Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: 13 εργάτες παγιδεύτηκαν σε χρυσωρυχείο

Δεκα­τρείς εργά­τες έχουν παγι­δευ­τεί σε χρυ­σω­ρυ­χείο στην περι­φέ­ρεια Αμούρ της Ρωσί­ας ύστε­ρα από κατο­λί­σθη­ση, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εκτά­κτων Καταστάσεων.

“Έχει απο­κα­τα­στα­θεί η επι­κοι­νω­νία και πραγ­μα­το­ποιεί­ται εκκα­θά­ρι­ση της πλα­γιάς με μηχα­νή­μα­τα”, διευ­κρί­νι­σε το υπουρ­γείο σε ανάρ­τη­σή του στην εφαρ­μο­γή Telegram.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν έχει ενη­με­ρω­θεί για τους 13 εγκλω­βι­σμέ­νους εργά­τες στην περι­φέ­ρεια Αμούρ και θα εξα­σφα­λί­σει ότι θα γίνει κάθε προ­σπά­θεια για τη διά­σω­σή τους, δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

Το ατύ­χη­μα σημειώ­θη­κε στο Pioneer, ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα χρυ­σω­ρυ­χεία της Ρωσί­ας βάσει δυνα­τό­τη­τας επε­ξερ­γα­σί­ας, μετέ­δω­σαν τα ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Αυτό βρί­σκε­ται στην περι­φέ­ρεια Αμούρ Ανα­το­λι­κής Σιβη­ρί­ας, στα νότια σύνο­ρα της Ρωσί­ας με την Κίνα.

Το ορυ­χείο ανή­κει στην εισηγ­μέ­νη στο Λον­δί­νο ρωσι­κή εται­ρεία εξό­ρυ­ξης χρυ­σού Petropavlovsk, η οποία το 2022 υπέ­βα­λε αίτη­ση για να τεθεί υπό ανα­γκα­στι­κή δια­χεί­ρι­ση, καθώς οι δυτι­κές κυρώ­σεις στην Gazprombank, τον κύριο δανει­στή και μονα­δι­κό αγο­ρα­στή του χρυ­σού της, είχαν ως απο­τέ­λε­σμα να αγω­νί­ζε­ται για να απο­πλη­ρώ­σει το χρέ­ος της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο