επι­θε­τι­κή προ­βο­λή των θέσε­ων του Κόμ­μα­τος, με την αντί­στοι­χη επε­ξερ­γα­σία που μπο­ρεί να απαι­τεί­ται σε κάθε χώρο. Ολα αυτά προ­ϋ­πο­θέ­τουν (αυτό που μπαί­νει και από το κεντρι­κό θέμα του Συνε­δρί­ου) την ιδε­ο­λο­γι­κή — μορ­φω­τι­κή δου­λειά στην καθο­δή­γη­ση και στην καθη­με­ρι­νή δρά­ση της ΚΝΕ.

Όλα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι μπορούμε να πάμε σε μία καλή, πλούσια, ζωντανή και εν τέλει πετυχημένη εσωοργανωτική διαδικασία, και αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα όλων των στελεχών της ΚΝΕ τους επόμενους μήνες. Αρα, και η ίδια η προσυνεδριακή διαδικασία είναι αφορμή να γίνουν τα βήματα προόδου που περιγράφουμε, ιδιαίτερα στη ζωή και στο περιεχόμενο των ΟΒ.

Νίκος Αμπα­τιέ­λος

Γραμ­μα­τέ­ας ΚΣ της ΚΝΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο