Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

14η ημέρα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία — Όλες οι εξελίξεις

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Δέκα­τη τέταρ­τη ημέ­ρα από τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία και λίγη ώρα πριν αρχί­σει η κατά­παυ­ση πυρός για ανθρω­πι­στι­κούς λόγους που έχει εξαγ­γεί­λει για τις 9 το πρωί της Τετάρ­της η Μόσχα, ήχη­σαν ξανά οι σει­ρή­νες στις μεγά­λες ουκρα­νι­κές πόλεις: στο Κίε­βο, στο Τσερ­νί­χιβ, στο Λού­μπνι, στην Πολ­τά­βα και στο Βασίλ­κιβ, σύμ­φω­να με πολ­λά τοπι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης της Ουκρα­νί­ας. Οι συνα­γερ­μοί σημα­το­δο­τούν πιθα­νό κίν­δυ­νο από αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές και απο­τε­λούν προει­δο­ποί­η­ση προς τους κατοί­κους να πάνε σε κατα­φύ­για, αν δεν είναι ήδη εκεί. Νωρί­τε­ρα, πάντα κατά το BBC, ακού­στη­καν εκρή­ξεις στην ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, που δεν έχουν ακό­μη επι­βε­βαιω­θεί από τα τοπι­κά ΜΜΕ.

Νέα εκε­χει­ρία για σήμε­ρα Τετάρ­τη, που θα ξεκι­νή­σει στις 9 π.μ. ώρα Ελλά­δας, ανα­κοί­νω­σε την Τρί­τη η Ρωσία λέγο­ντας ότι είναι έτοι­μη να παρά­σχει δια­δρό­μους εκκέ­νω­σης από το Κίε­βο, το Τσερ­νί­χιβ, το Σού­μι, το Χάρ­κο­βο και τη Μαριού­πο­λη, καθώς και από άλλες πόλεις που έχουν δια­πραγ­μα­τευ­τεί με την ουκρα­νι­κή πλευ­ρά. Ήδη οι πρώ­τοι άμα­χοι που απο­μα­κρύν­θη­καν από την Σού­μι, 350 χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά του Κιέ­βου και έφθα­σαν σε κεντρι­κή περιο­χή της χώρας, ανα­κοί­νω­σε ο ανα­πλη­ρω­τής γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ουκρα­νι­κής προεδρίας.

Ο ΟΗΕ δήλω­σε ότι ήδη 2 εκα­τομ­μύ­ρια πρό­σφυ­γες έχουν φύγει από την Ουκρα­νία, καθι­στώ­ντας αυτή τη μεγα­λύ­τε­ρη προ­σφυ­γι­κή κρί­ση στην Ευρώ­πη από τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ ταξι­δεύ­ει σήμε­ρα στην Τουρ­κία όπου θα έχει συνο­μι­λί­ες με τον Ουκρα­νό ομό­λο­γό του Ντμί­τρο Κουλέμπα.

Η πώλη­ση ξένων νομι­σμά­των ανα­στέλ­λε­ται στη Ρωσία ως την 9η Σεπτεμ­βρί­ου, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η κεντρι­κή τρά­πε­ζα της χώρας. Μετα­ξύ της 9ης Μαρ­τί­ου και της 9ης Σεπτεμ­βρί­ου 2022, «οι τρά­πε­ζες δεν θα μπο­ρούν να πωλούν ξένα νομί­σμα­τα στους πολί­τες», ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση Τύπου της κεντρι­κής τρά­πε­ζας, προ­σθέ­το­ντας πάντως ότι οι Ρώσοι θα μπο­ρούν να ανταλ­λάσ­σουν ξένα νομί­σμα­τα με ρού­βλια κατά τη διάρ­κεια της περιό­δου αυτής «ανε­ξαρ­τή­τως χρο­νι­κής στιγ­μής και ποσού».

Ο οίκος αξιο­λό­γη­σης Fitch υπο­βάθ­μι­σε εκ νέου χθες Τρί­τη το αξιό­χρεο της Ρωσί­ας τονί­ζο­ντας ότι η από­φα­σή του αυτή αντα­να­κλά την άπο­ψη των ανα­λυ­τών του πως ο κίν­δυ­νος η Μόσχα να κηρύ­ξει στά­ση πλη­ρω­μών του δημό­σιου χρέ­ους της είναι «άμε­σος». Αν κηρυ­χθεί στά­ση πλη­ρω­μών από τη Ρωσία, θα είναι η πρώ­τη από το 1998.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα διά­ταγ­μα για τη θέσπι­ση «ειδι­κών οικο­νο­μι­κών μέτρων» στο εξω­τε­ρι­κό εμπό­ριο «για τη δια­σφά­λι­ση της ασφά­λειας της Ρωσί­ας»:  απα­γό­ρευ­ση σε εισα­γω­γές και εξα­γω­γές προ­ϊ­ό­ντων και πρώ­των υλών.

Τα συστή­μα­τα που επι­τρέ­πουν τον εξ απο­στά­σε­ως έλεγ­χο των πυρη­νι­κών υλι­κών στο κατε­στραμ­μέ­νο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο στο Τσερ­νό­μπιλ της Ουκρα­νί­ας έχουν πάψει να μετα­δί­δουν δεδο­μέ­να στον Διε­θνή Οργα­νι­σμό Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας (ΔΟΑΕ), ανα­κοί­νω­σε ο θεσμός χθες Τρίτη.

Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν ανα­κοί­νω­σε πλή­ρη απα­γό­ρευ­ση στις ΗΠΑ των εισα­γω­γών πετρε­λαί­ου, αερί­ου και άνθρα­κα από τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ στέλ­νουν δύο συστοι­χί­ες πυραύ­λων Patriot στην Πολω­νία ως «αμυ­ντι­κή ανά­πτυ­ξη» δήλω­σε εκπρό­σω­πος της αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης της Ευρώ­πης την Τρί­τη το βρά­δυ. «Πρό­κει­ται για ένα συνε­τό μέτρο προ­στα­σί­ας της δύνα­μης που στη­ρί­ζει τη δέσμευ­σή μας στο Άρθρο 5 και δεν θα υπο­στη­ρί­ξει σε καμία περί­πτω­ση επι­θε­τι­κές επι­χει­ρή­σεις», ανέ­φε­ρε, και πρό­σθε­σε πως «κάθε βήμα που κάνου­με έχει σκο­πό να απο­τρέ­ψει την επι­θε­τι­κό­τη­τα και να καθη­συ­χά­σει τους συμ­μά­χους μας».

Το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο απέρ­ρι­ψε την πρό­τα­ση της Πολω­νί­ας να παρα­δώ­σει τα μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη της τύπου MiG-29 στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες προ­κει­μέ­νου στη συνέ­χεια να δια­τε­θούν στην Ουκρα­νία, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς την ανε­δα­φι­κή και ριψο­κίν­δυ­νη. Ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Πεντα­γώ­νου είπε ότι η ιδέα, όπως δια­τυ­πώ­θη­κε από την Πολω­νία, ήταν πολύ επι­κίν­δυ­νη, καθώς οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επι­διώ­κουν να απο­φύ­γουν μια καθα­ρή σύγκρου­ση μετα­ξύ της συμ­μα­χί­ας και της Ρωσίας.

Οι βρε­τα­νι­κές αρχές απεί­λη­σαν σήμε­ρα ότι μπο­ρεί να κατά­σχουν οποιο­δή­πο­τε ρωσι­κό αερο­σκά­φος εισέλ­θει στον ενα­έ­ριο χώρο του Ηνω­μέ­νου Βασιλείου.

Μία σει­ρά μεγά­λες πολυ­ε­θνι­κές εται­ρεί­ες ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι δια­κό­πτουν τη συνερ­γα­σία τους ή τη δρα­στη­ριο­ποί­η­σή τους στη Ρωσία, σε αντί­ποι­να για την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία: Η πετρε­λαϊ­κή εται­ρεία Shell, η McDonald’s και η Coca-Cola.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο