Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

14 Φεβρουαρίου 1797: Δολοφονείται από ιθαγενείς της Χαβάης ο Τζέιμς Κουκ

Στις 14 Φεβρουα­ρί­ου 1797 δολο­φο­νεί­ται από ιθα­γε­νείς της Χαβά­ης ο Τζέιμς Κουκ. Μεγά­λος Αγγλος θαλασ­σο­πό­ρος και εξε­ρευ­νη­τής. Από το 1768 ως το 1771 πραγ­μα­το­ποί­η­σε με το πλοίο «Εντέι­βορ» τον περί­πλου της Γης, από τα δυτι­κά, που είχε οργα­νώ­σει το Βρε­τα­νι­κό Ναυαρ­χείο για την κατά­κτη­ση νέων εδα­φών στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό. Σ’ αυτό το ταξί­δι ο Κουκ περιέ­πλευ­σε τη Νέα Ζηλαν­δία και την Αυστρα­λία, η οποία ανα­κη­ρύ­χτη­κε βρε­τα­νι­κή κτή­ση με το όνο­μα: Νέα Νότια Ουα­λία. Από το 1772 ως το 1775 πραγ­μα­το­ποί­η­σε με το πλοίο «Ρεζο­λού­σιον» το δεύ­τε­ρο περί­πλου της Γης, από τα ανα­το­λι­κά, που οργα­νώ­θη­κε με σκο­πό την ανα­ζή­τη­ση εδα­φών στην ανταρ­κτι­κή περιο­χή. Το 1778 ανα­κά­λυ­ψε τα νησιά της Χαβά­ης. Οι ανα­κα­λύ­ψεις του Κουκ βοή­θη­σαν πριν απ’ όλα την επέ­κτα­ση της βρε­τα­νι­κής κυριαρ­χί­ας στις θάλασ­σες και είχαν τερά­στια οικο­νο­μι­κή σημα­σία. Σημα­ντι­κή ήταν η συμ­βο­λή του Κουκ στη ναυ­σι­πλο­ΐα, αφού με τους δρό­μους που βρή­κε και με την ανα­λυ­τι­κή χαρ­το­γρά­φη­σή τους άνοι­ξε νέους ορίζοντες.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο