Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

21ο Συνέδριο του ΚΚΕ: προετοιμάζουμε τη μεγάλη πανεξόρμηση με τις Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Για ένα μεγάλο πολιτικό άνοιγμα στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, για μια μεγάλη πανεξόρμηση με τον επόμενο «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» (30–31 Γενάρη), που θα κυκλοφορήσει με το πρώτο μέρος των Θέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για το 21ο Συνέδριο, ετοιμάζονται οι Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα.

Θυμί­ζου­με ότι το πρώ­το αυτό κεί­με­νο θα έχει θέμα:
✔️  «Ο απο­λο­γι­σμός και τα συμπε­ρά­σμα­τα από τη δρά­ση της ΚΕ και όλου του Κόμ­μα­τος από το 20ό στο 21ο Συνέ­δριο — Το Κόμ­μα ως καθο­δη­γη­τής του επα­να­στα­τι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος, της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας στην πάλη για τον Σοσια­λι­σμό — Κομ­μου­νι­σμό».

Θα ακο­λου­θή­σει το δεύ­τε­ρο:
✔️  «Η σημε­ρι­νή διε­θνής πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και το πολι­τι­κό — στρα­τιω­τι­κό πλαί­σιο του σύγ­χρο­νου κόσμου. Η κατά­στα­ση στο Διε­θνές Κομ­μου­νι­στι­κό Κίνη­μα και η δρά­ση του ΚΚΕ. Οι εκτι­μή­σεις του ΚΚΕ για τις εξε­λί­ξεις στην εγχώ­ρια οικο­νο­μία και στο πολι­τι­κό σύστη­μα της χώρας», και τέλος
θα δημο­σιευ­τεί το τρί­το κείμενο:
✔️  «Η ταξι­κή διάρ­θρω­ση της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, η κατά­στα­ση της εργα­τι­κής τάξης σήμε­ρα, η πορεία του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, η προ­ώ­θη­ση της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας και η παρέμ­βα­ση του ΚΚΕ».

asunedrio kke

🔹  Για την προ­ε­τοι­μα­σία της πανε­ξόρ­μη­σης δηλώ­σεις κάνουν στον «Ριζο­σπά­στη» Γραμ­μα­τείς Επι­τρο­πών Περιο­χής του Κόμματος.
Η Λουί­ζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της ΕΠ της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, αναφέρει:
«Τα μέλη του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ στην Αττι­κή προ­ε­τοι­μά­ζο­νται πυρε­τω­δώς για τις πανεξορμήσεις.
Ολες οι Οργα­νώ­σεις έχουν βάλει ψηλά τον πήχη των πλά­νων δια­κί­νη­σης για τα επό­με­να τρία Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα. Φιλο­δο­ξού­με να δια­κι­νή­σου­με δεκά­δες χιλιά­δες φύλ­λα και να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με ένα μεγά­λο πολι­τι­κό άνοιγ­μα στην εργα­τι­κή τάξη, στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, στους νεο­λαί­ους, που ζουν και εργά­ζο­νται στο Λεκανοπέδιο.

Θέλου­με όλα τα μέλη του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ να προ­μη­θευ­τούν τις Θέσεις της ΚΕ και να τις μελε­τή­σουν. Ταυ­τό­χρο­να, σε κάθε χώρο δου­λειάς που βρί­σκε­ται μέλος ή φίλος του ΚΚΕ πρέ­πει να φτά­σουν οι Θέσεις και να δια­κι­νη­θούν πλα­τιά μέσα στους εργα­ζό­με­νους. Χιλιά­δες νέοι και νέες να πάρουν το κεί­με­νο της ΚΕ στα χέρια τους και να δια­πι­στώ­σουν ποιο είναι πραγ­μα­τι­κά το σύγ­χρο­νο και πρω­το­πό­ρο Κόμ­μα που μπο­ρεί να εκφρά­σει τους προ­βλη­μα­τι­σμούς για το πώς θα κατα­κτη­θεί το μέλ­λον που πραγ­μα­τι­κά αξί­ζει σε αυτούς και στην εργα­τι­κή τάξη.
Να έρθουν σε επα­φή με τις εκτι­μή­σεις του ΚΚΕ για όλα τα ζητή­μα­τα που δεσπό­ζουν στις πολι­τι­κές, οικο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές εξε­λί­ξεις.
Τα κρι­τή­ρια που το Κόμ­μα θέτει για να αξιο­λο­γεί συλ­λο­γι­κά τη δρά­ση του, να καθο­ρί­ζει τους στό­χους του για το επό­με­νο διά­στη­μα, προ­κει­μέ­νου να γίνε­ται ικα­νό­τε­ρο στην πάλη για την υπε­ρά­σπι­ση των εργα­τι­κών — λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, στη δια­μόρ­φω­ση των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για την οικο­δό­μη­ση της συμ­μα­χί­ας των εργα­τών και των βιο­πα­λαι­στών της πόλης και της υπαί­θρου απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή των μονο­πω­λί­ων και του κεφα­λαί­ου. Στην πάλη ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση για την εργα­τι­κή εξου­σία και τον σοσιαλισμό.

Στην Αττι­κή βρί­σκο­νται συγκε­ντρω­μέ­νοι μεγά­λοι χώροι δου­λειάς σε κλά­δους που το Κόμ­μα μας ιεραρ­χεί την παρέμ­βα­σή του.
Στη βιο­μη­χα­νία, στη μετα­ποί­η­ση, στις μετα­φο­ρές, στα λιμά­νια, στις τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες και την πλη­ρο­φο­ρι­κή.
Μεγά­λα νοσο­κο­μεία όπου οι υγειο­νο­μι­κοί δίνουν καθη­με­ρι­νά τη μάχη για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας του λαού.
Εδώ σχε­διά­ζο­νται και υλο­ποιού­νται σοβα­ρές αστι­κές στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές, με αρνη­τι­κές συνέ­πειες σε όλες τις πλευ­ρές της ζωής της εργα­τι­κής — λαϊ­κής οικογένειας.
Οι απαι­τή­σεις για να αντι­στοι­χη­θεί η δρά­ση της ΚΟ Αττι­κής σε αυτές τις συν­θή­κες είναι αντι­κεί­με­νο συνε­χούς επε­ξερ­γα­σί­ας στις Οργα­νώ­σεις μας. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση, οι Θέσεις για το Συνέ­δριο θα είναι πολύ­τι­μο εφόδιο.
Η παρέμ­βα­ση των κομ­μου­νι­στών στους χώρους δου­λειάς, στις γει­το­νιές, στα σχο­λεία και στις σχο­λές, με όρους ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κής αντε­πί­θε­σης, απο­τε­λεί κρί­σι­μο παρά­γο­ντα για την ισχυ­ρο­ποί­η­ση του Κόμ­μα­τος και την οικο­δό­μη­ση στέ­ρε­ων δεσμών με τον εργα­ζό­με­νο λαό.
Πηγαί­νο­ντας προς το Συνέ­δριο του Κόμ­μα­τος, επι­διώ­κου­με να κου­βε­ντιά­σου­με με εργα­ζό­με­νους που συνα­ντη­θή­κα­με σε διά­φο­ρες μάχες, όμως μπο­ρεί να μην έχου­με στα­θε­ρή επι­κοι­νω­νία και επα­φή, με κόσμο που δεν συμ­φω­νεί σε όλα μαζί μας, αλλά λέει “ευτυ­χώς που υπάρ­χει το ΚΚΕ”, συνο­λι­κά με τους ανθρώ­πους του μόχθου για την πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ, να ακού­σου­με τα βάσα­να και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς τους, τις σκέ­ψεις και την κρι­τι­κή τους που δεν μας φοβί­ζει, ίσα ίσα την ακού­με με προσοχή.

1ο πρώτο Συνέδριο

Τα κείμενα των Θέσεων θα τροφοδοτήσουν μια τέτοια κουβέντα και θα μας δώσουν εργαλεία για να “διαβάσουμε” από τη σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης τις εξελίξεις και τα καθήκοντα που προκύπτουν, να γίνουμε πιο απαιτητικοί με τη δουλειά μας.

Σε αυτήν την προ­σπά­θεια θέλου­με να εντά­ξου­με και τους οπα­δούς του Κόμ­μα­τος, που είναι μια κρί­σι­μη δύνα­μη δίπλα από τις Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις και θα συμ­βά­λουν για μια ακό­μα φορά για να δια­δο­θούν οι Θέσεις.
Οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις παράλ­λη­λα προ­πα­γαν­δί­ζουν την κυκλο­φο­ρία των Θέσε­ων αξιο­ποιώ­ντας αφί­σες, πανό και κάθε άλλο πρό­σφο­ρο μέσο, ενη­με­ρώ­νο­ντας τον λαό και δημιουρ­γώ­ντας κλί­μα άμιλ­λας μετα­ξύ τους.
Δίνου­με και αυτήν τη μάχη με αισιο­δο­ξία, με τη δύνα­μη που μας δίνουν η Ιστο­ρία του Κόμ­μα­τός μας και η πίστη ότι το δίκιο είναι με τον λαό και όχι με τους εκμε­ταλ­λευ­τές και το πολι­τι­κό τους προσωπικό».

Κεντρι­κή Μακε­δο­νία: Θα φτά­σου­με παντού με το μήνυ­μα του Συνεδρίου
Η Θεα­νώ Καπέ­τη, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της ΕΠ της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, δηλώ­νει για τη μεγά­λη μάχη της πανεξόρμησης:
«Οι κομ­μου­νι­στές και οι κομ­μου­νί­στριες της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, τα μέλη και τα στε­λέ­χη της ΚΝΕ, αλλά και πολ­λοί φίλοι του Κόμ­μα­τος, εδώ και μέρες με ενθου­σια­σμό βρί­σκο­νται σε θέση μάχης για να υπο­δε­χτούν την πιο σπου­δαία και σημα­ντι­κή στιγ­μή για ένα ΚΚ, τη δημο­σί­ευ­ση των Θέσε­ων της ΚΕ για το 21ο Συνέδριο.
(…)

Δυτι­κή Ελλά­δα: Με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και αυτο­θυ­σία στη μάχη
Ο Δημή­τρης Τζα­βά­ρας, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της ΕΠ Δυτι­κής Ελλά­δας, σημειώνει:
«Για την ΚΟ Δυτι­κής Ελλά­δας και τα καθο­δη­γη­τι­κά της όργα­να, όπως και πανελ­λα­δι­κά, εκεί­νο που καθο­ρί­ζει το στό­χο και τον τρό­πο διε­ξα­γω­γής κι αυτής της μάχης, είναι ότι πρό­κει­ται για το “καλη­μέ­ρα” της προ­συ­νε­δρια­κής περιό­δου και το ίδιο το περιε­χό­με­νό της, που είναι η ισχυ­ρο­ποί­η­ση του Κόμ­μα­τός μας και η πρό­ο­δος της υπό­θε­σής μας.
Αυτό σημαί­νει ότι ο “Ριζο­σπά­στης” με το κεί­με­νο της ΚΕ πρέ­πει, οπωσ­δή­πο­τε, να φτά­σει, εκτός από τα μέλη του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, και σε έναν ευρύ­τε­ρο κύκλο οπα­δών, φίλων, συνερ­γα­ζό­με­νων κ.ά. ανθρώ­πων που μας παρα­κο­λου­θούν και μας εκτιμούν.
(…)

Άμιλ­λα για τη δια­κί­νη­ση του «Ριζο­σπά­στη»

Η άμιλ­λα μετα­ξύ των εδα­φι­κών ΤΟ για τη δια­κί­νη­ση των Θέσε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ για το 21ο Συνέ­δριο του Κόμ­μα­τος, έχει στό­χο να συμ­βά­λει στις προ­σπά­θειες και στο κλί­μα προ­ε­τοι­μα­σί­ας όπου βρί­σκο­νται ήδη οι Οργα­νώ­σεις για τη δια­κί­νη­ση της εφη­με­ρί­δας με ευρύ­τε­ρα κρι­τή­ρια –πέρα από το ποσο­στό κάλυ­ψης (πχ. ο αριθ­μός των νέων από την περιο­χή τους οι οποί­οι θα προ­μη­θευ­τούν τις Θέσεις κά).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο